Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 16

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.16.

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg

1. § (1) Tolnanémedi Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi

a) helyi adó bevételének összege: 12.400.000.- Ft,

b) a működési támogatások összege 48.942.819.- Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 56.500.808.-Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 9. melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 11. melléklete,

c) az általános és céltartalékot e rendelet 8. melléklete, és

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 6. melléklete

tartalmazza.

2. § Az Önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2022. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 8. melléklete

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1-2. melléklete tartalmazza.

3. § Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 361.253.477.- E Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.

(7) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat 2022. március 1-től kell alkalmazni, megállapításukat a nyersanyagnormákat a 6. melléklet,

(2) A gyermekek étkezéséért térítési díjat kell fizetni; a fizetendő térítési díj minden tolnanémedi lakos általános és óvodás gyermek esetében – az 1997. évi XXXI tv. 148. § .(5) bek. c. pontjában és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kivételével – anyagi és szociális helyzetétől függetlenül a megállapított térítési díj 50 %- a.

(3) A természetbeni étkezési hozzájárulás mértékét havi bttó 9.000.-Ft, az étkezési utalvány (Szép Kártya) mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók esetében havi bttó 6.000.-Ft - ban állapítja meg.

(4) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 200.000 Ft . összeghatárig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(5) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon a 6. § (1) bekezdése rendelkezései 2022. március 1-től lép hatályba.

(2) A bemutatott következő mérlegek és kimutatások

a) Bevételek forrásonként 1. melléklet

b) Kiadási előirányzatok alcímenkénti bontásban 2. melléklet

c) Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz 3. melléklet

d) Közös hivatal bevételei és kiadásai 4. melléklet

e) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Konyhája 5. melléklet

f) Nyersanyagnorma 6. melléklet

g) Roma Nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai 7. melléklet

h) Általános és céltartalék kimutatása 8. melléklet

i) Kimutatás a felhalmozási ér beruházási kiadásokról 9. melléklet

j) Előirányzat-felhasználási ütemterv 10. melléklet

k) Kimutatás az ált. nyújtandó közvetlen és közv. támogatásokról 11. melléklet

l) Létszám és bérkimutatás 12. melléklet

m) Többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyletek 13. melléklet

n) Gördülő tervezés 2022-2023-2024 14. melléklet

(3) A Képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.