Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2000. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 30- 2015. 05. 30

Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, a következőket rendeli el:


1. §


Regöly Község Önkormányzati Képviselő testületének a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2000. (V. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(2) Díszpolgári cím kétévente egy adományozható, rendhagyó esetben több is adható.”


2.§


(1)A Rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.


(2)A Rendelet 3.§ (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


„(5) A képviselő-testület az elismerés odaítéléséről a lakosság véleményét figyelembe véve minősített szótöbbséggel dönt.”


3. §


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
               Kelemen Csaba                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 29.
                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző