Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 01

Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.01.
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 5/2018 (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21. § (1) bekezdése szerint természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére a bölcsődében, az óvodában, a nyári napközis otthonban, az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban, az általános iskolai és -ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik -a középfokú iskolai menzai ellátás keretében, a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében (a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés), a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege. A Gyvt. 151. § (4) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a 21/B. §-ban foglalt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.
A Gyvt. 148. § (8) szerint A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben szabályozott díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni. A kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére.
Gyvt. 151. § (12) szerint gyermekétkeztetés esetén a 146. §-t, a 147. § (4) bekezdését, a 148. § (1), (4), (5), (8) és (9) bekezdését alkalmazni kell.