Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól

Hatályos: 2023. 02. 01- 2023. 03. 31

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól

2023.02.01.

Medina Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya Medina Község Önkormányzata közigazgatási területén /bel- és külterületen/ lévő közterületekre és ingatlanokra, személyi hatálya az érintett ingatlanok tulajdonosaira (kezelőire, használóira) terjed ki.

(2) A községben új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterületnevet megváltoztatni, az ingatlanok házszámát megállapítani, utcanév- és házszám-táblát elhelyezni e rendelet szabályai szerint lehet.

A rendelet célja

2. § E rendelet célja, hogy a közterület elnevezése Medina Község közterületeit pontosan megjelölje, azonosítsa, a tájékozódás céljára szolgáljon, egyben emléket állítson, hagyományokat ápoljon és a közterületek elnevezésére, azok megváltoztatására vonatkozó szabályokat egységes rendbe foglalja.

Értelmező rendelkezések

3. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) KCR Rendelet: a 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet a központi címregiszterről és a címkezelésről;

b) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás is ekként tartja nyilván (Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása, a pihenő és emlékhelyek kialakítása);

c) településrész név (helységrész név): a helység központi belterülete (átfedések nélkül, pontosan körülhatárolt) részeinek (községrész, városrész), továbbá a központi belterülettől elkülönülő - lakott vagy lakatlan - egyéb belterületnek, valamint külterületnek a neve.

(2) Egyebekben a fogalmakon a KCR Rendelet értelmező rendelkezésében rögzítetteket kell érteni.

A közterület elnevezésének szabályai

4. § (1) A közterület elnevezése és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Az elnevezésről a Képviselő-testület határozattal dönt. A képviselő-testületi döntéssel kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalának az arra kijelölt ügyintézői végzik el.

5. § (1) Harc községben minden közterületet el kell nevezni.

(2) Új közterület kialakítása után, közterületként való bejegyzését követően egy éven belül meg kell állapítani a közterület nevét.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel (meghosszabbítás).

6. § (1) Közterület elnevezésekor különös figyelemmel kell lenni a helyi hagyományokra, a helytörténeti kutatásokra, a lakosság élő névhasználatára, a magyar nyelv követelményeire, az egyszerűségre és arra, hogy a név a többitől írásban is, hangzásában is jól megkülönböztethető legyen.

(2) Közterület élő személyről nem nevezhető el, valamint alkalmazni kell a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 14. § (2)-(3) bekezdéseit.

(3) A közterület elnevezésekor névazonosság nem állhat elő.

(4) A közterületnév lehet:

a) személynév;

b) földrajzi név;

c) szimbolikus név.

(5) A közterületnév előtagból (pl. személynév, fogalom, tárgy) és utótagból áll. A közterületnevek utótagjait a KCR Rendelet 1. melléklet tartalmazza.

(6) Közterület elnevezését, módosítását kezdeményezhetik:

a) az önkormányzati képviselők,

b) Medinai lakóhellyel rendelkező állampolgárok legalább tíz főből álló csoportja, akik az indítvány benyújtásának időpontjában az érintett közterületen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,

c) Medinán működő civil szervezet,

d) a közforgalom elől el nem zárt magánút tulajdonosa a magánút tekintetében,

e) a község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(7) A benyújtott javaslatról

a) a helyi civilszervezetek,

b) a közterület elnevezéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak

véleményét ki kell kérni.

(8) A Képviselő-testület döntéséről a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal 30 napon belül köteles értesíteni:

a) az érintett tulajdonosokat,

b) a települési adóhivatalt helyben,

c) a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalát,

d) a közhiteles ingatlan-nyilvántartást vezető szervet,

e) a Magyar Posta postahivatalát,

f) a Szekszárdi Rendőrkapitányságot,

g) a tűzvédelmi hatóságot,

h) a községi háziorvosi és védőnői szolgálatot,

i) a Szekszárdi Mentőállomást,

j) a közműszolgáltatókat .

(9) A Jegyző gondoskodik továbbá a változás közterületi névjegyzékbe történő felvételéről.

Közterület megváltoztatása, megszüntetése

7. § (1) Közterületnevet kivételesen indokolt esetben lehet megváltoztatni.

(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

8. § A közterület megszűnhet településrendezés/beépítés/vagy valamely más rendeltetésű területhez történő csatolás következtében. A közterület teljes egészében való megszűnésével a közterület neve is megszűnik.

Közterületnév táblák

9. § (1) Az utcanév táblák elkészíttetése, elhelyezése, karbantartása és szükség szerinti pótlása a Medina Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) feladata.

(2) Az utcanév táblákat építményeken (épületen, kerítésen, támfalon), illetőleg önálló vagy pedig más célra is szolgáló oszlopon, jól látható helyen kell elhelyezni.

(3) Növényzetre utcanév táblát elhelyezni nem szabad.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a tábla elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős szerv köteles megtéríteni.

(5) Az Önkormányzatnak gondoskodnia kell a megszűnt közterület névtáblájának eltávolításáról.

(6) Közterületnév-változás esetén a közterületnév-táblát a tájékozódás zavartalansága érdekében a módosítástól számított egy évig az eredeti helyén kell hagyni, és piros színű átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell felszerelni. A régi közterületi névtáblát egy év elteltével a felhelyezőnek kell eltávolítani.

10. § (1) A közterületi névtáblát az utca kezdetén, végén, valamint minden betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is ki kell függeszteni. A névtáblát épületen, kerítésen vagy ezek hiányában, külön tartószerkezeten jól látható helyen kell elhelyezni. Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat köteles tűrni. A tábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját a kihelyezés előtt 15 nappal korábban értesíteni kell.

(2) A tér, park, sétány, külterületi lakott terület, az általánostól eltérő beépítettségű utca névtáblájának felirata a 13. § (2)-(3) bekezdésétől, elhelyezése az (1) bekezdésben előírtaktól eltérhet.

(3) A közterületi névtáblán és annak szélétől egy méteren belül reklám célját szolgáló tábla, vagy egyéb felirat elhelyezése nem engedélyezhető.

Házszámozás, címmegállapítás

11. § (1) Az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A házszámozást a KCR Rendelet címképzésre vonatkozó előírásainak figyelembe vételével kell elvégezni.

(2) A házszámot a közterület, vagy magánút nevéhez, ha ez nem lehetséges, külterületi településnévhez kapcsolódóan kell megállapítani. Egy adott közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(3) A házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez szükséges - arab szám és az ABC nagybetűit felhasználó kombináció lehet.

(4) A házszámokat, azok változásait a KCR Rendelet alapján a jegyző hivatalból vagy kérelemre állapítja meg.

12. § (1) Kétoldalas és egyoldalas utcánál is a számozás folyamatosan emelkedik. Zsákutcánál a bejárattól kezdve kell számozni.

(2) A terek és az ahhoz hasonló alakú közterületek épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával megegyező irányban történik.

(3) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti (alátörés nélküli) házszáma az újonnan kialakított telkek számának megfelelően A, B, C, D stb. alátörést kap.

(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni. Az új házszámot úgy kell feltüntetni, hogy az egyesítés előtti legalacsonyabb és legmagasabb számot kötőjellel kell összekötni.

(5) Ha az ingatlan több közterülettel is érintkezik (kettő vagy több utcára nyíló telek) és a telek megosztható kettő vagy több önálló beépítésre alkalmas méretű ingatlanra, akkor csak az egyik utcára kell állapítani a házszámot. Kiadni csak azt a számot lehet, mely közterület felől az ingatlan fő megközelítési iránya van, későbbi telekkialakítás esetén A, B, C, D stb alátörést kap.

(6) Ha az ingatlan közterületről nem, csak másik telken keresztül közelíthető meg, a házszámozás szempontjából úgy kell tekinteni, mintha megközelíthető lenne közterületről is.

13. § (1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be, akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik.

(2) A már megállapított házszámok megváltoztatására indokolt esetben, a KCR Rendeletben foglalt szabályoknak történő megfelelés, és olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amelyek az ingatlanok azonosítását akadályozzák.

(3) Az ingatlanokat a legkisebb érdeksérelemmel járó módon, a lehető legkisebb változtatás elvének figyelembevételével kell átszámozni.

14. § (1) A házszámozással kapcsolatos eljárásban - az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) előírásait kell alkalmazni.

(2) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.

(3) A közterületi névtáblán fel kell tüntetni a közterületnév elő- és utótagját rövidítés nélkül, valamint a táblával jelzett tömb első és utolsó házszámát és a házszámnövekedés irányát. A közterületi névtáblán feltüntetett neveknek meg kell egyezniük a közterületnév-jegyzékben szereplő írásmóddal.

(4) A közterületi névtáblákat az Önkormányzat készítteti el, és gondoskodik azok kihelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról, szükség esetén kicseréléséről.

Közterületi név- és házszámtábla

15. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a házszámtáblát a házfalra (kerítésre), a közterületről jól látható helyen köteles kihelyezni és folyamatos karbantartásáról gondoskodni.

(2) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták.

(3) Városrendezés, utca újraszámozása, vagy hatósági intézkedés miatti házszámváltozás esetén a házszámtábla költsége az Önkormányzatot terheli.

(4) Megváltozott házszámok táblái esetében a 15. § (2) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni.

Emléktábla-állítás rendjére vonatkozó szabályok

16. § (1) A község közterületein emléktábla csak a Képviselő-testület hozzájárulásával helyezhető el.

(2) A műemlék, műemlék jellegű és a helyi védettségű épületeken emléktábla elhelyezéséhez az illetékes műemlékvédelmi hatóság előzetes hozzájárulása is szükséges.

(3) A képviselő-testületi hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát a polgármester – az eltávolításra vonatkozó felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte esetén– az emléktábla tulajdonosának költségére leszerelteti és elszállíttatja.

Nyilvántartás szabályai

17. § (1) A község közterületneveiről és településrész neveiről a Jegyző naprakész nyilvántartást köteles vezetni és abban a változásokat folyamatosan átvezetni. A közterületi névjegyzék közhitelű nyilvántartás.

(2) A közterületi névjegyzék a következő adatokat tartalmazza:

a) a közterületnév elő- és utótagja,

b) a közterület jellege,

c) a településrész neve,

d) az elnevezésről/névváltozásról rendelkező határozat száma,

e) az elnevezés/névváltozás hatályba lépésének időpontja,

f) megszűnt közterület esetén a megszűnt közterület neve, a megszűnés ténye, oka, időpontja,

g) annak megjelölése, hogy a közterületnévvel ellátott ingatlan közterület, magánút, vagy a KCR Rendelet 13. § (3) bekezdése szerinti ingatlan.

(3) Közterületnév, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó számozásának változása miatt, költözéssel nem járó lakcímváltozásról az állampolgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat megváltozása nem minősül adatváltozásnak. Társasházak esetében a lakcímek pontosításakor egyidejűleg, szükség esetén az ajtószámozások ellenőrzését, pontosítását is el kell végezni.

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2023. február 1-jén lép hatályba.