Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 02

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a településtervvel, a kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő helyi partnerségi egyeztetés szabályairól

2022.12.02.

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya - Medina Község településfejlesztési tervének (a továbbiakban: Fejlesztési Terv), településrendezési tervének (a továbbiakban: Rendezési Terv), településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: Kézikönyv) és településképi rendeletének készítése, módosítása során - a 3. § szerinti partnerekre, valamint a helyi partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

Általános rendelkezések

2. § Medina Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére vonatkozó Fejlesztési Terv, Rendezési Terv (a továbbiakban együtt: TelepülésTerv), Kézikönyv és településképi rendelet készítésével és módosításával kapcsolatos helyi partnerségi egyeztetés lefolytatásának szükségességéről vagy szükségtelenségéről Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a tervezési folyamat megindításáról szóló önkormányzati határozatában dönt.

A partnerek meghatározása

3. § A partnerségi egyeztetésben

a) Medina Község közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy,

b) az érintett területen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

c) az érintett területen működő - az Országgyűlés által elismert - egyház,

d) a feladat jellegének megfelelően a településen működő érdekképviseleti szerv, civil szervezet,

e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a TelepülésTerv és a településképi rendelet véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező szervezet (a továbbiakban együtt: Partnerek) vehet részt.

A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § TelepülésTerv, a Kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása esetén a Partnerek tájékoztatása

a) a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Medinai Kirendeltségén történő kifüggesztés,

b) az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétett hirdetmény, valamint

c) az Önkormányzat internetes közösségi oldalán közzétett hirdetmény útján

történik.

A Partnerek által a tervezetre adott vélemények megadásának módja és határideje, továbbá azok nyilvántartásának módja

5. § (1) A Partnerek a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 65. §-ban meghatározottak szerint adják meg véleményüket e rendelet 1. mellékletében szereplő partneri adatlap megküldésével, a következő módokon:

a) papír alapon az Önkormányzat címére történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.

(2) A Partnerek a Korm. rendelet 66. § (2) bekezdésében, és a 70. § a) pontjában meghatározott határidőben tehetik meg észrevételüket.

(3) A Partnerek eltérő véleménye esetén a polgármester a Korm. rendelet 66. § (4) bekezdése és a 70. § b) pontja szerint jár el.

6. § (1) A helyi partnerségi egyeztetés során érkezett javaslatokat és véleményeket az Önkormányzat nyilvántartásba veszi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) a javaslattevő, véleményező nevét, lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a javaslat vagy vélemény tartalmát,

c) a javaslatra vagy véleményre adott választ, el nem fogadása esetén annak indoklását,

d) a javaslatot, véleményt elfogadó vagy elutasító önkormányzati határozat számát

(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell nyilvántartani.

A helyi partnerségi egyeztetés lezárásának módja

7. § (1) A beérkezett partnerségi vélemények alapján a főépítész a vélemények elfogadására, vagy el nem fogadására vonatkozó határozat-tervezetet készít. A vélemény el nem fogadása esetén a határozat-tervezetnek indokolást is kell tartalmaznia.

(2) A beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Korm. rendelet 66. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba.

9. § (1) Hatályát veszti Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerség rendjének szabályairól szóló 3/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult - Medina Község településtervének, a településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének készítésére, módosítására irányuló - eljárásokban kell alkalmazni.