Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2015. 11. 19- 2016. 10. 30

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon regölyi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok részére, akik

a) a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) a 2014. december – 2015. február hónapokban lakásfenntartási támogatásra voltak jogosultak,

d) akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodnak, továbbá

e) az a)-d) pontokban foglaltakat követően, akiket a polgármester méltányossági jogkörében eljárva rászorultnak ítél.

(2) A tűzifa támogatás háztartásonként egy személynek állapítható meg.

(3) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

2. §

(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a szociális rászorultság alapján történik.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.

3. §

(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani 2015. december 15-ig.

(3) A jogosultság megállapítása szociális rászorultság alapján történik.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az 1.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti ellátásra jogosultságot igazoló dokumentumot.

(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(6) A kérelmeket Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörében eljárva Regöly Község Polgármestere bírálja el.

4.§

(1) A rendelkezésre álló tűzifa mennyisége a jogosultak között egyenlő arányban kerül elosztásra.

(2) Egy háztartás részére legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(3) A döntést követő 14 napon belül az önkormányzat saját költségén gondoskodik a támogatásként megállapított tűzifa rászorulókhoz való eljuttatásáról.

5. §

A támogatás kizárólagos forrása a miniszter utalványozása alapján a kincstár egy összegben folyósított, az Önkormányzat részére megállapított 977.900 Ft összegű támogatása.

6.§

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet 2016. október 31-én hatályát veszti.
               Kelemen Csaba                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november 18.                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyzőMellékletek