Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 222.519.192,- Ft-ban

b) kiadási főösszegét 222.519.192,- Ft-ban

c) hiányát 0 Ft-ban

állapítja meg

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 1. és 2. pontja tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.”

2. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:197.356.049,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 94.213.885,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 63.790.542,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 14.800.000,- Ft,

d) Működési bevételek 5.559.224,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.299.913,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 37.855.628,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 34.937.413,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 222.519.192,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 149.982.766,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 72.536426,- Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 222.519.192,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 159.518.629,- Ft, melyből

aa) Személyi juttatás 45.868.865,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 6.043.295,- Ft,

ac) Dologi kiadások 49.174.156,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 663.268,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 13.134.175,- Ft,

af) Tartalékok 41.781.548,- Ft,

ag) Finanszírozási kiadások 2.853.322,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés 63.000.563,- Ft, melyből

ba) Beruházások 28.420.232,- Ft,

bb) Felújítások 34.580.331,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 222.519.192,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 159.518.629,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:63.000.563,- Ft.”

3. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 20 főben határozza meg, melyből 9 fő közfoglalkoztatott.”

4. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 4. alcíme a következő 6/A. és 6/B. §-sal egészül ki:

„6/A. § (1) Az Óvoda bevételi előirányzatai összesen: 28.320.031,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

b) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,

c) Működési bevételek 0,- Ft,

d) Felhalmozási bevételek 0,- Ft,

e) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Finanszírozási bevételek 28.320.031,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 45.594,- Ft.

(2) Az Óvoda bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 28.320.031,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) (3) Az Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek: 28.320.031,- Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

6/B. § (1) Az Óvoda kiadási előirányzatai, összesen: 28.320.031,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés 26.338.742,- Ft,

aa) Személyi juttatás 20.442.917,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.161.423,- Ft,

ac) Dologi kiadások 2.734.402,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft,

af) Tartalékok 0,- Ft.

b) Felhalmozási költségvetés 1.981.289,- Ft,

ba) Beruházások 1.981.289,- Ft,

bb) Felújítások 0,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft.

(2) Az Óvoda kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 28.320.031,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) Az Óvoda kiadásaiból

a) működési kiadások: 26.338.742,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 1.981.289,- Ft.”

5. § A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) Az önkormányzat összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 63.000.563,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 28.420.232,- Ft,

b) felújítási kiadás 34.580.331,- Ft,

c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.”

6. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet