Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01- 2022. 08. 01

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.01.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában és a 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális ellátások helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL című 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő (4b) és (4c) bekezdéssel egészül ki:

„(4b) A polgármester köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani, ha az ellátást igénylő személy állapota vagy személyes körülményei az ellátás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé.

(4c) A polgármester külön eljárás keretében, soron kívüli ellátást a 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 15. §-ában szabályozott feltételek alapján biztosíthat.”

2. § A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL című 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ellátási területe:

a) Medina külterületen: Medina-Szőlőhegy településrész, Szemeti csárda, Utas dűlő,

b) Medina belterületen: Medina, Kossuth u. 60-81., Bajcsy-Zsilinszky u. 20-50., Arany János u. 1-16., Petőfi u. 20-40. szám alatti ingatlanok.”

3. § (1) A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL című 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL című 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL című 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL című 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. pontja.

5. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

1. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL című 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5. A szolgáltató az ellátásért ………..Ft/ebéd személyi térítési díjat állapít meg. A személyi térítési díj megállapításának alapja a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme.”

2. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL című 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pont helyébe a következő pont lép:

„7. Ha a szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltatásért személyi térítési díjat fizet, az étkezési napok szerint a tárgy hónap 10. napjáig utólag köteles megfizetni a készpénzfizetési számla alapján.”

3. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL című 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:

„8. Az ellátás megszűnik:

8.1. az igénylő vagy törvényes képviselője hat hónapon át folyamatosan tartozik a térítési díjjal, és a tartozás mértéke a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja a térítési díjat 2 hónapon keresztül nem fizeti ki, kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni,

8.2. az igénylő vagy törvényes képviselője vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését a szolgáltatást 2 hónapon keresztül nem veszi igénybe,

8.3. az igénylő elhalálozik,

8.4. az igénylő vagy törvényes képviselője kéri az ellátás megszüntetését.”

3. melléklet

1. melléklet
Étkezési térítési díjak

Szolgáltatás

Intézményi térítési díj

Szociális étkeztetés

700,- Ft/adag

Kiszállítás

0,- Ft”