Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 01- 2023. 04. 01

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 1/2023. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.01.

Medina Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében, valamint a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (9 bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Medina községben minden olyan belterületi és külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerint épület található.”

2. § A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Közterületnév: az ingatlannyilvántartásban nyilvántartott közterületnek a központi címregiszterről és a címkezelés szabályairól szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban KCR.) meghatározott közterület jelleget is tartalmazó név, mely jelleget a KCR. 1. melléklete tartalmazza: különösen a község területén lévő közutak és terek, valamint rendszerint út, utca, tér, park, köz, sétány stb. utótagot tartalmazó neve.”

3. § (1) A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. A házszám címelemnek minősül. A házszám a telek egyedi azonosítására szolgáló megjelölés.”

(2) A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez szükséges - arab szám és az ABC nagybetűit felhasználó kombináció lehet. Az azonos telken található valamennyi épületet, pincét és önálló rendeltetési egységet egy, a házszámtól szóközzel elválasztott, nem ékezetes, egytagú nagybetűs azonosítóval kell ellátni A-Z-ig ábécé sorrendben, és ahhoz az "ép" toldalékot kell kapcsolni.”

4. § A közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A község közterületneveiről és településrész neveiről a Jegyző naprakész nyilvántartást köteles vezetni és abban a változásokat folyamatosan átvezetni. A közterületi névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartás.”

5. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.