Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31 12:00

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2023.05.31.

Medina Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 142.007.697, - Ft. költségvetési bevétellel,

b) 190.294.568, - Ft. költségvetési kiadással,

c) 94.974.442, - Ft. finanszírozási bevétellel,

d) 3.146.246, - Ft. finanszírozási kiadással,

e) 43.541.325, - Ft. helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2022. évi kötelező feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. pontjában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. pontja és a 2. melléklet 2. pontja szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3. melléklet , 4. melléklet és 5. melléklet mutatja be.

b) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

d) Az önkormányzat összes bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. pontja, a kötelező feladatai bevételeit és kiadásait a 2. pontja, a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 3. pontja, kötelező feladatai bevételeit és kiadásait a 4. pontja szerint fogadja el.

e) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A 11. melléklet szerinti:

a) Az 1. pontban az 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

b) A 2. pontban a 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.

c) A 3. pontban a 3. számú tájékoztató táblában az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

d) A 4. pontban a 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

e) Az 5. pontban az 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

f) A 6. pontban a 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

g) A 7. pontban a 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

h) A 8. pontban a 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

i) A 9. pontban a 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

j) A 10. pontban a 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatása.

k) A 11. pontban a 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet levezetése.

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 12 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Medina Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

84 223 323

88 911 996

88 911 996

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 969 929

22 969 929

22 969 929

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 118 100

22 422 810

22 422 810

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 845 194

24 835 195

24 835 195

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 104 447

6 307 676

6 307 676

1.5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

7 709 073

7 709 073

1.7

Elszámolásból származó bevételek

2 397 313

2 397 313

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 982 861

8 465 010

8 465 010

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 982 861

8 465 010

8 465 010

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 621 876

9 621 876

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 621 876

9 621 876

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 980 000

14 986 215

15 527 584

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

12 500 000

13 506 215

13 694 167

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 570 098

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 000 000

11 006 215

11 124 069

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30 000

30 000

17 600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 450 000

1 450 000

1 815 817

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 556 535

8 604 535

8 441 845

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 100 000

2 300 000

2 229 997

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

11 811

5.5.

Ellátási díjak

2 523 256

3 723 256

3 314 579

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

962 279

1 610 279

1 451 653

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

431 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

10 012

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

961 000

961 000

992 793

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

11 039 386

11 039 386

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

11 039 386

11 039 386

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 742 719

141 629 018

142 007 697

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 765 268

91 179 739

91 240 915

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 765 268

91 179 739

91 240 915

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

228 031

3 733 527

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

228 031

3 733 527

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

81 765 268

91 407 770

94 974 442

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

188 507 987

233 036 788

236 982 139

2. sz. táblázat K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

107 915 897

128 206 833

106 722 295

1.1.

Személyi juttatások

45 108 901

55 432 653

54 230 151

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 754 220

6 742 884

6 344 683

1.3.

Dologi kiadások

36 633 350

50 018 473

43 023 407

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

800 000

280 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

4 000 000

2 844 054

1.6.

- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

Elvonások és befizetések

1.9.

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 500 000

3 500 000

2 814 054

1.13.

Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

Kamattámogatások

1.17.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

500 000

30 000

1.18.

Tartalékok

15 619 426

11 212 823

1.19.

- az 1.18-ból: Általános tartalék

5 463 021

7 492 823

1.20.

Céltartalék

10 156 405

3 720 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

77 673 875

101 683 709

83 572 273

2.1.

Beruházások

22 599 626

35 888 238

18 076 363

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

55 074 249

65 795 471

65 495 910

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

Lakástámogatás

2.13.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

185 589 772

229 890 542

190 294 568

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 918 215

3 146 246

3 146 246

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 215

3 146 246

3 146 246

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 918 215

3 146 246

3 146 246

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

188 507 987

233 036 788

193 440 814

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-78 847 053

-88 261 524

-48 286 871

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

78 847 053

88 261 524

91 828 196

2. Medina Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

84 223 323

88 911 996

88 911 996

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 969 929

22 969 929

22 969 929

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 118 100

22 422 810

22 422 810

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 845 194

24 835 195

24 835 195

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 104 447

6 307 676

6 307 676

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

7 709 073

7 709 073

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2 397 313

2 397 313

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 982 861

8 465 010

8 465 010

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 982 861

8 465 010

8 465 010

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 621 876

9 621 876

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 621 876

9 621 876

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 980 000

14 986 215

15 527 584

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

12 500 000

13 506 215

13 694 167

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 570 098

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 000 000

11 006 215

11 124 069

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30 000

30 000

17 600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 450 000

1 450 000

1 815 817

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 556 535

8 604 535

8 441 845

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 100 000

2 300 000

2 229 997

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

11 811

5.5.

Ellátási díjak

2 523 256

3 723 256

3 314 579

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

962 279

1 610 279

1 451 653

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

431 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

10 012

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

961 000

961 000

992 793

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

11 039 386

11 039 386

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

11 039 386

11 039 386

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 742 719

141 629 018

142 007 697

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 765 268

91 179 739

91 240 915

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 765 268

91 179 739

91 240 915

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

228 031

3 733 527

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

228 031

3 733 527

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

81 765 268

91 407 770

94 974 442

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

188 507 987

233 036 788

236 982 139

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

107 915 897

128 206 833

106 722 295

1.1.

Személyi juttatások

45 108 901

55 432 653

54 230 151

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 754 220

6 742 884

6 344 683

1.3.

Dologi kiadások

36 633 350

50 018 473

43 023 407

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

800 000

280 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

4 000 000

2 844 054

1.6.

- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

Elvonások és befizetések

1.9.

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 500 000

3 500 000

2 814 054

1.13.

Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

Kamattámogatások

1.17.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

500 000

30 000

1.18.

Tartalékok

15 619 426

11 212 823

1.19.

- az 1.18-ból: Általános tartalék

5 463 021

7 492 823

1.20.

Céltartalék

10 156 405

3 720 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

77 673 875

101 683 709

83 572 273

2.1.

Beruházások

22 599 626

35 888 238

18 076 363

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

55 074 249

65 795 471

65 495 910

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

Lakástámogatás

2.13.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

185 589 772

229 890 542

190 294 568

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 918 215

3 146 246

3 146 246

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 215

3 146 246

3 146 246

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 918 215

3 146 246

3 146 246

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

188 507 987

233 036 788

193 440 814

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-78 847 053

-88 261 524

-48 286 871

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

78 847 053

88 261 524

91 828 196

2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

B

C

D

E

F

G

H

I

Önkormányzatok működési támogatásai

84 223 323

88 911 996

88 911 996

Személyi juttatások

45 108 901

55 432 653

54 230 151

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 982 861

8 465 010

8 465 010

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 754 220

6 742 884

6 344 683

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

36 633 350

50 018 473

43 023 407

Közhatalmi bevételek

13 980 000

14 986 215

15 527 584

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

800 000

280 000

Működési bevételek

5 556 535

8 604 535

8 441 845

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

4 000 000

2 844 054

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

15 619 426

11 212 823

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

106 742 719

120 967 756

121 346 435

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

107 915 897

128 206 833

106 722 295

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

79 319 297

88 733 768

88 794 944

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

79 319 297

88 733 768

88 794 944

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Aht belüli megelőlegezések

228 031

3 733 527

Pénzügyi lízing kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Áht belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 215

3 146 246

3 146 246

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

79 319 297

88 961 799

92 528 471

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

2 918 215

3 146 246

3 146 246

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

186 062 016

209 929 555

213 874 906

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

110 834 112

131 353 079

109 868 541

Költségvetési hiány:

1 173 178

7 239 077

-

Költségvetési többlet:

-

-

14 624 140

Tárgyévi hiány:

-75 227 904

-78 576 476

Tárgyévi többlet:

-

-

104 006 365

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

9 621 876

9 621 876

Beruházások

22 599 626

35 888 238

18 076 363

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

55 074 249

65 795 471

65 495 910

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

11 039 386

11 039 386

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

20 661 262

20 661 262

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

77 673 875

101 683 709

83 572 273

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 445 971

2 445 971

2 445 971

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 445 971

2 445 971

2 445 971

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

2 445 971

2 445 971

2 445 971

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

2 445 971

23 107 233

23 107 233

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

77 673 875

101 683 709

83 572 273

Költségvetési hiány:

77 673 875

81 022 447

62 911 011

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi hiány:

75 227 904

78 576 476

60 465 040

Tárgyévi többlet:

-

-

-

3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

12 500 000

13 506 215

13 694 167

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

-

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 450 000

1 450 000

1 815 817

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

13 950 000

14 956 215

15 509 984

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzatának 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

MFP 2021 busz

14 990 000

14 990 000

MFP 2021 Temető

2 870 000

2 870 000

2 800 000

NMI rendezvény

700 000

700 000

1 015 790

óvoda

3 039 626

3 039 626

kisértékű tárgyi eszköz, játszótér

1 000 000

3 540 000

2 805 216

MFP 2022 játszótér

5 729 913

5 831 657

MFP kommunális eszköz

3 521 879

3 521 879

óvoda intézménynél:telefon, játszótéri eszköz,klíma

1 496 820

1 496 820

ingatlan vásárlás

255 000

építési szabályzat

350 000

ÖSSZESEN:

22 599 626

35 888 238

18 076 362

7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

foritnban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

B

C

D

MFP Út 2021

24 357 824

24 657 824

24 594 179

BM út 2021

19 996 377

19 996 337

19 996 410

utak,járdák

10 720 048

7 853 797

7 650 930

JETA járda

12 987 513

12 987 513

ERÖV használati díj fejében végzett beruházás

300 000

266 878

ÖSSZESEN:

55 074 249

65 795 471

65 495 910

8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió

foritnban

Források

2022.

2023.

2023.után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023.után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

910 993

910 993

0

0

0

0

Összesen:

910 993

0

0

910 993

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2022.

2023.

2023.után

Összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023.után

Összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Önkormányzat

01

01

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

01

01

foritnban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

84 223 323

88 911 996

88 911 996

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 969 929

22 969 929

22 969 929

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 118 100

22 422 810

22 422 810

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 845 194

24 835 195

24 835 195

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 104 447

6 307 676

6 307 676

1.5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

7 709 073

7 709 073

1.7

Elszámolásból származó bevételek

2 397 313

2 397 313

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 982 861

8 465 010

8 465 010

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 982 861

8 465 010

8 465 010

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 621 876

9 621 876

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 621 876

9 621 876

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 980 000

14 986 215

15 527 584

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

12 500 000

13 506 215

13 694 167

4.1.1.

Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 570 098

4.1.2.

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 000 000

11 006 215

11 124 069

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30 000

30 000

17 600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 450 000

1 450 000

1 815 817

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 556 535

8 604 535

8 441 672

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 100 000

2 300 000

2 229 997

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

11 811

5.5.

Ellátási díjak

2 523 256

3 723 256

3 314 579

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

962 279

1 610 279

1 451 653

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

431 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

10 012

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

961 000

961 000

992 620

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

11 039 386

11 039 386

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

11 039 386

11 039 386

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 742 719

141 629 018

142 007 524

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 765 268

91 179 739

91 179 739

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 765 268

91 179 739

91 179 739

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

228 031

3 733 527

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

228 031

3 733 527

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

81 765 268

91 407 770

94 913 266

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

188 507 987

233 036 788

236 920 790

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

78 175 296

97 956 861

77 034 114

1.1.

Személyi juttatások

22 563 362

32 072 399

31 142 890

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 580 978

3 438 391

3 202 316

1.3.

Dologi kiadások

32 611 530

46 433 248

39 564 854

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

800 000

280 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

4 000 000

2 844 054

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 500 000

3 500 000

2 814 054

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

500 000

30 000

1.18.

Tartalékok

15 619 426

11 212 823

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 463 021

7 492 823

1.20.

- Céltartalék

10 156 405

3 720 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

77 673 875

100 186 889

82 075 453

2.1.

Beruházások

22 599 626

34 391 418

16 579 543

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

55 074 249

65 795 471

65 495 910

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

155 849 171

198 143 750

159 109 567

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

32 658 816

34 893 038

34 328 809

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 215

3 146 246

3 146 246

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

29 740 601

31 746 792

31 182 563

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

32 658 816

34 893 038

34 328 809

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

188 507 987

233 036 788

193 438 376

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4

7

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

8

8

2. Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

Önkormányzat

01

01

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

02

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

84 223 323

88 911 996

88 911 996

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 969 929

22 969 929

22 969 929

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 118 100

22 422 810

22 422 810

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

24 845 194

24 835 195

24 835 195

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 104 447

6 307 676

6 307 676

1.5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.6

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

7 709 073

7 709 073

1.7

Elszámolásból származó bevételek

2 397 313

2 397 313

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 982 861

8 465 010

8 465 010

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 982 861

8 465 010

8 465 010

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 621 876

9 621 876

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 621 876

9 621 876

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

13 980 000

14 986 215

15 527 584

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

12 500 000

13 506 215

13 694 167

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 570 098

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 000 000

11 006 215

11 124 069

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30 000

30 000

17 600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 450 000

1 450 000

1 815 817

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5 556 535

8 604 535

8 441 672

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 100 000

2 300 000

2 229 997

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

11 811

5.5.

Ellátási díjak

2 523 256

3 723 256

3 314 579

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

962 279

1 610 279

1 451 653

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

431 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

10 012

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

961 000

961 000

992 620

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

11 039 386

11 039 386

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

11 039 386

11 039 386

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

106 742 719

141 629 018

142 007 524

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

81 765 268

91 179 739

91 179 739

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

81 765 268

91 179 739

91 179 739

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

228 031

3 733 527

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

228 031

3 733 527

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

81 765 268

91 407 770

94 913 266

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

188 507 987

233 036 788

236 920 790

Kiadások

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

78 175 296

97 956 861

77 034 114

1.1.

Személyi juttatások

22 563 362

32 072 399

31 142 890

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 580 978

3 438 391

3 202 316

1.3.

Dologi kiadások

32 611 530

46 433 248

39 564 854

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

800 000

280 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 000 000

4 000 000

2 844 054

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 500 000

3 500 000

2 814 054

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

500 000

500 000

30 000

1.18.

Tartalékok

15 619 426

11 212 823

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

77 673 875

100 186 889

82 075 453

2.1.

Beruházások

22 599 626

34 391 418

16 579 543

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

55 074 249

65 795 471

65 495 910

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

155 849 171

198 143 750

159 109 567

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

32 658 816

34 893 038

34 328 809

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 918 215

3 146 246

3 146 246

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

29 740 601

31 746 792

31 182 563

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

32 658 816

34 893 038

34 328 809

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

188 507 987

233 036 788

193 438 376

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4

7

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

8

8

3. Óvoda összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Óvoda

01

01

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

01

01

foritnban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

Vagyoni típusú adók

4.1.2.

Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

173

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

173

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

173

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

61 176

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

61 176

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

29 740 601

31 746 792

31 182 563

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13.4

Központ, intézményi finanszírozás bevételei

29 740 601

31 746 792

31 182 563

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

29 740 601

31 746 792

31 243 739

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

29 740 601

31 746 792

31 243 912

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

29 740 601

30 249 972

29 688 181

1.1.

Személyi juttatások

22 545 539

23 360 254

23 087 261

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 173 242

3 304 493

3 142 367

1.3.

Dologi kiadások

4 021 820

3 585 225

3 458 553

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 496 820

1 496 820

2.1.

Beruházások

1 496 820

1 496 820

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

29 740 601

31 746 792

31 185 001

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

29 740 601

31 746 792

31 185 001

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

4. Óvoda kötelező feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés

Óvoda

01

01

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

02

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

173

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

173

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

173

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

61 176

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

61 176

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

29 740 601

31 746 792

31 182 563

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13.4

Központ, intézményi finanszírozás bevételei

29 740 601

31 746 792

31 182 563

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

29 740 601

31 746 792

31 243 739

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

29 740 601

31 746 792

31 243 912

Kiadások

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

29 740 601

30 249 972

29 688 181

1.1.

Személyi juttatások

22 545 539

23 360 254

23 087 261

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 173 242

3 304 493

3 142 367

1.3.

Dologi kiadások

4 021 820

3 585 225

3 458 553

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 496 820

1 496 820

2.1.

Beruházások

1 496 820

1 496 820

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

29 740 601

31 746 792

31 185 001

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

29 740 601

31 746 792

31 185 001

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismer tartozásállományról

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Medina Község Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

71800037-11154282

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Medina, 202…...............

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021. év előtti kifizetések

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 021

2 022

2 023

2023.utáni kifizetések

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

lízing

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány lejárat és eszközök szerinti bontásban

2.számú tájékoztató

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban

Sor-
szám

Hitel jellege

Felvétel
éve

Lejárat
éve

Hitel állomány január 1-jén

2 020

2 021

2 022

2022.után

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Működési célú

2.

Működési célú hitel

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Felhalmozási célú

7.

Felhalmozási célú hitel

8.

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

3. Medina Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

3. számú tájékoztató

Medina Község Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Támogatásértékű kiadások

3 500 000

3 500 000

2 814 054

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás

865 938

Magyar Államkincstár visszafizetés

4 953

Szekszárd Város Önkormányzat központi ügyelet

961 144

Közfoglalkoztatái támogatás visszafizetése

1 026

Magyar Államkincstár TOP helyi identitás és kohézió visszafizetés

410 993

Medinai Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

570 000

Átadott pénzeszközök

500 000

500 000

30 000

Duna-Siómenti Vízi Társulat

30 000

ÖSSZESEN:

4 000 000

4 000 000

2 844 054

4. Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök

Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök

forintban

4. sz. tájékoztató tábla

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2020. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2022 után

2021.

2022.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

2.

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

............................

7.

............................

8.

Hosszú lejáratú

9.

............................

10.

............................

11.

............................

12.

............................

13.

............................

14.

............................

15.

Összesen (1+8)

5. Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2022. december 31-én

5. számú tájékoztató

forintban

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3 505 496

3 505 496

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

2 023 447

2 023 447

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

5 528 943

5 528 943

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

5 528 943

5 528 943

6. VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2022.

6. számú tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

érték-csökkenés

nettó érték

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

15 325 500

5 144 000

10 181 500

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 338 461 960

401 430 819

937 031 141

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 258 984 079

336 455 870

922 528 209

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

338 264 079

114 287 038

223 977 041

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

822 035 161

195 363 507

626 671 654

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

98 684 839

26 805 325

71 879 514

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

79 177 881

64 974 949

14 202 932

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

3 777 160

3 777 160

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

54 373 522

47 306 950

7 066 572

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

21 027 199

13 890 839

7 136 360

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

300 000

300 000

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

300 000

300 000

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

2 290 000

2 290 000

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

2 290 000

2 290 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

2 290 000

2 290 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 356 077 460

406 574 819

949 502 641

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

136 670

136 670

III. Forintszámlák

51.

38 053 961

38 053 961

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

38 190 631

38 190 631

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

48 557 517

10 621 992

37 935 525

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

5 191 445

5 191 445

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

5 619 068

5 619 068

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

59 368 030

10 621 992

48 746 038

E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

58

1 798 986

1 798 986

E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

59

-1 482 273

-1 482 273

E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

60

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)

61

316 713

316 713

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62

273 422

273 422

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)

63

1 454 226 256

417 196 811

1 037 029 445

7. VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2022.

7. számú tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2022. év

forintban

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 033 492 607

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

41 104 862

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-286 440 018

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-16 890 290

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

771 267 161

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

5 528 943

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

1 279 417

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

6 808 360

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

258 953 924

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 037 029 445

8. VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022.

8. számú tájékoztató

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

fotintban

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
( Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

88

33 694 846

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

2

111 000

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

198

12 493 460

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

20 759 424

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

4

20 759 424

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

67 058 730

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

9. Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

9. számú tájékoztató

Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

RE-Víz Kft.

1%

2 290 000

-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ÖSSZESEN:

2 290 000

10. Maradványkimutatás

MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

Megnevezés

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

10. számú tájékoztató

1

Alaptevékenység kölségvetési bevételei

173

142 007 524

142 007 697

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

31 185 001

159 109 567

190 294 568

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-31 184 828

-17 102 043

-48 286 871

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

31 243 739

94 913 266

126 157 005

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

34 328 809

34 328 809

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

31 243 739

60 584 457

91 828 196

A)

Alaptevékenység maradványa

58 911

43 482 414

43 541 325

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

B)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

0

0

C)

Összes maradvány

58 911

43 482 414

43 541 325

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

58 911

43 482 414

43 541 325

11. Pénzeszközök változásának levezetése

11. sz. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám

Megnevezés

Óvoda

Önkormányzat

Összesen:

1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén

44 441

81 218 153

81 262 594

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

42 596

81 109 813

81 152 409

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 845

108 340

110 185

4.

Bevételek ( + )

31 182 736

144 562 566

175 745 302

5.

Kiadások ( - )

31 195 395

187 621 870

218 817 265

6.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én

31 782

38 158 849

38 190 631

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

31 782

38 022 179

38 053 961

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

136 670

136 670