Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1999. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Hatályos: 1999. 08. 10

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1999. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

1999.08.10.

Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében nyert felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya:

a) az ingatlannyilvántartásban közterületként (pl.közút, tér, járda, park) nyilvántartott kül- és belterületi földrészletekre, továbbá

b) a kül- és belterületi földrészletek, illetőleg építmények (pl. épületárkádok alatti járda) közhasználatra átadott részére (továbbiakban együtt: közterület) egyaránt kiterjed.

Közterület-használati engedély

2. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges.

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál, kirakatszekrény), üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés, cég- és címtábla elhelyezése,

b) árusító és egyéb fülke (pl.élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, stb. árusítására szolgáló pavilon) elhelyezésére,

c) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, fedett várakozó- helyiség elhelyezésére,

d) üzemanyag- és fűtőolajtároló elhelyezésére,

e) gépjárművek rendszeres vagy tartós leállásához szükséges várakozóhelyek céljára,

f) önálló hirdető-berendezés (tábla), köztárgyak (figyelmeztető, tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, segélyhívó berendezések, stb.) elhelyezésére,

g) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére,

h) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék 24 órán túli elhelyezése,

i) alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,

j) film- és televízió felvételre,

k) vendéglátóipari előkert létesítésére,

l) kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára,

m) szobor, emlékmű, emléktábla, dísz-és szökőkút, vízmedence, zászlórúd elhelyezésére,

n) közhasználatra még át nem adott közterületnek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására,

o) 24 órán túli üzemanyag, illetve egyéb faanyag elhelyezésére.

(3) A közterület használat

a) állandó jelleggel - határidő nélkül vagy

b) ideiglenes jelleggel - meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig engedélyezhető.

Engedély iránti kérelem

3. § (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakcímét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni,

c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.

(3) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni - a közterület felhasználási módjától függően - a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására szolgáló okiratot (vállalkozói igazolvány, működési engedély, alapító okirat, stb.).

A mellékletek csatolására a Ket. 36. §-a irányadó.

Engedély megadása

4. § (1) A közterület-használat engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a községképi, műemlékvédelmi, köztisztasági, közlekedési követelményeket. Az engedély megadása előtt - szükség szerint be kell szerezni a rendőrhatóság, közlekedésfelügyelet, közúti igazgatóság, műemlékvédelmi hatóság, ÁNTSZ, tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.

(3) Amennyiben a használni kívánt közterület a /2/ bekezdés szerinti vagy más jogszabályi előírásoknak és elvárásoknak nem felel meg, az engedély kiadását meg kell tagadni.

5. § (1) Az engedélynek tartalmazni kell:

a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep-) helyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, illetőleg, hogy állandó jellegű,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok által tett kikötéseket,

e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását,

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetési módját,

g) egyéb, az engedélyező által előírt - a közterület használatával kapcsolatos baleset, egészségvédelmi, közlekedési - óvórendszabályokat.

(2) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) az engedélyező eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,

c) a közterület-használati díj beszedésével megbízottal.

6. § (1) Az engedély

- az abban foglalt határidőig,
- a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg
- visszavonásig érvényes.
(2) Az engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.
(3) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható.

Közterület használati díj

7. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért e rendeletében foglaltak szerint közterület-használati díjat köteles fizetni az engedélyben meghatározott módon (átutalás, átutalási postautalvány) az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) Az engedélyező a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól önkormányzati vagy közérdekből - kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat.

8. § (1) Az engedélyező a közterület-használatot közérdekből bármikor - a határozott idő lejárta, illetve a feltétel bekövetkezte előtt is megszüntetheti.

Ilyen esetben az engedélyes részére - kérelmére, s ha van a tevékenység gyakorlására alkalmas másik közterület - másutt kell a közterület-használat lehetőségét biztosítani.
Amennyiben ez nem biztosítható, az esetleges előre befizetett közterület-használati díj időarányos részét vissza kell téríteni.
(2) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget.
(3) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyezőnek bejelenteni.
(4) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.
(5) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésekben említett módon szűnt meg, a közterület-használati díj időarányos részét meg kell fizetni, illetve az előre befizetett díjból az időarányos részt vissza kell téríteni.

A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei

9. § (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani.

(2)1

(3) Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - az engedélyező a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a /2/ bekezdésben említett következmények alól.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1

Hatályon kívül helyezte a 6/2012. (IV.24.) számú önkormányzati rendelet.