Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról

Hatályos: 2023. 07. 25

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztán tartásáról és az elhagyott hulladék felszámolásáról

2023.07.25.

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 81) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya véleményének kikérésével, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljáró Tolna Vármegyei Önkormányzat állásfoglalását kikérve a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) ingatlanhasználó: az ingatlan tulajdonosa, birtokosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet;

b) járda: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 1. számú függelék I. b) pontja szerinti járda;

c) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti közterület;

d) települési hulladék: a hulladékról szóló törvény szerinti települési hulladék;

e) zöldterület: növényzettel borított közterület, különösen a közterek és közparkok;

2. A közterületek tisztán tartása

2. § (1) A települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében Medina Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) háruló köztisztasági feladatok ellátásához – az e rendeletben foglaltak szerint – mindenki köteles hozzájárulni.

(2) Mindenki köteles tartózkodni a közterületek – különösen a zöldterületek – szennyezését vagy károsítását eredményező tevékenységtől, illetve magatartástól.

3. § A 4–8. §-ban foglaltak kivételével a közterületek tisztán tartása, a közparkok ápolása és gyommentesítése, a – közterületi parkok, parkolók, parkoló gépkocsik által elzárt területek, külterületi járdák és külterületi kerékpárutak kivételével – a burkolt területek és szabadvezetésű járdák síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása az Önkormányzat feladata.

4. § (1) Az ingatlanhasználó köteles

a) az ingatlan előtti – úszótelek esetén az ingatlan körüli – járdát, járda hiányában egy méter széles területsávot, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét gondozni, tisztán tartani, hulladék- és gyommentesíteni, a burkolt területeket síkosság-mentesíteni, valamint a havat eltakarítani;

b) az ingatlan előtti nyílt árkot és ennek műtárgyait tisztán tartani, hulladék- és gyommentesíteni, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagokat és a hulladékot eltávolítani.

(2) Amennyiben az ingatlant több közterület határolja, akkor az (1) bekezdésben rögzített kötelezettség az ingatlanhasználót valamennyi, az ingatlannal határos közterület irányában terheli.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben rögzített kötelezettség az üresen álló ingatlan tulajdonosát is terheli.

(4) Az ingatlanhasználónak a közterület tisztán tartása során keletkező hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére rendszeresített hulladékgyűjtő edényben kell elhelyeznie.

5. § Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló, a gyalogos- illetve a közúti forgalom biztonságát, és az elektromos légvezetékeket veszélyeztető és a közúti tábla láthatóságát zavaró ágakat eltávolítani, és a nyesedéket elszállítani.

6. § Az üzlet vagy szolgáltató egység üzemeltetője a 4. §-ban foglaltakon túl az ingatlan területén lévő, közforgalom számára megnyitott magánutak, illetve parkolóhelyek tisztán tartásáról is köteles gondoskodni.

7. § (1) Közterületi rendezvény és vásár szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely üzemeltetéséről.

(2) A közterületen állat által okozott szennyeződés eltávolításáról az állat felügyeletét ellátó, ennek hiányában az állat tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni.

8. § (1) A csapadékelvezető árokba nem megengedett szennyezett vizet, valamint eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot belevezetni.

(2) A csapadékvizet nem emgengedett az ingatlanokról a közterületre, közútra, járdára vezetni.

3. Hó- és síkosság - mentesítés

9. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlana előtti, melletti közterület hó eltakarítását és síkosság mentesítését reggel 07.00 óráig, illetve azt követően szükség esetén naponta több alkalommal elvégezni.

(2) A síkosság elleni védekezéshez környezetkímélő anyagok, különösen durva szemcséjű homok, homokkal kevert fűrészpor, forgács használható.

(3) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat ne akadályozza.

(4) Nem megengedett felhalmozni:

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolattól számított 8 méteren belül;

c) kapubejárat előtt, annak szélességében,

d) a tömegközlekedési jármű megállóhelyén, valamint a jármű megállóhelye és a járda között,

e) a közszolgáltatási felszerelési tárgyra – különösen vízelzáró csapra, gázcsapra, víznyelő aknára –, valamint egyéb közérdekű létesítmény – különösen közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop – köré,

f) a kijelölt rakodóhelyen és annak teljes hosszában a járdaszegély mellett,

g) a fák tövében és zöldterületen, ha a havat síkosság mentesítésre szolgáló anyaggal kezelték,

h) az utakkal párhuzamos közterületi árokba.

4. Anyagok szállításából és mezőgazdasági művelésből adódó szennyeződés eltávolítása

10. § (1) Mindennemű anyag szállítását úgy kell végezni, hogy a közterület ne szennyeződjön, és a szállítási útvonalon a szállítmányból semmi ne hulljon ki, csepegés ne keletkezzen. Könnyen kihulló anyag (pl.: homok, murva, salak, papír stb.) csak olyan járművön szállítható, amelynél a lehullás megakadályozása biztosított.

(2) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásánál, közútra történő felhajtás és szállítás során a közterület beszennyeződik, annak feltakarításáról a szennyeződés előidézője, a jármű üzembentartója, üzemeltetője köteles haladéktalanul gondoskodni, és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

11. § (1) A mezőgazdasági célra használt területek művelését az ingatlan tulajdonosa köteles úgy végezni, hogy az ne eredményezze a közterületek szennyeződését.

(2) Amennyiben a mezőgazdasági célra használt területek művelése a közterület szennyeződésével jár, a szennyeződés előidézője köteles azt haladéktalanul eltávolítani, és a közterületet a szennyeződéstől maradéktalanul megtisztítani és az eredeti állapotot helyreállítani.

(3) A mezőgazdasági területek művelése során nem megengedett olyan tevékenység, amely az árkokat eltömíti, a csapadékvíz zavartalan elfolyását megakadályozza, és azt eredményezi, hogy a víz a közútra kifolyjon.

5. Az elhagyott hulladék felszámolása

12. § Amennyiben a közterületen engedély nélkül hulladékot lerakó, vagy elhagyó személy az arra irányuló felszólításban foglalt határidő alatt saját költségén nem gondoskodik a hulladék eltávolításáról és a területben keletkezett károk helyreállításáról, az Önkormányzat a kötelezett költségére és felelősségére gondoskodik a felszólításban foglaltak teljesítéséről.

6. A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, jogkövetkezmények

13. § (1) A köztisztasággal összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjére (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át. A köztisztasággal összefüggő önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtását a Jegyző foganatosítja.

(2) A köztisztasággal kapcsolatos, jelen rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését a Jegyző – szükség esetén az érintett hatóságok bevonásával – ellenőrzi.

(3) A Jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott cselekmények esetében hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.

7. Záró rendelkezések

14. § Hatályát veszti A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKRÓL szóló MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (IX. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE.

Lang Katalin alpolgármester

Herczig Viktória jegyző