Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

Hatályos: 2024. 05. 30

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi zárszámadásról

2024.05.30.

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Medina Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a képviselő-testületére, szerveire, illetve az önkormányzat által irányított álló költségvetési szervekre.

(2) Az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv: Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 139.041.582 ,- Ft költségvetési bevétellel,

b) 139.826.849 ,- Ft költségvetési kiadással,

c) 47.212.375 ,- Ft finanszírozási bevétellel,

d) 3.505.496 ,- Ft finanszírozási kiadással,

e) 42.921.612 ,- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet 1. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2023. évi kötelező és önként vállalt feladatairól készült bevételeinek és kiadásainak összevont mérlegét önkormányzati szinten az 1. melléklet 2. táblázatában foglaltaknak megfelelően fogadja el.(

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 1. és a 2. táblázata szerint fogadja el.

3. Medina Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadását részletesen tartalmazó mellékletek

3. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 1. táblázata, kötelező és önként vállalt feladatok bontásban a 2. táblázata, a Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevételeit és kiadásait a 9. melléklet 3. táblázata, kötelező feladatait 4. táblázata szerint fogadja el.

(5) Adatszolgáltatás az elismert tartozás állomány alakulásáról a 10. melléklet szerint.

4. Maradvány

4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

5. Tájékoztató táblázatok

5. § A 11. melléklet szerinti

a) 1. számú tájékoztató tábla a több éves kihatással járó döntéseket mutatja be.

b) 2. számú tájékoztató tábla a hitelállomány alakulásáról tájékoztat.c

c) 3. számú tájékoztató tábla az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások szerepelnek.

d) 4. tájékoztató tábla az adott kölcsönöket mutatja be.

e) 5. tájékoztató tábla az adósságállomány alakulását mutatja be.

f) 6. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről.

g) 7. tájékoztató tábla a vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról.

h) 8. tájékoztató tábla vagyonkimutatás az érték nélkül kimutatott eszközökről.

i) 9. tájékoztató tábla a részesedések alakulását mutatja be.

j) 10. tájékoztató tábla az önkormányzat maradvány kimutatását tartalmazza.

k) 11. tájékoztató tábla a pénzkészlet változásának levezetését tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Medina Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 987 800

98 922 092

98 922 092

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 625 904

26 625 904

26 625 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 052 810

26 367 067

26 367 067

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 518 454

32 652 544

32 652 544

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 170 242

7 720 243

7 720 243

1.5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 620 390

2 867 390

2 867 390

1.6

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7

Elszámolásból származó bevételek

2 688 944

2 688 944

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 000 000

10 373 627

10 267 844

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 000 000

10 373 627

10 267 844

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

140

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

140

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

15 250 000

15 258 885

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

13 692 749

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 687 760

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

11 004 989

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

1 750 000

1 566 136

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 541 000

10 573 000

13 922 451

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 600 000

4 636 857

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

344 546

5.5.

Ellátási díjak

3 725 197

4 725 197

4 747 693

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 545 803

1 977 803

2 529 459

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

250 000

250 000

315 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

9 061

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 010 000

1 010 000

1 339 835

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

670 170

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

670 170

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

113 778 800

135 118 719

139 041 582

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 879 125

43 541 325

43 541 325

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 879 125

43 541 325

43 541 325

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 505 496

3 671 050

3 671 050

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 505 496

3 671 050

3 671 050

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 384 621

47 212 375

47 212 375

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

154 163 421

182 331 094

186 253 957

2. sz. táblázat K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

134 016 925

159 091 016

121 488 545

1.1.

Személyi juttatások

55 558 587

62 529 950

58 781 215

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 828 345

7 155 509

6 683 964

1.3.

Dologi kiadások

45 897 994

56 549 805

51 410 611

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

850 000

797 225

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 267

5 225 962

3 815 530

1.6.

- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések

335 695

335 695

1.7.

Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

Elvonások és befizetések

1.9.

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 730 267

4 730 267

3 319 835

1.13.

Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

Kamattámogatások

1.17.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160 000

160 000

1.18.

Tartalékok

20 601 732

26 779 790

1.19.

- az 1.18-ból: Általános tartalék

20 601 732

26 779 790

1.20.

Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

16 641 000

19 734 582

18 338 304

2.1.

Beruházások

15 117 000

18 210 582

18 065 732

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

1 524 000

272 572

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

Lakástámogatás

2.13.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

150 657 925

178 825 598

139 826 849

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 505 496

3 505 496

3 505 496

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 505 496

3 505 496

3 505 496

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 505 496

3 505 496

3 505 496

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

154 163 421

182 331 094

143 332 345

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-36 879 125

-43 706 879

-785 267

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

36 879 125

43 706 879

43 706 879

2. Medina Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése kötelező feladatainak mérlege

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 987 800

98 922 092

98 922 092

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 625 904

26 625 904

26 625 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 052 810

26 367 067

26 367 067

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 518 454

32 652 544

32 652 544

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 170 242

7 720 243

7 720 243

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 620 390

2 867 390

2 867 390

1.6.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

2 688 944

2 688 944

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 000 000

10 373 627

10 267 844

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 000 000

10 373 627

10 267 844

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

140

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

140

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

15 250 000

15 258 885

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

13 692 749

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 687 760

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

11 004 989

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

1 750 000

1 566 136

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 541 000

10 573 000

13 922 451

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 600 000

4 636 857

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

344 546

5.5.

Ellátási díjak

3 725 197

4 725 197

4 747 693

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 545 803

1 977 803

2 529 459

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

250 000

250 000

315 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

9 061

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 010 000

1 010 000

1 339 835

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

670 170

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

670 170

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

113 778 800

135 118 719

139 041 582

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 879 125

43 541 325

43 541 325

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 879 125

43 541 325

43 541 325

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 505 496

3 671 050

3 671 050

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 505 496

3 671 050

3 671 050

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 384 621

47 212 375

47 212 375

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

154 163 421

182 331 094

186 253 957

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

134 016 925

159 091 016

121 488 545

1.1.

Személyi juttatások

55 558 587

62 529 950

58 781 215

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 828 345

7 155 509

6 683 964

1.3.

Dologi kiadások

45 897 994

56 549 805

51 410 611

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

850 000

797 225

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 267

5 225 962

3 815 530

1.6.

- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések

335 695

335 695

1.7.

Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

Elvonások és befizetések

1.9.

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 730 267

4 730 267

3 319 835

1.13.

Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

Kamattámogatások

1.17.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160 000

160 000

1.18.

Tartalékok

20 601 732

26 779 790

1.19.

- az 1.18-ból: Általános tartalék

20 601 732

26 779 790

1.20.

Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

16 641 000

19 734 582

18 338 304

2.1.

Beruházások

15 117 000

18 210 582

18 065 732

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 524 000

1 524 000

272 572

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

Lakástámogatás

2.13.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

150 657 925

178 825 598

139 826 849

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 505 496

3 505 496

3 505 496

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 505 496

3 505 496

3 505 496

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 505 496

3 505 496

3 505 496

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

154 163 421

182 331 094

143 332 345

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-36 879 125

-43 706 879

-785 267

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

36 879 125

43 706 879

43 706 879

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

87 987 800

98 922 092

98 922 092

Személyi juttatások

55 558 587

62 529 950

58 781 215

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 000 000

10 373 627

10 267 844

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 828 345

7 155 509

6 683 964

3.

2.-ból EU-s támogatás

-

-

-

Dologi kiadások

45 897 994

56 549 805

51 410 611

4.

Közhatalmi bevételek

15 250 000

15 250 000

15 258 885

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

850 000

797 225

5.

Működési bevételek

8 541 000

10 573 000

13 922 451

Egyéb működési célú kiadások

4 730 267

5 225 962

3 815 530

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

Tartalékok

20 601 732

26 779 790

-

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

-

-

-

-

-

8.

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

-

-

-

-

-

-

-

12.

-

-

-

-

-

-

-

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

113 778 800

135 118 719

138 371 272

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

134 016 925

159 091 016

121 488 545

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

20 238 125

23 806 743

23 806 743

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

-

-

-

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

20 238 125

23 806 743

23 806 743

Likviditási célú hitelek törlesztése

-

-

-

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

--

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

-

-

-

Kölcsön törlesztése

-

-

-

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

-

-

-

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

-

-

-

21.

Értékpapírok bevételei

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

-

-

-

22.

Aht belüli megelőlegezések

3 505 496

3 671 050

3 671 050

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

-

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei-

-

-

-

Áht belüli megelőlegezések visszafizetése

3 505 496

3 505 496

3 505 496

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

23 743 621

27 477 793

27 477 793

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 505 496

3 505 496

3 505 496

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

137 522 421

162 596 512

165 849 065

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

137 522 421

162 596 512

124 994 041

26.

Költségvetési hiány:

20 238 125

23 972 297

-

Költségvetési többlet:

-

-

16 882 727

27.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

40 855 024

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített

B

C

D

E

F

G

H

I

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

140

Beruházások

15 117 000

18 210 582

18 065 732

1.-ből EU-s támogatás

-

-

-

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

-

-

-

Felhalmozási bevételek

-

-

670 170

Felújítások

1 524 000

1 524 000

272 572

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

-

-

-

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

-

-

-

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

-

-

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

Tartalékok

-

-

-

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

670 310

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

16 641 000

19 734 582

18 338 304

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

16 641 000

19 734 582

19 734 582

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

-

-

-

Költségvetési maradvány igénybevétele

16 641 000

19 734 582

19 734 582

Hitelek törlesztése

-

-

-

Vállalkozási maradvány igénybevétele

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

Betét visszavonásából származó bevétel

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

-

-

-

Értékpapír értékesítése

-

-

-

Kölcsön törlesztése

-

-

-

Egyéb belső finanszírozási bevételek

-

-

-

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

-

-

-

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

-

-

-

Betét elhelyezése

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

-

-

-

-

-

-

Értékpapírok kibocsátása

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb külső finanszírozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

16 641 000

19 734 582

19 734 582

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

-

-

-

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

16 641 000

19 734 582

20 404 892

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

16 641 000

19 734 582

18 338 304

Költségvetési hiány:

16 641 000

19 734 582

17 667 994

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

2 066 588

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

-Évek

-Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

1.

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

--

3.

-

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

13 500 000

13 500 000

13 692 749

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

-

-

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

-

-

-

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

-

670 170

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 750 000

1 750 000

1 566 136

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

15 250 000

15 250 000

15 929 055

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Medina Község Önkormányzatának 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

C

1.

-

-

2.

-

-

3.

-

-

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

C

D

MFP 2021 busz

14 990 000

14 990 000

14 855 000

kisértékű tárgyi eszköz beszerzések-önkormányzat

127 000

595 250

585 397

buszmegálló-Szőlőhegy

0

508 000

508 000

játszótéri eszközök

0

1 463 840

1 463 843

karácsonyi Szent Család kollekció

0

250 000

250 000

kisértékű tárgyi eszköz beszerzések-óvoda

0

403 492

403 492

ÖSSZESEN:

15 117 000

18 210 582

18 065 732

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Teljesített

A

B

B

C

D

utak, járdák

-

1 524 000

1 524 000

0

ERÖV használati díj fejében végzett beruházás

-

0

0

272 572

ÖSSZESEN:

-

1 524 000

1 524 000

272 572

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2023.

2024.

2024.után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2024.után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2023.

2024.

2024.után

Összesen

Saját erő

0

0

0

0

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

0

0

Társfinanszírozás

0

0

0

0

Hitel

0

0

0

0

Egyéb forrás

0

0

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2023.

2024.

2024.után

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

0

0

Összesen:

0

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Medina Község Önkormányzat összes bevételei, kiadásai

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 987 800

98 922 092

98 922 092

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 625 904

26 625 904

26 625 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 052 810

26 367 067

26 367 067

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 518 454

32 652 544

32 652 544

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 170 242

7 720 243

7 720 243

1.5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 620 390

2 867 390

2 867 390

1.6

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

1.7

Elszámolásból származó bevételek

0

2 688 944

2 688 944

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 000 000

10 373 627

10 267 844

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 000 000

10 373 627

10 267 844

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

140

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

00

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

140

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

15 250 000

15 258 885

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

13 692 749

4.1.1.

Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 687 760

4.1.2.

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

4.1.3.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

11 004 989

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

1 750 000

1 566 136

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 541 000

10 573 000

13 922 449

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 600 000

4 636 857

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

344 546

5.5.

Ellátási díjak

3 725 197

4 725 197

4 747 693

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 545 803

1 977 803

2 529 459

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

250 000

250 000

315 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

9 061

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 010 000

1 010 000

1 339 833

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

670 170

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

670 170

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

113 778 800

135 118 719

139 041 580

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

00

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 879 125

43 482 414

43 482 414

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 879 125

43 482 414

43 482 414

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 505 496

3 671 050

3 671 050

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 505 496

3 671 050

3 671 050

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

15.

Váltóbevételek

0

0

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 384 621

47 153 464

47 153 464

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

154 163 421

182 272 183

186 195 044

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

93 640 602

117 267 537

79 713 399

1.1.

Személyi juttatások

23 807 450

32 210 013

28 462 576

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 712 907

3 223 971

2 752 712

1.3.

Dologi kiadások

41 388 246

48 977 801

43 885 356

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

850 000

797 225

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 267

5 225 962

3 815 530

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

335 695

335 695

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

1.8.

- Elvonások és befizetések

0

0

0

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 730 267

4 730 267

3 319 835

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.16.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

160 000

160 000

1.18.

Tartalékok

20 601 732

26 779 790

0

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

20 601 732

26 779 790

0

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

16 641 000

19 331 090

17 934 812

2.1.

Beruházások

15 117 000

17 807 090

17 662 240

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

1 524 000

1 524 000

272 572

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

110 281 602

136 598 627

97 648 211

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

43 881 819

45 673 556

45 673 556

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 505 496

3 505 496

3 505 496

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

40 376 323

42 168 060

42 168 060

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

6.5.0

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

9.

Váltókiadások

0

0

00

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

43 881 819

45 673 556

45 673 556

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

154 163 421

182 272 183

143 321 767

0

0

0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

7

7

2. Medina Község Önkormányzat kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

87 987 800

98 922 092

98 922 092

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

26 625 904

26 625 904

26 625 904

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 052 810

26 367 067

26 367 067

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

29 518 454

32 652 544

32 652 544

1.4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 170 242

7 720 243

7 720 243

1.5

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 620 390

2 867 390

2 867 390

1.6

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

1.7

Elszámolásból származó bevételek

0

2 688 944

2 688 944

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2 000 000

10 373 627

10 267 844

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 000 000

10 373 627

10 267 844

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

140

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

140

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

15 250 000

15 250 000

15 258 885

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

13 500 000

13 500 000

13 692 749

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 500 000

2 687 760

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

11 000 000

11 000 000

11 004 989

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 750 000

1 750 000

1 566 136

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

8 541 000

10 573 000

13 922 449

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 600 000

4 636 857

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

344 546

5.5.

Ellátási díjak

3 725 197

4 725 197

4 747 693

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 545 803

1 977 803

2 529 459

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

250 000

250 000

315 000

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

9 061

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 010 000

1 010 000

1 339 833

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

670 170

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

670 170

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

0

0

0

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

0

0

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

113 778 800

135 118 719

139 041 580

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

36 879 125

43 482 414

43 482 414

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

36 879 125

43 482 414

43 482 414

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 505 496

3 671 050

3 671 050

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 505 496

3 671 050

3 671 050

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

13.3.

Betétek megszüntetése

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

15.

Váltóbevételek

0

0

0

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 384 621

47 153 464

47 153 464

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

154 163 421

182 272 183

186 195 044

0

0

0

Kiadások

0

0

0

0

0

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

93 640 602

117 267 537

79 713 399

1.1.

Személyi juttatások

23 807 450

32 210 013

28 462 576

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 712 907

3 223 971

2 752 712

1.3.

Dologi kiadások

41 388 246

48 977 801

43 885 356

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400 000

850 000

797 225

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 730 267

5 225 962

3 815 530

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

0

335 695

335 695

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

0

0

0

1.8.

- Elvonások és befizetések

0

0

0

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 730 267

4 730 267

3 319 835

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.16.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

160 000

160 000

1.18.

Tartalékok

20 601 732

26 779 790

0

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

0

0

1.20.

- Céltartalék

0

0

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

16 641 000

19 331 090

17 934 812

2.1.

Beruházások

15 117 000

17 807 090

17 662 240

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

2.3.

Felújítások

1 524 000

1 524 000

272 572

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

00

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

2.12.

- Lakástámogatás

0

0

0

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

110 281 602

136 598 627

97 648 211

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

00

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása0

0

0

0

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

43 881 819

45 673 556

45 673 556

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 505 496

3 505 496

3 505 496

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

40 376 323

42 168 060

42 168 060

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

0

0

0

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

0

0

0

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

0

0

0

9.

Váltókiadások

0

0

0

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

43 881 819

45 673 556

45 673 556

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

154 163 421

182 272 183

143 321 767

0

0

0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2

7

7

3. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde összes bevételei, kiadásai

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

A

B

C

D

E

Bevételek

0

0

0

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

0

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

0

0

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

0

0

0

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

0

0

0

4.1.1.

Vagyoni típusú adók

0

0

0

4.1.2.

Termékek és szolgáltatások adói

0

0

0

4.1.3.

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

0

0

0

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

0

0

2

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

0

0

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

5.5.

Ellátási díjak

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

5.8.

Kamatbevételek

0

0

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

5.11.

Egyéb működési bevételek

0

0

2

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

58 911

58 911

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

58 911

58 911

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

40 376 323

42 168 060

42 168 060

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13.4

Központ, intézményi finanszírozás bevételei

40 376 323

42 168 060

42 168 060

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 376 323

42 226 971

42 226 971

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

40 376 323

42 226 971

42 226 973

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

40 376 323

41 823 479

41 775 146

1.1.

Személyi juttatások

31 751 137

30 319 937

30 318 639

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 115 438

3 931 538

3 931 252

1.3.

Dologi kiadások

4 509 748

7 572 004

7 525 255

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

403 492

403 492

2.1.

Beruházások

403 492

403 492

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

40 376 323

42 226 971

42 178 638

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

40 376 323

42 226 971

42 178 638

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

4. Medinai Sió Kincse Óvoda és Mini Bölcsőde kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnevezés

Óvoda

01

01

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

02

02

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

2

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

58 911

58 911

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

58 911

58 911

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

40 376 323

42 168 060

42 168 060

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

13.4

Központ, intézményi finanszírozás bevételei

40 376 323

42 168 060

42 168 060

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

40 376 323

42 226 971

42 226 971

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

40 376 323

42 226 971

42 226 973

Kiadások

forintban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesített

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

40 376 323

41 823 479

41 775 146

1.1.

Személyi juttatások

31 751 137

30 319 937

30 318 639

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 115 438

3 931 538

3 931 252

1.3.

Dologi kiadások

4 509 748

7 572 004

7 525 255

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

403 492

403 492

2.1.

Beruházások

403 492

403 492

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

40 376 323

42 226 971

42 178 638

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

40 376 323

42 226 971

42 178 638

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert adósságállományról

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

-

-

-

-

-

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

-

-

-

-

-

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

-

-

-

-

-

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

-

-

-

-

-

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

-

-

-

-

-

6.

Egyéb tartozásállomány

-

-

-

-

-

7.

Összesen:

-

-

-

-

-

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2021. év előtti kifizetések

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 021

2 022

2 023

2023.utáni kifizetések

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

0

0

0

0

0

0

0

2.

............................

0

0

0

0

0

0

0

3.

............................

0

0

0

0

0

0

0

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

0

0

0

0

0

0

0

5.

lízing

0

0

0

0

0

0

0

6.

............................

0

0

0

0

0

0

0

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

0

8.

............................

0

0

0

0

0

0

0

9.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

0

10.

............................

0

0

0

0

0

0

0

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

0

12.

............................

0

0

0

0

0

0

0

Összesen (1+4+7+9+11)

0

0

0

0

0

0

0

2. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor-
szám

Hitel jellege

Felvétel
éve

Lejárat
éve

Hitel állomány január 1-jén

2 021

2 022

2 023

2023.után

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Működési célú

0

0

0

0

0

0

2.

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

0

3.

............................

0

0

0

0

0

0

4.

............................

0

0

0

0

0

0

5.

............................

0

0

0

0

0

0

6.

Felhalmozási célú

0

0

0

0

0

0

7.

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

8.

0

0

0

0

0

0

9.

............................

0

0

00

0

0

0

10.

............................

0

0

0

0

0

0

11.

Összesen (1+6)

0

0

0

0

0

0

3. Medina Község Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Támogatásértékű kiadások

4 730 267

5 065 962

3 655 530

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás

0

0

647 718

Magyar Államkincstár visszafizetés

0

0

335 695

Szekszárd Város Önkormányzat központi ügyelet

0

0

1 827 192

Közös Hivatal működésére

0

0

844 925

Átadott pénzeszközök

0

160 000

160 000

Nemzeti Vágta- Szalai Dániel támogatása

0

0

160 000

ÖSSZESEN:

4 730 267

5 225 962

3 815 530

4. Medina Község Önkormányzata által nyújtott kölcsönök

Sor-
szám

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2023 után

2022.

2023.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Rövid lejáratú

0

0

0

0

0

0

2.

-

0

0

0

0

0

0

8.

Hosszú lejáratú

0

0

0

0

0

0

9.

............................

0

0

0

0

0

0

15.

Összesen (1+8)

0

0

0

0

0

0

5. Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2023. december 31-én

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

0

0

0

0

0

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3 671 050

0

0

0

0

0

3 671 050

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

0

0

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

0

0

0

0

0

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

0

0

0

0

0

6.

Szállítói tartozás

1 955 117

0

0

0

0

0

1 955 117

7.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi összesen:

5 626 167

0

0

0

0

0

5 626 167

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

0

0

0

0

0

0

0

2.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Adósságállomány mindösszesen:

5 626 167

0

0

0

0

0

5 626 167

6. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

érték-csökkenés

nettó érték

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

15 325 500

5 144 000

10 181 500

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

793 828 177

275 882 873

517 945 304

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

703 606 088

205 182 311

498 423 777

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

338 748 638

123 748 720

214 999 918

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

266 172 611

52 678 189

213 494 422

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

98 684 839

28 755 402

69 929 437

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

89 922 089

70 700 562

19 221 527

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

3 777 160

3 777 160

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

63 353 998

49 197 155

14 156 843

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

22 790 931

17 726 247

5 064 684

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

300 000

300 000

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

300 000

300 000

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

809 153 677

281 026 873

528 126 804

I. Készletek

46.

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

52 705

52 705

III. Forintszámlák

51.

39 738 039

39 738 039

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

39 790 744

39 790 744

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

50 443 884

11 911 281

38 532 603

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

6 401 430

6 401 430

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

4 398 965

4 398 965

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

61 244 279

11 911 281

49 332 998

E/I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

58

698 689

698 689

E/II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

59

-817 007

-817 007

E/III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

60

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)

61

-118 318

-118 318

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

62

137 866

137 866

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61+62)

63

910 208 248

292 938 154

617 270 094

7. Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2023. évben

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 033 492 607

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

19 992 534

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

41 104 862

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-303 330 308

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-361 761 778

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

429 497 917

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

42 030

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

5 584 137

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

1 960 242

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

7 586 409

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

180 185 768

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

617 270 094

8. Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. évben

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
( Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

0

0

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

0

0

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

0

14 225 206

Készletek

4.

0

0

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

0

0

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

0

0

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

0

0

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

0

0

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

0

0

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

0

0

Bérbe vett készletek

11.

0

0

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

0

0

Intervenciós készletek

13.

0

0

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

0

0

Közgyűjtemény

15.

0

0

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

0

0

Régészeti lelet

17.

0

0

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

0

0

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

0

14 225 206

9. Medina Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2023. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

-

-

-

-

ÖSSZESEN:

-

-

-

10. Maradványkimutatás

Megnevezés

Óvoda

Önkormányzat

Összesen

1

Alaptevékenység kölségvetési bevételei

2

139 041 580

139 041 582

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

42 178 638

97 648 211

139 826 849

I.

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-42 178 636

41 393 369

-785 267

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

42 226 971

47 153 464

89 380 435

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

0

45 673 556

45 673 556

II.

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

42 226 971

1 479 908

43 706 879

A)

Alaptevékenység maradványa

48 335

42 873 277

42 921 612

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

III.

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

IV.

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

B)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

0

0

C)

Összes maradvány

48 335

42 873 277

42 921 612

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

0

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

48 335

42 873 277

42 921 612

11. Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám

Megnevezés

Óvoda

Önkormányzat

Összesen:

1.

Pénzkészlet 2023. január 1-jén

31 782

38 158 849

38 190 631

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

31 782

38 022 179

38 053 961

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

136 670

136 670

4.

Bevételek ( + )

42 168 062

143 393 455

185 561 517

5.

Kiadások ( - )

42 151 509

141 809 895

183 961 404

6.

Záró pénzkészlet 2023. december 31-én

48 335

39 742 409

39 790 744

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

46 175

39 691 864

39 738 039

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

2 160

50 545

52 705