Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 15- 2022. 07. 15

Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.15.

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A temető üzemeltetője az üzemeltetési feladatokat, a temetkezési szolgáltatások körét az eltemettető által kiválasztott, a Tolna Megyei Kormányhivatal nyilvántartásában szereplő, temetkezési szolgáltató látja el.”

2. § (1) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A temetkezésre használt sírhelyek a koporsós és a hamvasztásos temetés esetén:)

„c) gyermeksírhelyek,”

(2) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A temetkezésre használt sírhelyek a koporsós és a hamvasztásos temetés esetén:)

„d) urnasírhelyek: egyes, illetve kettős.”

(3) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az urnasírhelyeket a kápolnától kezdve, folytatólagos sorrendben kell felhasználni.”

3. § (1) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Urna sírhelybe temetése esetén az urnafülke befogadó belső mérete legalább 0,3 m x 0,3 m x 0,3 m, külső mérete legfeljebb 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m lehet”

(2) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Urnasírhelyek a temető K parcellájában kerültek kialakításra, ahol urnák földbe történő elhelyezésére egyes és kettős urnasírhelyben van lehetőség.

(8) Az urnasírhelyek egymástól való legkisebb távolsága 0,05 méter.

(9) Urnasírhely méretei:

a) egyes urnasírhely: 0,95 m x 0,95 m; urna befogadó belső mérete: 0,4 m x 0,4 m

b) kettős urnasírhely: 0,95 m x 0,95 m; urna befogadó belső mérete: 0,4 m x 0,7 m”

4. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az urnasírhely gránit fedlapjára kizárólag Times Roman, félkövér betűtípussal vésett betű és szám helyezhető el. Az urnasírhelyre kizárólag a fedlappal megegyező színű váza helyezhető el.”

5. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyszeri megváltás időtartama sírhely esetén 25 év, sírbolt esetén 60 év, urnasírhely esetén 10 év.”

6. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja köteles a temetési hely gondozására, annak gyomtalanítására, valamint köteles gondoskodni arról, hogy a sírhely vagy a sírbolt a temető biztonságos használatát ne veszélyeztesse.”

7. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 14. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A síremléképítés és felújítás során keletkező hulladék a kijelölt hulladéktárolóban nem helyezhető el, azt a tevékenységet végző vállalkozó köteles elszállítani.

(8) A temető tulajdonosa és üzemeltetője jogosult a 13. § (1) bekezdés és a 14. § (1) bekezdésalapján kiállított engedélyt a temetőben elkérni. Aki az engedély megmutatást megtagadja, úgy kell tekinteni, hogy engedélye nincs, és a temetőt haladéktalanul el kell hagynia.”

8. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § Ez a rendelet 2022. július 15-én lép hatályba, és 2022. július 16-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. sírbolt (négyes) 80.000.- Ft/ 60 év”

2. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:

„5. urnasírhely (egyes) 150.000.- Ft/ 10 év; újraváltás: 10.000 Ft/ 10 év ”

3. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 6. ponttal egészül ki:

„6. urnasírhely (kettős) 300.000.- Ft/ 10 év; újraváltás: 10.000 Ft/ 10 év ”