Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.31.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Medina Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv: Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde - Medina, Petőfi u. 10.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 187.443.276 Ft költségvetési bevétellel

b) 131.204.667 Ft költségvetési kiadással

c) 37.855.628 Ft finanszírozási bevétellel

d) 2.853.322 Ft finanszírozási kiadással

e) 91.240.915 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2021.évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. pontja szerint fogadja el.

3. Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadása részletesen

3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. pontja, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 2. pontja, a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 3. pontja, a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező bevételeit és kiadásait a 4. pontja szerint fogadja el.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint alakul.

4. Maradvány

4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. Tájékoztató táblázatok

5. § A 11. melléklet szerinti

a) 1. számú tájékoztató táblázat a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

b) 2. számú tájékoztató táblázat a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

c) 3. számú tájékoztató táblázatban az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

d) 4. tájékoztató táblázat az adott kölcsönöket mutatja be.

e) 5. tájékoztató táblázat az adósságállomány alakulását mutatja be.

f) 6. tájékoztató táblázat a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

g) 7. tájékoztató táblázat a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

h) 8. tájékoztató táblázat vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

i) 9. tájékoztató táblázat a részesedések alakulását mutatja be.

j) 10. tájékoztató táblázat az önkormányzat maradvány kimutatása.

k) 11. tájékoztató táblázat a pénzkészlet levezetés.

6. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1. Medina Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

71 333 065

79 015 872

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 713 087

20 887 210

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

18 912 050

19 311 050

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 437 928

29 691 912

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 046 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 809 680

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 632 512

15 198 013

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 632 512

15 198 013

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 000 000

63 790 542

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 996 920

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 000 000

46 793 622

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

9 000 000

9 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 800 000

14 800 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300 000

1 300 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 924 224

5 559 224

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

760 000

760 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 211 043

2 711 043

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

802 181

937 181

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 141 000

1 141 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 299 913

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 299 913

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

102 689 801

184 663 564

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 534 629

34 937 413

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 534 629

34 937 413

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 918 215

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 918 215

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

28 534 629

37 855 628

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

131 224 430

222 519 192

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

117 125 137

156 665 307

1.1.

Személyi juttatások

38 094 028

45 868 865

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 542 552

6 043 295

1.3.

Dologi kiadások

44 755 986

49 174 156

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

470 000

663 268

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 644 166

13 134 175

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

9

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 144 166

12 444 166

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

690 000

1.18.

Tartalékok

16 618 405

41 781 548

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

16 618 405

41 781 548

1.20.

- Céltartalék

1 981 289

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

11 245 971

63 000 563

2.1.

Beruházások

2 445 971

28 420 232

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

8 800 000

34 580 331

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

8 800 000

8 827 280

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 371 108

219 665 870

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 853 322

2 853 322

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 853 322

2 853 322

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 853 322

2 853 322

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

131 224 430

222 519 192

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-25 681 307

-35 002 306

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

25 681 307

35 002 306

2. Medina Község Önkormányzat 2021. éviköltségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

71 333 065

79 015 872

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 713 087

20 887 210

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

18 912 050

19 311 050

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 437 928

29 691 912

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 046 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 809 680

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 632 512

15 198 013

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 632 512

15 198 013

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 000 000

63 790 542

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 996 920

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 000 000

46 793 622

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

9 000 000

9 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 800 000

14 800 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300 000

1 300 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 924 224

5 559 224

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

760 000

760 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 211 043

2 711 043

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

802 181

937 181

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 141 000

1 141 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 299 913

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 299 913

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

102 689 801

184 663 564

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 534 629

34 937 413

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 534 629

34 937 413

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 918 215

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 918 215

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

28 534 629

37 855 628

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

131 224 430

222 519 192

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

117 125 137

156 665 307

1.1.

Személyi juttatások

38 094 028

45 868 865

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 542 552

6 043 295

1.3.

Dologi kiadások

44 755 986

49 174 156

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

470 000

663 268

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 644 166

13 134 175

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

9

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 144 166

12 444 166

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

690 000

1.18.

Tartalékok

16 618 405

41 781 548

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

16 618 405

41 781 548

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

11 245 971

63 000 563

2.1.

Beruházások

2 445 971

28 420 232

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

8 800 000

34 580 331

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

8 800 000

8 827 280

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

128 371 108

219 665 870

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 853 322

2 853 322

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 853 322

2 853 322

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 853 322

2 853 322

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

131 224 430

222 519 192

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-25 681 307

-35 002 306

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

25 681 307

35 002 306

2. melléklet

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

79 015 872

Személyi juttatások

45 868 865

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

15 198 013

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 043 295

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

49 174 156

4.

Közhatalmi bevételek

14 800 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

663 268

5.

Működési bevételek

5 559 224

Egyéb működési célú kiadások

13 134 175

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

41 781 548

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

114 573 109

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

156 665 307

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

32 491 442

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

2 918 215

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 853 322

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

35 409 657

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

2 853 322

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

149 982 766

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

159 518 629

26.

Költségvetési hiány:

42 092 198

Költségvetési többlet:

27.

Tárgyévi hiány:

9 535 863

Tárgyévi többlet:

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

63 790 542

Beruházások

28 420 232

2.

1.-ből EU-s támogatás

63 790 542

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

34 580 331

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

6 299 913

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

8 827 280

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

70 090 455

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

63 000 563

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 445 971

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 445 971

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

2 445 971

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

72 536 426

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

63 000 563

27.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

7 089 892

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

9 535 863

3. melléklet

1. Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

1. Medina Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

13 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 300 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

14 800 000

5. melléklet

1. Medina Község Önkormányzatának 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

B

C

1

2

3

4

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet

1. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

MFP 2020 Közterület karbantartási eszköz beszerzés

2 451 100

2021

2 451 100

MFP 2021 Temető

2 940 000

2021-2022

2 940 000

számítástechnikai eszközök, konzol

36 862

2021

36 862

E.R.Ö.V pályázat

3 448 306

2021

3 448 306

MFP Tanyagondnoki busz

14 990 000

2021

14 990 000

Dacia Logan

2 572 675

2021

2 572 675

Óvoda tornazsámoly, pad

42 800

2021

42 800

Óvoda kötélpiramis

935 318

2021

935 318

óvoda játékok

194 010

2021

194 010

óvoda sörpad

80 980

2021

80 980

óvoda klíma

375 000

2021

375 000

Óvoda porszívó, takarítókocsi, mikro, egyéb eszközök

200 781

2021

200 781

Óvoda szekrények

152 400

2021

152 400

ÖSSZESEN:

28 420 232

28 420 232

7. melléklet

1. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi előirányzat

2021. utáni szükséglet
(F=B - D - E)

A

B

C

D

E

F

EFOP-4.1.7-16 Művelődési ház

13 827 280

2019

5 000 000

8 827 280

-

E.R:ÖV. Használati díj terhére végzett beruházás

261 538

2021

-

261 538

-

Könyvtár kapubejáró felújítás

457 200

2021

-

457 200

-

JETA Malom felújítás

4 999 913

2021

-

4 999 913

-

BM út felújítás

10 442 725

2021

-

10 442 725

-

Ady Endre utca és Kossuth Lajos utca aszfaltozási munkái

8 865 235

2021

-

8 865 235

-

Szőlőhegy padka szedés tereprendezés

726 440

2021

-

726 440

-

ÖSSZESEN:

39 580 331

5 000 000

34 580 331

8. melléklet

1. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió

forintban

Források

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

39 068 435

-2 481 298

394 632

36 981 769

Társfinanszírozás

Hitel

Maradvány

0

Források összesen:

39 068 435

-2 481 298

394 632

36 981 769

Kiadások, költségek

2021. előtt

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

4 358 368

875 503

5 233 871

Beruházások, beszerzések

11 796 505

5 378 975

17 175 480

Szolgáltatások igénybe vétele

11 140 000

2 260 000

1 172 418

14 572 418

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

27 294 873

3 135 503

6 551 393

36 981 769

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9. melléklet

1. Medina község Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

71 333 065

79 015 872

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 713 087

20 887 210

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

18 912 050

19 311 050

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 437 928

29 691 912

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 046 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 809 680

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 632 512

15 198 013

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 632 512

15 198 013

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 000 000

63 790 542

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 996 920

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 000 000

46 793 622

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

9 000 000

9 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 800 000

14 800 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300 000

1 300 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 924 224

5 559 224

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

760 000

760 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 211 043

2 711 043

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

802 181

937 181

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 141 000

1 141 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 299 913

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 299 913

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

102 689 801

184 663 564

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 534 629

34 891 819

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 534 629

34 891 819

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 918 215

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 918 215

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

28 534 629

37 810 034

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

131 224 430

222 473 598

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

89 396 406

130 326 565

1.1.

Személyi juttatások

17 767 493

25 425 948

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 404 161

2 881 872

1.3.

Dologi kiadások

40 492 181

46 439 754

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

470 000

663 268

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 644 166

13 134 175

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

9

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 144 166

12 444 166

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

690 000

1.18.

Tartalékok

16 618 405

41 781 548

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

16 618 405

41 781 548

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

11 245 971

61 019 274

2.1.

Beruházások

2 445 971

26 438 943

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

8 800 000

34 580 331

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

8 800 000

8 827 280

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

100 642 377

191 345 839

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

30 582 053

31 127 759

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 853 322

2 853 322

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

27 728 731

28 274 437

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

30 582 053

31 127 759

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

131 224 430

222 473 598

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

9

2. Medina Község Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

71 333 065

79 015 872

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 713 087

20 887 210

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

18 912 050

19 311 050

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 437 928

29 691 912

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 046 020

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

1 809 680

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 632 512

15 198 013

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 632 512

15 198 013

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 000 000

63 790 542

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 996 920

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 000 000

46 793 622

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

9 000 000

9 000 000

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

14 800 000

14 800 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 300 000

1 300 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 924 224

5 559 224

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

760 000

760 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

2 211 043

2 711 043

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

802 181

937 181

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 141 000

1 141 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 299 913

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 299 913

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

102 689 801

184 663 564

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 534 629

34 891 819

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 534 629

34 891 819

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 918 215

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 918 215

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

28 534 629

37 810 034

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

131 224 430

222 473 598

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

89 396 406

130 326 565

1.1.

Személyi juttatások

17 767 493

25 425 948

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 404 161

2 881 872

1.3.

Dologi kiadások

40 492 181

46 439 754

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

470 000

663 268

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 644 166

13 134 175

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

9

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

11 144 166

12 444 166

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

690 000

1.18.

Tartalékok

16 618 405

41 781 548

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

16 618 405

41 781 548

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

11 245 971

61 019 274

2.1.

Beruházások

2 445 971

26 438 943

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

8 800 000

34 580 331

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

8 800 000

8 827 280

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

100 642 377

191 345 839

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

30 582 053

31 127 759

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 853 322

2 853 322

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

27 728 731

28 274 437

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

30 582 053

31 127 759

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

131 224 430

222 473 598

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

15

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

9

3. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevétele, kiadása

Megnevezés

Óvoda

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 594

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 594

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

27 728 731

28 274 437

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13,4

Központi, írányítószervi támogatás

27 728 731

28 274 437

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

27 728 731

28 320 031

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

27 728 731

28 320 031

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

27 728 731

26 338 742

1.1.

Személyi juttatások

20 326 535

20 442 917

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 138 391

3 161 423

1.3.

Dologi kiadások

4 263 805

2 734 402

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 981 289

2.1.

Beruházások

1 981 289

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

27 728 731

28 320 031

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

27 728 731

28 320 031

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

Óvoda

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

45 594

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

45 594

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

27 728 731

28 274 437

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13,4

Központi, írányítószervi támogatás

27 728 731

28 274 437

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

27 728 731

28 320 031

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

27 728 731

28 320 031

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

27 728 731

26 338 742

1.1.

Személyi juttatások

20 326 535

20 442 917

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 138 391

3 161 423

1.3.

Dologi kiadások

4 263 805

2 734 402

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 981 289

2.1.

Beruházások

1 981 289

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

27 728 731

28 320 031

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

27 728 731

28 320 031

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

10. melléklet

1. Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Medina Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

71800037-11154282

Éves eredeti kiadási előirányzat: 131.224.430

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 79.919 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

79 919

79 919

7.

Összesen:

79 919

79 919

Medina, 2021. december 31.

11. melléklet

1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021. év előtti kifizetések

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 021

2 022

2 023

2023.utáni kifizetések

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

3.

lízing

4.

Beruházási kiadások beruházásonként

5.

Felújítási kiadások felújításonként

6.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

Összesen (1+2+4+5+6)

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban

Sor-
szám

Hitel jellege

Felvétel
éve

Lejárat
éve

Hitel állomány január 1-jén

2 020

2 021

2 022

2022.után

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Működési célú

2.

Működési célú hitel

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Felhalmozási célú

7.

Felhalmozási célú hitel

8.

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

3. Medina Község Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Támogatásértékű kiadások

11 144 166

12 444 166

7 623 737

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás

1 695 682

1 184 310

1 008 047

Magyar Államkincstár TOP visszafizetés

2 481 298

2 481 298

Szedres Község Önkormányzata védőnői szolgálat

800 000

348 937

348 937

Szekszárd Város Önkormányzat Óvoda Társulás

5 279 857

5 279 857

2 500 000

Szekszárd Város Önkormányzat központi ügyelet

850 000

723 233

723 233

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

654 318

562 222

562 222

E.R.Ö.V hozzájárulás

1 864 309

1 864 309

Átadott pénzeszközök

500 000

690 000

690 000

Szalai Dániel

500 000

500 000

500 000

Sióagárdi Polgárőr Egyesület

120 000

120 000

Farkas Erzsébet

70 000

70 000

ÖSSZESEN:

11 644 166

13 134 166

8 313 737

4. Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök

Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök

forintban

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány . dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2023 után

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

-

2.

Hosszú lejáratú

-

3.

Összesen (1+2)

-

-

-

-

5. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

forintban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

2 918 215

2 918 215

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

2 004 517

79 919

79 919

2 084 436

7.

Egyéb adósság

138 800

138 800

Belföldi összesen:

5 061 532

79 919

79 919

5 141 451

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

5 061 532

79 919

79 919

5 141 451

6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepelő eszközökről

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

érték-csökkenés

nettó érték

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

14 901 500

4 720 000

10 181 500

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 270 992 999

363 900 756

907 092 243

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 196 006 870

302 157 711

893 849 159

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

277 647 402

106 085 059

171 562 343

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

820 661 629

171 339 424

649 322 205

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

97 697 839

24 733 228

72 964 611

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

73 879 658

61 743 045

12 136 613

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

3 777 160

3 777 160

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

50 784 396

46 663 465

4 120 931

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

19 318 102

11 302 420

8 015 682

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

1 106 471

1 106 471

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

370 000

370 000

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

736 471

736 471

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

2 290 000

2 290 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

2 290 000

2 290 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

2 290 000

2 290 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 288 184 499

368 620 756

919 563 743

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

110 185

110 185

III. Forintszámlák

51.

81 152 409

81 152 409

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

81 262 594

81 262 594

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

46 712 471

10 212 719

36 499 752

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

4 818 945

4 818 945

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

8 584 704

8 584 704

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

60 116 120

10 212 719

49 903 401

E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

58

1 577 066

1 577 066

E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

59

-1 144 698

-1 144 698

E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

60

2 381 944

2 381 944

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)

61

2 814 312

2 814 312

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)

63

1 432 377 525

378 833 475

1 053 544 050

7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szerepelő forrásokról

forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 033 492 607

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

41 104 862

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-294 972 384

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

8 532 366

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

788 157 451

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

16 242

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

5 125 209

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

2 457 902

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

7 599 353

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

257 787 246

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 053 544 050

8. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

fotintban

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
( Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

88

33 694 846

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

1

37 000

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

198

12 377 088

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

20 759 424

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

4

20 759 424

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

66 868 358

9. Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

kötelezettségek és részesedések alakulása

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

RE-Víz Kft.

1%

2 290 000

-

ÖSSZESEN:

2 290 000

10. Maradványkimutatás

forintban

Megnevezés

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

1

Alaptevékenység kölségvetési bevételei

3

187 443 273

187 443 276

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

28 217 239

102 987 428

131 204 667

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-28 217 236

84 455 845

56 238 609

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

28 278 412

37 810 034

66 088 446

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

31 086 140

31 086 140

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

28 278 412

6 723 894

35 002 306

A)

Alaptevékenység maradványa

61 176

91 179 739

91 240 915

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

B)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

0

0

C)

Összes maradvány

61 176

91 179 739

91 240 915

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16 242

16 242

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

44 934

91 179 739

91 224 673

11. Pénzeszközök változásának levezetése

forintban

Megnevezés

Óvoda

Önkormányzat

Összesen:

1

Pénzkészlet 2020. január 1-jén

714

29 219 428

29 220 142

2

Bankszámlák egyenlege

124

29 207 338

29 207 462

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

590

12 090

12 680

4

Bevételek ( + )

28 232 821

191 783 631

220 016 452

5

Kiadások ( - )

28 189 094

139 784 906

167 974 000

6

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én

44 441

81 218 153

81 262 594

7

Bankszámlák egyenlege

42 596

81 109 813

81 152 409

8

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 845

108 340

110 185