Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Medina község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 08- 2022. 03. 08

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Medina község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.08.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2022. március 7-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.