Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Medina község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 07- 2022. 03. 08

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Medina község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.07.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Medina község helyi építési szabályzatáról szóló 9/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

„1/A. Értelmező rendelkezések

1/A. § (1) E rendelet vonatkozásában nagy létszámú állattartó telep: olyan állattartó telep, amelyen az elhelyezhető állatok száma állatfajonként legalább

a) 30 ló, (vagy szamár, öszvér),

b) 50 szarvasmarha,

c) 200 juh, kecske,

d) 100 sertés,

e) 2000 broiler baromfi,

f) 500 kifejlett baromfi (tyúkfélék, víziszárnyasok, pulyka stb.),

g) 50 strucc, (vagy emu)

h) 50 anyanyúl és szaporulata,

i) 50 prémesállat.

(2) E rendelet vonatkozásában kis létszámú állattartó telep: amelyben az (1) bekezdésben meghatározott számú állatnál kevesebb helyezhető el. E telep állhat egyetlen állattartó épületből is”

2. § A Medina község helyi építési szabályzatáról szóló 9/2017 (XI.29.) önkormányzati rendelet 4. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) (1) Állattartó építményt elhelyezni e rendelet rendelkezései szerint, valamint a közegészségügyi, állategészségügyi, és környezetvédelmi követelmények figyelembevételével szabad.

(2) Nagy létszámú állattartó telep állattartó, valamint trágyatároló építménye lakó-, egészségügyi-, szociális-, oktatási-nevelési-, hitéleti-, irodai-, vendéglátó-, kereskedelmi-, lakossági szolgáltató-, sport-, szabadidő-, rekreációs rendeltetésű épületektől legalább 1000 méter távolságra helyezhető el.

(3) Kis létszámú állattartó telep állattartó építménye, valamint háztáji állattartás állattartó építménye lakó-, egészségügyi-, szociális-, oktatási-nevelési-, hitéleti-, irodai-, vendéglátó-, kereskedelmi-, lakossági szolgáltató-, sport-, szabadidő-, rekreációs rendeltetésű épületektől legalább 10 méter, nyitott almos trágyatároló építménye legalább 50 méter, 6-100 darab sertést befogadó állattartó építménye pedig legalább 100 méter távolságra helyezhető el.”

3. § Ez a rendelet 2022. március 7-én lép hatályba.