Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 01- 2022. 03. 01

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.01.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017 (V.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás kizárólagos teljes körű ellátására jogosult szervezet: Lackó-Motor Bt. (képviseli: Nagy Andrea Krisztina, székhely: 7090 Tamási, Deák F. u. 15. cg.: 17-06-005673) Regöly Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel 2022. március 1. naptól 2027. február 28. napig.

(2) A szippantott szennyvíz befogadására a Regöly, Keszőhidegkút, Szakály és Szárazd községek közös tulajdonában, az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt üzemeltetésében lévő szennyvíztelepet kell használni.”

2. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017 (V.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d) a teljesítés helyét,

e) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának módját.”

3. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017 (V.25.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat kötelezettsége:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása,

b) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása,

c) minden év december 31. napjáig felülvizsgálja, megállapítja a következő évre érvényes közszolgáltatási díjat,

d) az állami költségvetési támogatás összegét a közszolgáltatónak átadja az elszállított szennyvíz mennyiségének igazolása után a közszolgáltatói adatszolgáltatás alapján.”

4. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 6/2017 (V.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba, és 2022. március 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevételének egységnyi nettó díja:

1. lakossági szolgáltatás: 1259,84 ,- Ft/ m3

2. közületi szolgáltatás: 1543,307 ,- Ft/ m3