Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 30- 2022. 03. 30

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.30.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyszeri megváltás időtartama sírhely esetén 25 év, sírbolt esetén 60 év.”

2. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
A temetési helyek megváltási díjai:

1. sírbolt (kettős) 40.000.- Ft/ 60 év

2. sírbolt (négyes) 80.000 Ft/ 60 év

3. egyes sírhely 10.000.- Ft/ 25 év

4. kettős sírhely 20.000.- Ft/ 25 év”