Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 02. 16

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.02.16.

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Medina Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Medina Község Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 147.610.097,- Ft

b) kiadási főösszegét 147.610.097,- Ft

c) hiányát -

-ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet 1.pontban és az 1. melléklet 2. pontban foglalt táblázatok tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet 1.pontban és a 2. melléklet 2. pontban foglalt táblázatok szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei

3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 147.610.097,- Ft, melyből:

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 117.088.660,- Ft

2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft

3. Közhatalmi bevételek 15.250.000,- Ft

4. Működési bevételek 10.812.500,- Ft

5. Felhalmozási bevételek 0,- Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

8. Finanszírozási bevételek 4.458.937,- Ft

- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4.458.937,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 147.610.097,- Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 147.610.097,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft

4. Az önkormányzat összevont kiadásai, létszámkerete

4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 147.610.097,- Ft, melyből:

1. Működési költségvetés 144.435.097,- Ft

a) Személyi juttatás 66.975.794,-Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.916.861,-Ft

c) Dologi kiadások 58.055.792,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 800.000,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 2.015.600,- Ft

f) Tartalékok 5.000.000 Ft

g) Finanszírozási kiadások 3.671.050,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 3.175.000,- Ft

a) Beruházások 1.651.000,- Ft

b) Felújítások 1.524.000,- Ft

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0, - Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 147.610.097,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: ,0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0, - Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások: 144.435.097,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 3.175.000,- Ft.

5. § Medina Község Önkormányzat jelen rendelet 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 1. pontban és a 9. mellékelt 2. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 18 főben határozza meg, melyből 6 fő közfoglalkoztatott.

5. Az önkormányzat fejlesztési céljai

7. § (1) Az önkormányzat összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 3.175.000,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 1.651.000,- Ft,

b) felújítási kiadás 1.524.000,- Ft,

c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

6. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

8. § (1) A Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9. melléklet 3. pontban és a 9. melléklet 4. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

(2) Az Óvoda a 2024. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 54.031.990,- Ft,

b) kiadási főösszegét 54.031.990,- Ft,

c) hiányát - 0 Ft -ban állapítja meg.

9. § (1) Az Óvoda bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 54.031.990,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft - állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(2) Az Óvoda bevételeiből

a) működési bevételek: 54.031.990,- Ft

b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft.

10. § (1) Az óvoda kiadási előirányzatai összesen: 54.031.990,- Ft, melyből:

1. Működési költségvetés 53.396.990,- Ft:

a) Személyi juttatás 39.930.464,- Ft

b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.172.109,- Ft

c) Dologi kiadások 8.294.417,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft

f) Tartalékok 0,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés 635.000,- Ft

a) Beruházások 635.000,- Ft

b) Felújítások 0,- Ft

c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft

3. Az Óvoda kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 54.031.990,- Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft

(2) Az Óvoda kiadásaiból

a) működési kiadások: 54.031.990,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

11. § A képviselő-testület az Óvoda engedélyezett létszám keretét 6 főben határozza meg, ebből 0 fő közfoglalkoztatott.

12. § Az Óvoda beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 635.000,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 635.000,- Ft

b) felújítási kiadás 0,- Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft.

7. Költségvetés részletezése

13. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (3. melléklet).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet , a 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

14. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

15. § A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 5.000.000,- Ft, melyből általános tartalék: 5.000.000,- Ft.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

16. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan a 11. melléklet 2. pontjában foglalt tájékoztató táblázat tartalmazza, 11. melléklet 1. pontjában foglalt tájékoztató táblázat a kiadásokat és bevételeket, a 11. melléklet 5. pontjában foglalt tájékoztató táblázat az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet 3. pontjában foglalt tájékoztató táblázat tartalmazza.

17. § (1) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 11. melléklet 4. pontjában foglalt tájékoztató táblázat szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a céljelleggel juttatott támogatásokat a 11. melléklet 6. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. melléklet 7. pontban foglalt táblázata tartalmazza.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19. § A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

20. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

21. § A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

22. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

23. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Vegyes és záró rendelkezések

24. § A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során, 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.

25. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

26. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Medina Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

103 224 463

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 396 354

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 310 888

1.3.

Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

42 649 831

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 867 390

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 864 197

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 864 197

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 812 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 750 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 092 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

960 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

143 151 160

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 458 937

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 458 937

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 458 937

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

147 610 097

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

140 764 047

1.1.

Személyi juttatások

66 975 794

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 916 861

1.3.

Dologi kiadások

58 055 792

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 015 600

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 015 600

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

5 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 175 000

2.1.

Beruházások

1 651 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

143 939 047

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 671 050

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 671 050

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 671 050

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

147 610 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-787 887

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

787 887

2. Medina Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

103 224 463

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 396 354

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 310 888

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

42 649 831

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 867 390

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 864 197

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 864 197

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 812 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 750 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 092 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

960 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

143 151 160

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 458 937

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 458 937

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 458 937

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

147 610 097

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

140 764 047

1.1.

Személyi juttatások

66 975 794

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 916 861

1.3.

Dologi kiadások

58 055 792

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 015 600

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 015 600

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

5 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 175 000

2.1.

Beruházások

1 651 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

143 939 047

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 671 050

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 671 050

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 671 050

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

147 610 097

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-787 887

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

787 887

2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

103 224 463

Személyi juttatások

66 975 794

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 864 197

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 916 861

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

58 055 792

4.

Közhatalmi bevételek

15 250 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

5.

Működési bevételek

10 812 500

Egyéb működési célú kiadások

2 015 600

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

5 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

143 151 160

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

140 764 047

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 458 937

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 671 050

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

4 458 937

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 671 050

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

147 610 097

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

144 435 097

26.

Költségvetési hiány:

-2 387 113

Költségvetési többlet:

3 175 000

27.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3 175 000

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkomrányzati szinten)

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1 651 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 524 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

3 175 000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

3 175 000

27.

Költségvetési hiány:

3 175 000

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2025.

2026.

2027.

A

B

C

D

E

F

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

A

B

C

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

13 500 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

400 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

13 900 000

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.*

5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

kisértékű tárgyi eszköz beszerzések

1 016 000

2024

1 016 000

kisértékű tárgyi eszköz beszerzések - óvoda

635 000

2024

635 000

ÖSSZESEN:

1 651 000

1 651 000

7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2023. XII. 31-ig

2024. évi előirányzat

2024. utáni szükséglet
(F=B - D - E)

A

B

C

D

E

F

Malom épület felújíítás

1 524 000

2024

1 524 000

ÖSSZESEN:

1 524 000

1 524 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

Hitel

Maradvány

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

Hitel

Maradvány

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

Összesen:

0

9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzatösszes bevétel, kiadás

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

103 224 463

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 396 354

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 310 888

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

42 649 831

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 867 390

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 864 197

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 864 197

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 812 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 750 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 092 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

960 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

143 151 160

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 458 937

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 458 937

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 458 937

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

147 610 097

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

87 367 057

1.1.

Személyi juttatások

27 045 330

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 744 752

1.3.

Dologi kiadások

49 761 375

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 015 600

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 015 600

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

5 000 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 540 000

2.1.

Beruházások

1 016 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

89 907 057

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

57 703 040

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 671 050

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

54 031 990

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

57 703 040

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

147 610 097

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

2. Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

103 224 463

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 396 354

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 310 888

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

42 649 831

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 867 390

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

13 864 197

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

13 864 197

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

10 812 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

3 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 750 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 092 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

960 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

143 151 160

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

4 458 937

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 458 937

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

4 458 937

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

147 610 097

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

87 367 057

1.1.

Személyi juttatások

27 045 330

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 744 752

1.3.

Dologi kiadások

49 761 375

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 015 600

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 015 600

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

5 000 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2 540 000

2.1.

Beruházások

1 016 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

89 907 057

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

57 703 040

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 671 050

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

54 031 990

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

57 703 040

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

147 610 097

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

3. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevéte és kiadás

Megnevezés

Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

54 031 990

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13.4

Központi, írányítószervi támogatás

54 031 990

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

54 031 990

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

54 031 990

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

53 396 990

1.1.

Személyi juttatások

39 930 464

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 172 109

1.3.

Dologi kiadások

8 294 417

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

635 000

2.1.

Beruházások

635 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

54 031 990

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

54 031 990

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde - Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés

Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

C

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

54 031 990

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13.4.

Központi, irányító szervi támogatás

54 031 990

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

54 031 990

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

54 031 990

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

53 396 990

1.1.

Személyi juttatások

39 930 464

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 172 109

1.3.

Dologi kiadások

8 294 417

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

635 000

2.1.

Beruházások

635 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

54 031 990

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

54 031 990

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

Medina., 2024.

költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. Medina Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi várható

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

88 911 996

98 922 092

103 224 463

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 969 929

26 625 904

25 396 354

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

22 422 810

26 367 067

32 310 888

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

31 142 871

40 372 787

42 649 831

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 867 390

2 867 390

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 709 073

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2 397 313

2 688 944

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 465 010

10 267 844

13 864 197

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 465 010

10 267 844

13 864 197

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

9 621 876

140

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 621 876

140

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 527 584

15 258 885

15 250 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

13 694 167

13 692 749

13 500 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 570 098

2 687 760

2 500 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 124 069

11 004 989

11 000 000

4.2.

Gépjárműadó

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

17 600

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 815 817

1 566 136

1 750 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 441 845

13 922 451

10 812 500

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 229 997

4 636 857

3 000 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

11 811

344 546

5.5.

Ellátási díjak

3 314 579

4 747 693

4 750 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 451 653

2 529 459

2 092 500

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

431 000

315 000

5.8.

Kamatbevételek

10 012

9 061

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

992 793

1 339 835

960 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

670 170

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

670 170

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

11 039 386

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

11 039 386

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

142 007 697

139 041 582

143 151 160

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

91 240 915

43 541 325

4 458 937

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

91 240 915

43 541 325

4 458 937

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 733 527

3 671 050

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 733 527

3 671 050

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

94 974 442

47 212 375

4 458 937

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

236 982 139

186 253 957

147 610 097

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi tény

2023. évi várható

2024. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

106 722 295

121 488 545

140 764 047

1.1.

Személyi juttatások

54 230 151

58 781 215

66 975 794

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 344 683

6 683 964

7 916 861

1.3.

Dologi kiadások

43 023 407

51 410 611

58 055 792

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

280 000

797 225

800 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 844 054

3 815 530

2 015 600

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

335 695

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 814 054

3 319 835

2 015 600

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 000

160 000

1.18.

Tartalékok

5 000 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

5 000 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

83 572 273

18 338 304

3 175 000

2.1.

Beruházások

18 076 363

18 065 732

1 651 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

2.3.

Felújítások

65 495 910

272 572

1 524 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

190 294 568

139 826 849

143 939 047

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 146 246

3 505 496

3 671 050

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 146 246

3 505 496

3 671 050

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 146 246

3 505 496

3 671 050

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

193 440 814

143 332 345

147 610 097

2. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2024 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024.

2025.

2026.

2026.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

3. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

4. Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

12 386 936

8 257 957

8 257 957

8 257 957

8 257 957

8 257 957

8 257 957

8 257 957

8 257 957

8 257 957

8 257 957

8 257 957

103 224 463

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 155 350

1 155 350

1 155 350

1 155 350

1 155 350

1 155 350

1 155 350

1 155 350

1 155 350

1 155 350

1 155 350

1 155 347

13 864 197

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

6 500 000

750 000

6 500 000

500 000

1 000 000

15 250 000

6.

Működési bevételek

901 042

901 042

901 042

901 042

901 042

901 042

901 042

901 042

901 042

901 042

901 040

901 040

10 812 500

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

4 458 937

4 458 937

11.

Bevételek összesen:

18 902 265

10 314 349

16 814 349

11 064 349

10 314 349

10 314 349

10 314 349

10 314 349

16 814 349

10 814 349

10 314 347

11 314 344

147 610 097

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

5 581 316

5 581 316

5 581 316

5 581 316

5 581 316

5 581 316

5 581 316

5 581 316

5 581 316

5 581 316

5 581 316

5 581 318

66 975 794

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

659 738

659 738

659 738

659 738

659 738

659 738

659 738

659 738

659 738

659 739

659 740

659 740

7 916 861

15.

Dologi kiadások

4 837 982

4 837 982

4 837 982

4 837 982

4 837 983

4 837 983

4 837 983

4 837 983

4 837 983

4 837 983

4 837 983

4 837 983

58 055 792

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

150 000

50 000

50 000

50 000

150 000

50 000

50 000

100 000

150 000

800 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

5 000 000

201 560

201 560

201 560

201 560

201 560

201 560

201 560

201 560

201 560

201 560

7 015 600

18.

Beruházások

540 000

127 000

127 000

540 000

127 000

190 000

1 651 000

19.

Felújítások

1 524 000

1 524 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

3 671 050

3 671 050

22.

Kiadások összesen:

19 750 086

11 229 036

11 870 596

11 330 596

12 854 597

11 280 597

11 407 597

11 557 597

11 870 597

11 330 598

11 507 599

11 620 601

147 610 097

23.

Egyenleg

-847 821

-1 762 508

3 181 245

2 914 998

374 750

-591 498

-1 684 746

-2 927 994

2 015 758

1 499 509

306 257

5. A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

forintban

Jogcím

2024. évi támogatás összesen

A

B

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 318 800

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 857 500

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladato támogatása

128 139

Közutak fenntartásának tá,ogatása

5 333 529

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 457 163

Lakott külterület kapcsoaltos feladatok támogatása

385 570

Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 310 888

Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása

6 811 500

Szociális étkeztetés támogatása

1 697 200

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

Bölcsődei támogatás

20 015 000

Gyermekétkeztetés támogatása

7 730 661

Rászoruló gyermekek szünidei tétkeztetése

348 270

Települési önkormányzat nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

2 867 390

Összesen:

103 224 463

6. Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

0

Nem kötelező

7. Medina Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

2026. évi

2027. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

103 224 463

103 224 463

103 224 463

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 864 197

13 864 197

13 864 197

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

16 166 600

16 166 600

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

13 000 000

13 000 000

13 000 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

3 000 000

3 000 000

3 000 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

666 600

666 600

666 600

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

850 000

850 000

850 000

5.

Működési bevételek

10 812 500

10 812 500

10 812 500

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

143 151 160

144 067 760

144 067 760

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 458 937

4 000 000

2 500 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

147 610 097

148 067 760

146 567 760

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2025. évi

2026. évi

2027. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

144 435 097

146 567 760

146 567 760

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

3 175 000

1 500 000

2.1.

Beruházások

1 651 000

1 500 000

2.2.

Felújítások

1 524 000

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

147 610 097

148 067 760

146 567 760

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

147 610 097

148 067 760

146 567 760