Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 21- 2022. 09. 21

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.21.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdése b) pontjában, a 26.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 21-én lép hatályba.

1. melléklet

Étkezési térítési díj

Szolgáltatás

Intézményi térítési díj

Szociális étkeztetés

800 Ft /adag

Kiszállítás

-