Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 05. 30

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

2024.05.30.

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Medina Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Medina Község Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének

a)1 bevételi főösszegét 182.331.094,- Ft

b)2 kiadási főösszegét 182.331.094,- Ft

c) hiányát 0, - Ft.-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 1.pontban és az 1. melléklet 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1.pontban és a 2. melléklet 2. pontban foglalt táblázatok szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei

3. § (1)3 Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 182.331.094,- Ft, melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 109.295.719,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft

3. Közhatalmi bevételek 15.250.000,- Ft

4. Működési bevételek 10.573.000,- Ft

5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

8. Finanszírozási bevételek 47.212.375,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 43.541.325,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)4 a kötelező feladatok bevételei: 182.331.094,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)5 működési bevételek: 162.596.512,- Ft

b)6 felhalmozási bevételek: 19.734.582,- Ft

4. Az önkormányzat összevont kiadásai, létszámkerete

4. § (1)7 Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 182.331.094,- Ft, melyből:

1. Működési költségvetés 162.596.512,- Ft

a) Személyi juttatás 62.529.950,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.155.509,- Ft

c) Dologi kiadások 56.549.805,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 850.000,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 5.225.962,- Ft

f) Tartalékok 26.779.790 Ft

g) 1.7. Finanszírozási kiadások 3.505.496,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 19.734.582,- Ft

a) Beruházások 18.210.582,- Ft

b) Felújítások 1.524.000,- Ft

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0, - Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a)8 a kötelező feladatok kiadásai: 182.331.094,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ,0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0, - Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a)9 működési kiadások: 162.596.512- Ft

b)10 felhalmozási kiadások: 19.734.582,- Ft.

5. § (1) Medina Község Önkormányzat jelen rendelet 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. pontban és a 9. mellékelt 2. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

(2)11

6. §12 A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 19 főben határozza meg, melyből 7 fő közfoglalkoztatott.

5. Az önkormányzat fejlesztési céljai

7. § (1)13 Az önkormányzat összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 19.734.582,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 18.210.582,- Ft,

b) felújítási kiadás 1.524.000,- Ft,

c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

6. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

8. § (1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 3. pontban és a 9. melléklet 4. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

(2) Az Óvoda a 2023. évi költségvetésének

a)14 bevételi főösszegét 42.226.971,- Ft,

b)15 kiadási főösszegét 42.226.971,- Ft,

c) hiányát - 0 Ft -ban állapítja meg.

9. § (1) Az Óvoda bevételeiből

a)16 a kötelező feladatok bevételei: 42.226.971,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft - állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(2) Az Óvoda bevételeiből

a)17 működési bevételek: 42.226.971,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

10. § (1)18 Az óvoda kiadási előirányzatai összesen: 42.226.971,- Ft, melyből:

1. Működési költségvetés 41.823.479,- Ft:

a) Személyi juttatás 31.751.137,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 3.931.538,- Ft

c) Dologi kiadások 7.572.004,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft

f) Tartalékok 0,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 403.492,- Ft

a) Beruházások 403.492,- Ft

b) Felújítások 0,- Ft

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft

3. Az Óvoda kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 42.226.971,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft

(2) Az Óvoda kiadásaiból

a)19 működési kiadások: 41.823.479,- Ft

b)20 felhalmozási kiadások: 403.492,- Ft.

11. § A képviselő-testület az Óvoda engedélyezett létszám keretét 6 főben határozza meg, ebből 0 fő közfoglalkoztatott.

12. §21 Az Óvoda beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 403.492,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 403.492,- Ft

b) felújítási kiadás 0,- Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.

7. Költségvetés részletezése

13. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

14. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

15. §22 A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 26.779.790,- Ft, melyből:

a) általános tartalék 22.819.790,- Ft,

b) kártérítés bevételből 3.960.000,- Ft.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

16. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan a 11. melléklet 2. pontjában foglalt tájékoztató táblázat tartalmazza, 11. melléklet 1. pontjában foglalt tájékoztató táblázat a kiadásokat és bevételeket, a 11. melléklet 5. pontjában foglalt tájékoztató táblázat az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. pontjában foglalt tájékoztató táblázat tartalmazza.

17. § (1) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. pontjában foglalt tájékoztató táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatásokat a 11. melléklet 6. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet 7. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19. § A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

20. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

21. § A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

23. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Vegyes és záró rendelkezések

24. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2023. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

26. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez23

1. Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi eredeti előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 987 800

98 922 092

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 625 904

26 625 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 052 810

26 367 067

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

35 688 696

40 372 787

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 620 390

2 867 390

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 688 944

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 000 000

10 373 627

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 000 000

10 373 627

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

15 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

1 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 541 000

10 573 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 600 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 725 197

4 725 197

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 545 803

1 977 803

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

250 000

250 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 010 000

1 010 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

113 778 800

135 118 719

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 879 125

43 541 325

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 879 125

43 541 325

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 505 496

3 671 050

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 505 496

3 671 050

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 384 621

47 212 375

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

154 163 421

182 331 094

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

A

B

C

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

134 016 925

159 091 016

1.1.

Személyi juttatások

55 558 587

62 529 950

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 828 345

7 155 509

1.3.

Dologi kiadások

45 897 994

56 549 805

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

850 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 267

5 225 962

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

335 695

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 730 267

4 730 267

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160 000

1.18.

Tartalékok

20 601 732

26 779 790

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

11 950 862

11 950 862

1.20.

- Céltartalék

8 650 870

15 232 420

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

16 641 000

19 734 582

2.1.

Beruházások

15 117 000

18 210 582

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

150 657 925

178 825 598

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 505 496

3 505 496

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 505 496

3 505 496

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 505 496

3 505 496

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

154 163 421

182 331 094

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-36 879 125

-43 706 879

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

36 879 125

43 706 879

2. Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE kötelező feladatainak MÉRLEGE

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 987 800

98 922 092

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 625 904

26 625 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 052 810

26 367 067

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

35 688 696

40 372 787

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 620 390

2 867 390

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 688 944

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 000 000

10 373 627

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 000 000

10 373 627

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

15 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

1 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 541 000

10 573 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 600 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 725 197

4 725 197

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 545 803

1 977 803

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

250 000

250 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 010 000

1 010 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

113 778 800

135 118 719

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 879 125

43 541 325

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 879 125

43 541 325

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 505 496

3 671 050

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 505 496

3 671 050

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 384 621

47 212 375

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

154 163 421

182 331 094

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

A

B

C

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

134 016 925

159 091 016

1.1.

Személyi juttatások

55 558 587

62 529 950

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 828 345

7 155 509

1.3.

Dologi kiadások

45 897 994

56 549 805

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

850 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 267

5 225 962

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

335 695

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 730 267

4 730 267

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160 000

1.18.

Tartalékok

20 601 732

26 779 790

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

11 950 862

11 950 862

1.20.

- Céltartalék

8 650 870

14 828 928

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

16 641 000

19 734 582

2.1.

Beruházások

15 117 000

18 210 582

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

150 657 925

178 825 598

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 505 496

3 505 496

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 505 496

3 505 496

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 505 496

3 505 496

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

154 163 421

182 331 094

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-36 879 125

-43 706 879

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

36 879 125

43 706 879

2. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez24

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023.évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023.évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

98 922 092

Személyi juttatások

62 529 950

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 373 627

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 155 509

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

56 549 805

4.

Közhatalmi bevételek

15 250 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

850 000

5.

Működési bevételek

10 573 000

Egyéb működési célú kiadások

5 225 962

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

26 779 790

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

135 118 719

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

159 091 016

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

23 806 743

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

3 671 050

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 505 496

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

27 477 793

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 505 496

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

162 596 512

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

162 596 512

21.

Költségvetési hiány:

23 972 297

Költségvetési többlet:

22.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

18 210 582

2.

1.-ből EU-s támogatás

0

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

3.

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

1 524 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

0

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

0

0

0

7.

0

0

0

0

8.

0

0

0

0

9.

0

0

0

0

10.

0

0

0

0

11.

0

0

Tartalékok

0

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

0

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

19 734 582

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

19 734 582

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

0

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

19 734 582

Hitelek törlesztése

0

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

0

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

17.

Értékpapír értékesítése

0

Kölcsön törlesztése

0

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

0

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

0

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

0

Betét elhelyezése

0

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

Pénzügyi lízing kiadásai

0

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

23.

Értékpapírok kibocsátása

0

0

0

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

0

0

0

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

19 734 582

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

0

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

19 734 582

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

19 734 582

27.

Költségvetési hiány:

19 734 582

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

0

Tárgyévi többlet:

0

3. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

F

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez25

Medina Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2023.évi módosított előirányzat

A

B

C

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

13 500 000

13 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 750 000

1 750 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

15 250 000

15 250 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

B

C

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez26

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

MFP 2021 Busz

14 990 000

2 023

0

14 990 000

0

Kisértékű tárgi eszköz

595 250

2 023

0

595 250

0

buszmegálló Szőlőhegy

508 000

2023

0

508 000

0

Óvodai eszközbeszerzések

403 492

2023

0

403 492

0

játszótési eszközök

1 463 840

2023

0

1 463 840

0

Karácsonyi Szent Család Kollekció

250 000

2023

0

250 000

0

ÖSSZESEN:

18 210 582

2023

0

18 210 582

0

7. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez27

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi előirányzat

2023. utáni szükséglet
(F=B - D - E)

A

B

C

D

E

F

utak, járdák

1 524 000

2023

1 524 000

ÖSSZESEN:

1 524 000

1 524 000

8. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

Hitel

Maradvány

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2024. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez28

1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 987 800

98 922 092

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 625 904

26 625 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 052 810

26 367 067

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

35 688 696

40 372 787

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 620 390

2 867 390

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 688 944

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 000 000

10 373 627

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 000 000

10 373 627

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

15 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

1 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 541 000

10 573 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 600 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 725 197

4 725 197

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 545 803

1 977 803

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

250 000

250 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 010 000

1 010 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

113 778 800

135 118 719

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 879 125

43 482 414

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 879 125

43 482 414

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 505 496

3 671 050

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 505 496

3 671 050

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 384 621

47 153 464

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

154 163 421

182 272 183

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

93 640 602

117 267 537

1.1.

Személyi juttatások

23 807 450

32 210 013

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 712 907

3 223 971

1.3.

Dologi kiadások

41 388 246

48 977 801

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

850 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 267

5 225 962

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

335 695

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 730 267

4 730 267

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160 000

1.18.

Tartalékok

20 601 732

26 779 790

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

11 950 862

11 950 862

1.20.

- Céltartalék

8 650 870

14 828 928

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

16 641 000

19 331 090

2.1.

Beruházások

15 117 000

17 807 090

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

110 281 602

136 598 627

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

43 881 819

45 673 556

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 505 496

3 505 496

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

40 376 323

42 168 060

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

43 881 819

45 673 556

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

154 163 421

182 272 183

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

7

2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadása

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 987 800

98 922 092

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 625 904

26 625 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 052 810

26 367 067

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

35 688 696

40 372 787

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 620 390

2 867 390

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 688 944

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 000 000

10 373 627

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 000 000

10 373 627

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

15 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

1 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 541 000

10 573 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 600 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

3 725 197

4 725 197

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 545 803

1 977 803

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

250 000

250 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 010 000

1 010 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

113 778 800

135 118 719

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 879 125

43 482 414

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 879 125

43 482 414

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 505 496

3 671 050

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 505 496

3 671 050

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 384 621

47 153 464

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

154 163 421

182 272 183

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

93 640 602

117 267 537

1.1.

Személyi juttatások

23 807 450

32 210 013

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 712 907

3 223 971

1.3.

Dologi kiadások

41 388 246

48 977 801

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

850 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 267

5 225 962

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

335 695

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 730 267

4 730 267

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160 000

1.18.

Tartalékok

20 601 732

26 779 790

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

11 950 862

11 950 862

1.20.

- Céltartalék

8 650 870

14 828 928

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

16 641 000

19 331 090

2.1.

Beruházások

15 117 000

17 807 090

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

110 281 602

136 598 627

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

43 881 819

45 673 556

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 505 496

3 505 496

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

40 376 323

42 168 060

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

43 881 819

45 673 556

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

154 163 421

182 272 183

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

7

3. Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevétel, kiadása

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

58 911

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

58 911

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

40 376 323

42 168 060

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13,4

Központi, írányítószervi támogatás

40 376 323

42 168 060

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 376 323

42 226 971

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

40 376 323

42 226 971

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

40 376 323

41 823 479

1.1.

Személyi juttatások

31 751 137

30 319 937

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 115 438

3 931 538

1.3.

Dologi kiadások

4 509 748

7 572 004

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

403 492

2.1.

Beruházások

403 492

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

40 376 323

42 226 971

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

40 376 323

42 226 971

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

4. Medinai Sió Kincs Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

58 911

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

58 911

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

40 376 323

42 168 060

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

40 376 323

42 168 060

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 376 323

42 226 971

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

40 376 323

42 226 971

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

40 376 323

41 823 479

1.1.

Személyi juttatások

31 751 137

30 319 937

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 115 438

3 931 538

1.3.

Dologi kiadások

4 509 748

7 572 004

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

403 492

2.1.

Beruházások

403 492

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

40 376 323

42 226 971

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

40 376 323

42 226 971

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

10. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Medina., 2023

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a 4/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

79 015 872

88 911 996

87 987 800

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 887 210

22 969 929

26 625 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 311 050

22 422 810

23 052 810

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 296 220

24 835 195

29 518 454

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetésének támogatása

6 395 692

6 307 676

6 170 242

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 620 390

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

5 046 020

7 709 073

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

1 809 680

2 397 313

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

15 198 013

8 465 010

2 000 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15 198 013

8 465 010

2 000 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

63 790 542

9 621 876

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

16 996 920

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

46 793 622

9 621 876

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4 495 799

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 590 837

15 527 584

15 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

12 389 344

13 694 167

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 413 019

2 570 098

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

9 976 325

11 124 069

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

17 600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

3 201 493

1 815 817

1 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

7 406 741

8 173 102

8 541 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 941 569

2 019 857

2 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

11 811

5.5.

Ellátási díjak

3 038 544

3 314 579

3 725 197

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 132 704

1 394 915

1 545 803

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

359 000

431 000

250 000

5.8.

Kamatbevételek

6 602

10 012

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

928 322

990 928

1 010 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

41 358

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

41 358

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

6 399 913

11 039 386

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

6 399 913

11 039 386

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

187 443 276

141 738 954

113 778 800

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

34 937 413

91 240 915

36 879 125

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 937 413

91 240 915

36 879 125

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 918 215

3 733 527

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 918 215

3 733 527

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

37 855 628

94 974 442

36 879 125

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

225 298 904

236 713 396

150 657 925

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021. évi tény

2022. évi várható

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

96 585 260

106 670 086

134 016 925

1.1.

Személyi juttatások

45 793 515

54 230 151

55 558 587

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 041 026

6 344 683

6 828 345

1.3.

Dologi kiadások

35 773 705

43 006 151

45 897 994

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

663 268

280 000

400 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 313 746

2 809 101

4 730 267

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

9

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 623 737

2 809 101

4 730 267

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

690 000

1.18.

Tartalékok

20 601 732

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

11 950 862

1.20.

- Céltartalék

8 650 870

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

34 619 407

83 305 395

16 641 000

2.1.

Beruházások

10 481 801

18 076 363

15 117 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

24 137 606

65 229 032

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

131 204 667

189 975 481

150 657 925

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 853 322

3 146 246

3 505 496

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 853 322

3 146 246

3 505 496

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 853 322

3 146 246

3 505 496

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

134 057 989

193 121 727

154 163 421

2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023.

2024.

2025.

2025.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

4. Előirányzat-felhasználási terv 2023

forintban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

10 558 536

7 039 024

7 039 024

7 039 024

7 039 024

7 039 024

7 039 024

7 039 024

7 039 024

7 039 024

7 039 024

7 039 024

87 987 800

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

600 000

700 000

700 000

2 000 000

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

280 000

280 000

5 000 000

730 000

2 280 000

280 000

280 000

280 000

5 000 000

280 000

280 000

280 000

15 250 000

6.

Működési bevételek

711 750

711 750

711 750

711 750

711 750

711 750

711 750

711 750

711 750

711 750

711 750

711 750

8 541 000

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

36 879 125

3 505 496

40 384 621

11.

Bevételek összesen:

49 029 411

8 730 774

13 450 774

8 480 774

10 030 774

8 030 774

8 030 774

8 030 774

12 750 774

8 030 774

8 030 774

11 536 270

154 163 421

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

4 629 885

4 629 882

4 629 882

4 629 882

4 629 882

4 629 882

4 629 882

4 629 882

4 629 882

4 629 882

4 629 882

4 629 882

55 558 587

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

569 026

569 029

569 029

569 029

569 029

569 029

569 029

569 029

569 029

569 029

569 029

569 029

6 828 345

15.

Dologi kiadások

3 824 831

3 824 833

3 824 833

3 824 833

3 824 833

3 824 833

3 824 833

3 824 833

3 824 833

3 824 833

3 824 833

3 824 833

45 897 994

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

50 000

50 000

50 000

50 000

200 000

400 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

430 027

430 024

430 024

430 024

430 024

430 024

430 024

430 024

430 024

430 024

430 024

20 601 732

25 331 999

18.

Beruházások

15 117 000

15 117 000

19.

Felújítások

1 524 000

1 524 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

3 505 496

3 505 496

22.

Kiadások összesen:

12 959 265

10 977 768

9 453 768

24 620 768

9 453 768

9 503 768

9 453 768

9 503 768

9 453 768

9 503 768

9 453 768

29 825 476

154 163 421

23.

Egyenleg

36 070 146

33 823 152

37 820 158

21 680 164

22 257 170

20 784 176

19 361 182

17 888 188

21 185 194

19 712 200

18 289 206

5. A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

forintban

Jogcím

2023. évi támogatás összesen

A

B

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 305 526

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 188 711

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladato támogatása

127 405

Közutak fenntartásának tá,ogatása

5 302 996

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

12 324 401

Lakott külterület kapcsoaltos feladatok támogatása

376 865

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 052 810

Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása

7 783 449

Szociális étkeztetés támogatása

1 476 200

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

Bölcsődei támogatás

15 116 505

Gyermekétkeztetés támogatása

5 654 392

Rászoruló gyermekek szünidei tétkeztetése

515 850

Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 620 390

Összesen:

87 987 800

6. Kimutatás a 2023. évben juttatott támogatásokról

forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

0

Nem kötelező!

7. Medina Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

87 987 800

87 987 800

87 987 800

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

15 250 000

15 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

13 500 000

12 500 000

12 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30 000

30 000

30 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

1 450 000

1 450 000

5.

Működési bevételek

8 541 000

8 541 000

8 541 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

111 778 800

111 778 800

111 778 800

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

111 778 800

111 778 800

111 778 800

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

113 415 193

92 296 471

92 296 471

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

113 415 193

92 296 471

92 296 471

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

113 415 193

92 296 471

92 296 471

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdését a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte.

12

A 6. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 11. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 7. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

14

A 8. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

15

A 8. § (2) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

16

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 9. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 10. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdése a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. § (2) bekezdés a) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 10. § (2) bekezdés b) pontja a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 12. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

22

A 15. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 15. § a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 1. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 2. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 4. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 6. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 7. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 9. melléklet a Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.