Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 30
a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2017. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás,
- társadalmi hatása: pozitív, temetkezési díjak módosítása,
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: nincs.
b) környezeti és egészségi következmények: nincs.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak kisebb adminisztrációs teherrel járnak.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a köztemetőre vonatkozóan a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket; a temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályait; a temetési hely gazdálkodási szabályait; a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályait, a temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díját, a temetőfenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját; a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a szolgáltatás igénybevételének szabályai és díjai kerülnek megállapításra.
- A rendelet által elérni kívánt cél: a szolgáltatás elérhetővé tétele a lakosság számára.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, temetőgondnok.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.