Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 11. 01

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (VI. 8.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

2021.11.01.

Tolnanémedi Községi Önkormányzat képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – módosított – 1993. évi III. törvény 60. § (4) értelmében a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a falugondnok (a továbbiakban: falugondnok) által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben állapítja meg.

1. RÉSZ

A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgáltatás szabályozott keretek között:

a) az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányait enyhítse,

b) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsa,

c) továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítését segítse.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Tolnanémedi község közigazgatási területén élő:

a) magyar állampolgárokra,

b) letelepedéssel rendelkező személyekre,

c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

2. RÉSZ

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás alapfeladatai

3. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés,

b) házi segítségnyújtásban való közreműködés,

c) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,

e) az óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek szállítása.

Étkeztetésben való közreműködés

4. § (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015./II.26./ számú képviselő-testületi rendelete alapján megállapított szociális étkeztetés ellátását az étel házhoz szállításával.

(2) Az ellátott a szociális étkeztetés díjaként a külön rendelet alapján megállapított térítési díjat köteles fizetni.

(3) A szállításért külön díjat nem kell fizetni akkor sem, ha a szociális étkeztetés térítési díjának meghatározásakor a szállítás költségét nem vették figyelembe.

(4) Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat.

A házi segítségnyújtásban való közreműködés

5. § (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki biztosítja az Önkormányzat pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015./II.26./ számú képviselő-testületi rendelete alapján megállapított ellátásokat:

a) - a házi gondozó ellátotthoz való szállításával, vagy

b) - a házi gondozó munkájába tartozó – nem szakmai jellegű – feladatok ellátásával, pl.:

c) - favágás, fa behordás,

d) - takarítás,

e) - bevásárlás,

f) - gyógyszer kiváltás.

(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.

A közösségi és szociális információk szolgáltatásban való közreműködés

6. § (1) A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés során a falugondnoki szolgálat az ellátott kérésére tájékoztatást nyújt

a) - a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban,

b) - a helyben igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások, illetve a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások köréről, feltételeiről és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről.

(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása

7. § Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a falugondnoki szolgálat ellátja

a) - a háziorvosi rendelésre szállítást,

b) - az egyéb egészségügyi intézménybe való szállítást,

c) - a gyógyszerkiváltást és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítását.

8. § (1) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.

9. § (1) A gyógyszerkiváltást és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhozszállításával történik.

(2) A gyógyszerkiváltás történhet

a) - a vény átadásával a falugondnoknak, illetve

b) - az orvosi rendelés alkalmával az orvosnál hagyott vények alapján.

(3) A falugondnok az átvett, illetve összegyűjtött vényeket heti két alkalommal igény szerint kiváltja majd a gyógyszereket, illetve a beszerzett gyógyászati segédeszközöket az ellátottak számára házhoz szállítja.

Az óvodáskorú, iskoláskorú gyerekek szállítása

10. § (1) Az óvodások és iskolások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani az Önkormányzat közigazgatási területén lakó gyermekek (2) bekezdésben meghatározott intézményekbe, illetve onnan vissza, a közigazgatási területre történő szállítását.

(2) Az óvodai nevelést, valamint az általános iskolai oktatást és nevelést ellátó intézmények neve és székhelye:

a) Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium 7081 Simontornya, Hunyadi u. 15.

b) Vak Bottyán Óvoda és Bölcsöde7081 Simontornya, Széchenyi u. 60.

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai

11. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai

a) a közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az egyéni lakossági szolgáltatások, illetve az alapfeladatokban meghatározottakon kívül egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

A közösségi, művelődési, és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

12. § (1) A falugondnoki szolgálat feladata az önkormányzati rendezvények (közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek) szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, illetve a jegyző vagy a képviselő-testület tagja irányításának megfelelően kell ellátni.

(2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között:

a) képviselő-testületi ülés,

b) közmeghallgatás,

c) falugyűlés,

d) egyéb lakossági fórum,

e) Önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények:

f) falunap,

g) gyermeknap,

h) idősek napja stb.

(3) Az Önkormányzat által szervezett rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel a falugondnok számára a következő feladatokat jelentheti:

a) a rendezvény helyszínének berendezésével kapcsolatos feladatok ellátása,

b) rendezvényekhez kapcsolódó szállítási feladatok (eszközök, személyek szállítása),

c) a rendezvény meghívottjainak szállítása,

d) a rendezvények során rendezőként való részvétel, a felmerült problémák kezelése, hárítása,

e) a rendezvény utáni takarítási feladatokban való részvétel stb.

(4) A feladatellátás a polgármester, illetve a jegyző intézkedése alapján kötelező.

Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása

13. § (1) A falugondnoki szolgálat feladata segítséget nyújtani a rászorulóknak hivatalos ügyeik intézésében, így

a) az Önkormányzathoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatban,

b) a különböző ellátások igényléséhez szükséges iratok beszerzésében stb.

(2) A falugondnoki szolgálat meghallgatja a lakosság igényeit, majd az információkat továbbítja az Önkormányzat felé.

(3) A feladatellátás a polgármester, illetve a jegyző intézkedése alapján kötelező.

Az egyéni lakossági szolgáltatások, illetve az alapfeladatokban meghatározottakon kívül egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés

14. § (1) A falugondnoki szolgálat biztosítja az Önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015./II.26./ számú képviselő-testületi rendelete alapján megállapított egyéb alapellátások biztosításában való közreműködést.

(2) Így közreműködhet a családgondozásban.

(3) A feladatellátás a polgármester, illetve a jegyző intézkedése alapján kötelező.

2.3 A falugondnoki szolgálat keretében ellátandóaz önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások

15. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások

a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) az Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

Az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

16. § (1) A falugondnoki szolgálat önkormányzati információkat szolgáltat a lakosság részére. Így tájékoztatást nyújt különösen

a) az Önkormányzat által szervezett programokról,

b) az önkormányzati gyűlés időpontjáról,

c) a lakosságot érintő információkról.

(2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.

2.2. A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok

17. § A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

a) személyszállítási feladatok,

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

c) nagy bevásárlásra szállítás 30 km-en belül

e) egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.

2.2.1. Személyszállítási feladatok

18. § (1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladati között ellátja:

a) a családsegítő szolgálat igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,

b) a közösségi ellátások igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,

c) a nappali ellátások igénybevételéhez kapcsolódó szállítási feladatokat,

d) a tömegközlekedéshez való csatlakozás érdekében történő szállítást,

e) a munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítását,

f) kórházi, szociális otthoni stb. látogatás céljára történő szállítást,

g) nagybevásárlás céljára történő szállítást 30 km-en belül,

h) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történő szállítást.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a falugondnok:

a) kötelező feladata – a 19-29. §- ban foglaltak figyelembe vételével - az a), b), d), i) pontban meghatározott szállítási feladat,

b) nem kötelező feladata – a 19–29. §-ban foglaltak figyelembe vételével – a c), e), f), g), h) pontban meghatározott szállítási feladat.

Családsegítő szolgálat igénybevételéhez kapcsolódó személyszállítás

19. § (1) A családsegítésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az Önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015./II.26./ számú képviselő-testületi rendelete alapján megállapított ellátást:

a) a családgondozó ellátotthoz való szállításával, vagy

b) az ellátott, illetve családja Családsegítő Központba, majd onnan településre történő szállításával.

(2) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.

Nappali ellátást nyújtó intézménybe történő személyszállítás

20. § (1) A rászorulók idősek napközi otthonába, egyéb nappali ellátást nyújtó szociális intézménybe szállítási feladata a rászorulók közigazgatási területről a (2) bekezdésben meghatározott intézménybe, illetve vissza szállítását jelenti.

(2) A szállítással érintett intézmények neve és címe: „Őszikék” Szociális Szolgáltató Központ Simontornya, Vár tér 3.

(4) A szállítás csak 5 főt meghaladó, rendszeres igény esetén teljesíthető.

(5) A feladatellátás a falugondnok nem kötelező feladatai közé tartozik.

Tömegközlekedéshez való csatlakozás érdekében történő személyszállítás

21. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében gondoskodni kell a közigazgatási terület egyes tömegközlekedésből kieső településrészein lakó személyek legközelebbi, tömegközlekedéssel érintett helyre történő szállításáról igény felmerülése esetén.

(2) A feladatellátás kötelező, függetlenül az igénybevevők számától.

Munkanélküliek Foglalkoztatási Osztályra szállítása

22. § (1) A munkanélküliek Foglalkoztatási Osztályra történő szállítása a kapcsolattartásra kötelezett munkanélküli személyek szállítási feladatát jelenti a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya székhelyére, illetve vissza a településre.

(2) A feladat ellátása nem kötelező.

Kórházi, szociális otthoni stb. látogatás céljára történő személyszállítás

23. § (1) A szolgáltatás általában csak egyszerre, egy intézményt vagy szállítási helyet érintő több – legalább 4 fő - igény esetén nyújtható, egyedi igények csak kivételes esetben teljesíthetőek.

(2) A falugondnoki szolgálat számára a feladat nem kötelezően teljesítendő.

Önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás

24. § (1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az Önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó - közigazgatási területet érintő - szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is. A személyszállítás történhet:

a) meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, vagy

b) rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.

(3) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a falugondnoki szolgálat számára kötelező jellegű.

2.2.2. A falugondnoki szolgálat önkormányzati feladathoz tartozó szállítási feladatai

25. § A falugondnoki szolgálat az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatai között ellátja:

a) a helyi kereskedelmi ellátáshoz szükséges szállítási, árubeszerzési feladatokat,

b) a falusi turizmushoz kapcsolódó szállítási feladatokat,

c) a lakossági igények kielégítését szolgáló mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó mezőgazdasági termékek:

ca) szállítási,

cb) termeltetési,

cc) felvásárlási feladatait.

A helyi kereskedelmi ellátáshoz kapcsolódó feladatok

26. § A falugondnoki szolgálat keretében meg kell oldani a helyi kereskedelmi ellátáshoz kapcsolódó:

a) egyes szállítási vagy

b) árubeszerzési feladatokat igény szerint.

A falusi turizmushoz kapcsolódó feladatatok

27. § (1) A falusi turizmushoz kapcsolódóan a falugondnoki szolgálat ellát:

a) egyes meghatározott személyszállítási vagy

b) áru és egyéb szállítási, anyagbeszerzési feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodás szerint az Önkormányzat által átvállalt feladatok közül:

a) a minden körülmények között teljesítendő feladatatok a falugondnoki kötelező feladatai közé tartoznak, míg

b) azok, melyek feltételesen, esetlegesen teljesíthetőek, a falugondnoki nem kötelező feladatai közé sorolandók.

A lakosság igényei kielégítését célzó, mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó feladatok

28. § (1) Az Önkormányzat által meghirdetett, lakosság igényei kielégítését célzó, mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatások:

a) az egyes mezőgazdasági termékek beszerzésében,

b) egyes mezőgazdasági termékek termeltetésében,

c) egyes mezőgazdasági termékek felvásárlásában való közreműködés.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat az Önkormányzat - a falugondnoki szolgálat közreműködésével - a lakossági közzétételt követően teljesíti.

(3) A szolgáltatást csak magánszemélyek vehetik igénybe, de ők alanyi jogon. Az Önkormányzat a meghirdetett szolgáltatás tekintetében mennyiségi, vagy értékbeli korlátokat megadhat.

(5) A falugondnoki szolgálat számára a feladatellátás kötelező, amennyiben a tevékenység megfelel az (1)-(3) bekezdésben foglaltaknak.

2.2.3 Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok

29. § (1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a 3-24. §-ba nem tartozó feladatokat, ha azok ellátására a polgármester utasítja, illetve polgármester intézkedése kötelezi, és az nem ellentétes az e rendelet 1. §-ában meghatározott céllal.

(2) Az (1) bekezdés szerint ellátott feladatok a falugondnoki szolgálat számára kötelezőek és térítésmentesek.

3. RÉSZ

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása

30. § A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön. Az egyéb - nem kötelező - szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha azok a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztetik.

31. § A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi a polgármester iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében - amennyiben rangsorolni kell - a polgármester dönt. A rangsorolás szempontjait a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. RÉSZ

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere

32. § A 3. §-ban foglalt ellátásokat az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján alkotott helyi rendeletén alapuló megállapodásban foglaltak alapján lehet igénybe venni.

33. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége:

a) egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján nyílik meg,

b) más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár.

(2) Ahol e rendelet az alanyi jogon való igénybevételről nem rendelkezik, ott a szolgáltatás igénybevételét kérelmezni kell. A kérelem történhet szóban és írásban. Lehetőség van arra, hogy az Önkormányzat hivatalból is megállapítsa adott szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. Az igénybevétel lehetőségéről a kérelmezőt, illetve a hivatalból indított eljárás érintettjét írásban értesíteni kell.

(3) Az írásbeli értesítés egy példányát a falugondnoki szolgálatnak is át kell adni.

(4) Az alanyi jogon igénybe vehető ellátások esetében írásbeli értesítést nem kell készíteni. A szolgáltatás igénybevételének jogosságát a falugondnoki szolgálatot ellátó személy ítéli meg. Az igénybevétel jogtalansága gyanúja esetén haladéktalanul megkeresi az önkormányzati hivatalt, amely intézkedik a jogosultság megvizsgálása tárgyában.

(5) A falugondnoki szolgálat által nyújtott szolgáltatások igénybevétele ingyenes.

A falugondnoki szolgálat ellátása

34. § (1) A falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett gépjármű segítségével látja el. A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásában, valamint a polgármester utasításának megfelelően kell ellátnia.

(2) A falugondnok a feladatokat a személyi, személyzeti irataiban meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani. A polgármester köteles e rendelet hatálybalépésekor érvényben lévő munkarendet felülvizsgálni, és indokolt esetben kezdeményezni annak a feladathoz igazodó módosítását. A felülvizsgálatról és a tett intézkedésről a polgármester e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül írásos beszámolót készít, melyet a soron következő ülésen a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé.

(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.

(4) A falugondnok munkaidején kívül eső feladatok ellátását, a túlórakeret kimerülését követően a következők szerint kell megoldani:

a) kötelező feladat esetében a falugondnok adott feladatra történő külön megbízásával, melyért megbízási díjra jogosult,

b) nem kötelező feladat esetében a falugondnok helyettesítésével.

(5) A falugondnok megbízási díja, illetve a falugondnokot helyettesítő személynek fizetett személyi juttatás legalább a falugondnok személyi juttatásának adott feladat ellátási idejére jutó részének megfelelő összege, de maximum 25 % - kal több.

35. § Az árubeszerzéssel, bevásárlással, gyógyszerkiváltással kapcsolatos feladatoknál:

a) a falugondnoki szolgálat átvételi elismervény fejében veszi át a vásárlási előleget, melyet a vásárlás befejeztével ismételt átvételi elismervény fejében ad vissza. A tényleges kiadásokkal számla alapján köteles elszámolni a szolgáltatást igénybevevőnek.

b) ha az árubeszerzés önkormányzati szervezésben zajlik, s azok egységcsomagos jellegűek, azonos terméket érintenek, a pénz beszedése történhet előre, az önkormányzati hivatal közreműködésével is. Erre vonatkozóan a polgármester adhat utasítást.

Vegyes és záró rendelkezések

36. § E rendelet alkalmazása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerint - az itt meghatározott kiegészítésékkel együtt - kell eljárni.

37. § E rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba.