Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

A 2021. évi költségvetés zárszámadásáról.

Hatályos: 2022. 05. 31

a 2021. évi költségvetési zárszámadásáról

2022.05.31.

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:

A rendelet hatálya kiterjed

1. §

a) az önkormányzatra;
b) a közös hivatalra.
c) roma nemzetiségi önkormányzatra;
d) konyhára;

2. § (1) A 2021. évi bevételek:

a) állami támogatás 110.607.107-

b) gépjárműadó 0.-

c) saját bevételek 18.855.271.-

d) átvett pénzeszközök 37.325.451.-

e) finanszírozási bevételek 4.055.569.-

f) előző évi pénzmaradvány 334.027.199.-

g) felhalmozási bevétel 214.456.497.-

h) Bevételek összesen: 719.327.094.-

(2) Az önkormányzat kiadásai:

a) működési kiadások 191.557.579.-;

aa) Önkormányzat 125.230.844.-

ab) Ebből: - személyi juttatás 45.353.123.-

ac) - TB 5.856.243.-

ad) Közös hivatal 52.139.174-

ae) Ebből: - személyi juttatás 42.631.433.-

af) - TB 6.239.322.-

ag) Konyha 14.187.561.-

ah) Ebből: - személyi juttatás 8.502.269.-

ai) - TB 1.313.392.-

b) felhalmozási kiadások 23.436.077.-

c) felújítási kiadások 327.082.346.-

d) finanszírozási kiadások 4.427.634.-

e) hitel visszafizetés 0

f) Kiadások összesen: 546.503.636.-

(3) Pénzmaradvány: 169.487.049.-

3. § (1) A bevételek és kiadások részletezését az 1 – 10 számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

1. melléklet

a 3/2022./V.31./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2021.év

Eredeti

Mód.EI

Telj

Követelések

Helyi önk.mük.tám.

85382480

85814872

85814872

Tel.szoc,gyermekjóléti fel.

19749330

19998351

19998351

Kulturális feladatok tám

2270000

2270000

2270000

Müködési célu kieg tám

2523884

2523884

Elszámolásból szárm.bev.

Norm.áll.tám.

107401810

110607107

110607107

Átvett pénzeszközök

Tb támogatás orvos

17565600

16117200

16117200

Tb támogatás védőnő

7088400

8067600

8067600

Kistelepülések tám (közmüv)

1500000

1500000

Közfoglalkoztatás

14268940

11640651

11640651

Müködést tám.(BM)

Összesen:

38922940

37325451

37325451

Saját bevételek

Lakbér,haszonb,sírhely

600000

3545280

3545280

Egyéb müködési bev.

306368

306368

Kiszámlázott ÁFA

796193

723254

Bérleti díjak,szolg.

700000

1746502

1746502

Komunális adó

2500000

3235947

2707532

Iparüzési adó

3000000

10478000

9372181

Mezőgazd értékesítés

300000

454154

454154

Saját bevételek össz:

7100000

20562444

18855271

Felhalmozási célu pénzeszk.

Nebojsza turisztikai fejlesztés

148477527

148477527

Magyar Falu óvoda fejújítás

4999487

4999487

Magyar Falu falugondnoki busz

14320001

14320001

Energetikai felújítások (elszám.)

31877909

31877909

Szolg.lakás felújítás (Rákóczi 20.)

4821918

4821918

Szolg.lakás felújítás (Fő u 36.)

4976792

4976792

Magyar Falu hivatal udvar

4982863

4982863

Államháztart.előlegezés

4055569

4055569

Előző évi maradvány

334027199

334027199

334027199

Egyéb bevételek

334027199

552539265

552539265

Kincstári szlák egy.

Bevételek összesen:

487451949

721034267

719327094

2. melléklet

Kiadások

2. melléklet

a 3/2022./V.31./ önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2021.évi kiadások

Eredeti EI.

Mód.EI.

Telj

Kötelezettségek

Személy jutt.

34246840

34246840

33304793

Vál.tisztv.juttatása

5698050

6648050

6627290

Nem rendsz,közl

1057250

1557250

1519755

Külsö szem.jutt.

3760000

3901285

3901285

Személy jutt.ö:

44762140

46353425

45353123

Szoc.hozz.jár.adó

5726902

5856243

5856243

Dologi kiadások

32627000

53561268

49128511

Pénzeszköz átadások

11835000

13835000

13423936

Szociális juttatások

10557000

11057000

10607950

Felújítás,felhalmozás

312134660

518743003

350518423

Konyha kiadásai

13743890

14200000

14187561

Közös hivatal kiadásai

53065357

52139174

52139174

Tartalék

3000000

Államházt.belüli előleg vissza

4428073

4427634

Helyi önk.előző évi visszafiz.

861081

861081

Egyéb kiadások

436962907

668824599

495294270

Kiadások összesen:

487451949

721034267

546503636

Felújítások,beruházások 2021.év.

Szolgálati lakás felújítása

4544950

Óvoda energetikai felújítás

40961616

Műv.ház energetika felújítás

86336699

Önk.épület energetikai felújítás

65871890

Zártkerti útak felűjítása II.rész

útak felújítása 2.rész

4936109

Óvoda tornaszoba kialalkítása

14134988

Óvoda festés,mázolás parkettázás

2330000

Temető kerítés készítése

4801306

Útak,járdák javítása,felújítása

7448042

Falugondnoki busz beszerzés

14240000

Csapadékvíz elvezetés 1.rész

63016951

Iskola energetikai korsz. 1.rész

11563481

Magyar Falu pr.védőnői rend.

1191430

Magyar Falu pr.hivatal

937620

Kerítés készítés (bodza)

1026211

Fűkasza,sövényvágó közfogl.

505980

Magyar Falu pr.orvosi rendelő

1671150

Kendergyári út felújítása

25000000

Összesen:

350518423

3. melléklet

Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz

2021.év

Szociális juttatások

Települési támogatás

10607950

Összesen:

10607950

Átadott pénzeszközök

Községi Sportclub tám.

500000

Bursa Hungarica tám.

300000

Polgárőr egyesület tám.

132000

St.ügyelet tám.

1703091

St. Óvoda társulás hozz.jár.

300000

Öszikék,családsegítő szolgálat

99224

Gyerm.alapítvány tám.

392055

Dám,TÖOSZ stb társul.átadások

787566

Háziorvosi szolgálat

9210000

összesen:

13423936

Közös önkor. Hivatalnak átadás

52139174

Községi Önk. Konyhája átadás

14187561

Dologi kiadások

Szakmai anyagok

951755

Üzemeltetési anyag

6591633

Posta,száll,bankksg

1687375

Telefon,internet szolgátatások

1173891

Áramdíjak

5408971

Gázdíjak

3291888

Víz és szennyvíz szippantás

1166274

Karbant,kisjav.

129369

Egyéb dologi kiadások

2057497

Egyéb üzemeltetési szolg.

18623548

ÁFA kiadások

7996310

Kiküldetés kiadásai

50000

Összesen:

49128511

4. melléklet

Tolnanémedi Közös Önkormányzati hivatal

2021.év

Kiadások

Eredeti

Mód EI

Teljesítés

Személyi jutt.

36533800

36855617

36377291

Jubileumi jutalom

1118000

1118000

1118000

Külső személyi jutt.

1800000

2100000

2100000

Nem rendsz.jutt.

1739250

1534250

1532159

Közl.ktg térítés

1572000

1522000

1503983

Járulékok

6115029

6240029

6239322

Összesen:

48878079

49369896

48870755

Szakmai ayagbeszerzés

300000

490000

470630

Üzemeltetési anyag

30000

430000

303411

Informatikai,telefon szolg.

54000

174000

87778

Egyéb szolgáltatások

2500000

1380000

1344381

Kiküldetés költségei

Kiküldetés

310000

ÁFA

789893

679894

560918

Egyéb dologi kiadás

1546000

500000

399833

Dologi kiadások

5529893

3653894

3166951

Informatikai eszközök besz.

458000

452000

Kiadások összesen:

54407972

53481790

52489706

Bevételek

Közös hiv.támogatás

53065357

52139174

52139174

Kamat bevétel

1

1

Előző évi maradvány

1342615

1342615

1342615

Összesen

54407972

53481790

53481790

Pénzmaradvány 12.31.

992084

5. melléklet

Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája

2021.év

Eredeti ei.

Mód Ei

Teljesítés

Bevételek

Gyerm.étk.tám.

2895210

2504664

2504664

Dolg bértám.

4704480

4179600

4179600

Szociális étkeztetés

1592640

1756820

1756820

Önkormányzat hozz.jár.

4551560

5758916

5746477

Gyerm.étk tér díjak

1000000

721000

720743

Munkahelyi étk

1200000

1235000

1234990

Szociális étkeztetés

3500000

4081373

4020960

Elöző évi maradvány

183510

183510

183510

Konyha bev.össz.

19627400

20420883

20347764

Kiadások

Törv.szerinti bérksg.

8158800

8087019

8087019

Béren kivüli juttatások

216000

188100

188100

Munkaadói járulékok

1264600

1314600

1313392

Külső szem.juttatások

227150

227150

Személyi jell jutt.

9639400

9816869

9815661

Dologi kiadások

Élelmiszerbeszerzés

7500000

8215302

8111922

ÁFA

1650000

1750210

1728342

Közüzemi díjak

838000

538502

538502

Egyéb szolgáltatás

100000

92282

Dologi kiadások

9988000

10604014

10471048

Kiadások összesen:

19627400

20420883

20286709

2021.évi adag

13822

Pénzmaradvány 2021.12.31.

61055

6. melléklet

Tolnanémedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2021.

Kiadások

Eredeti E

Mód Ei

Telj

Kötelezettség

Szakmai anyagok

150000

50000

8893

Üzemeltetési any.

340000

540000

531714

Kiküldetés ksg

5000

15000

12470

ÁFA

260000

160000

99177

Egyéb dologi kiadás

131955

131955

114271

Egyéb szolgáltatás

450000

492016

414923

Összesen:

1336955

1388971

1181448

Bevételek

Követelések

Müködési célu tám.

770000

822016

822016

Előző évi maradvány

566955

566955

566955

Összesen:

1336955

1388971

1388971

Pénzmaradvány 2021.12.31.

207523

7. melléklet

MÉRLEG (Vagyonkimutatás)

2020.év

2021.év

ESZKÖZÖK

Ingatlanok

529128273

729750989

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

23395049

28373220

Szellemi termékek vagyonértékű jogok

3335158

2534630

Beruházások,felújítások

96060495

143831444

Egyéb tartós részesedések

370000

370000

Befektetett eszközök összesen:

652288975

904860283

Készletek

Pénztár

367955

498400

Költségvetési számlák

46266745

10319522

Kincstárban vezetett számlák

286624049

158669127

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

4386

3206409

Követelések

1836711

1750691

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

987 388 821 Ft

1 079 304 432 Ft

9. melléklet

Pénzeszközök kimutatása 2021.12.31.

Költségvetési elszámolási számla

183713

közfoglalkoztatási elszámolási számla

307448

Széchenyi terv kapcs elsz.számla

387104

Vízi közmű elszámolási számla

9441257

Pénztárak záró egyenlege

498400

Összesen:

10817922

Ebből feladattal terhelt:

működési költségekre

1376665

Kincstárnál vezetett számlák

158669127

2022.évre áthúzódó pályázatok

MINDÖSSZESEN:

169487049

10. melléklet

Többéves kiadási elkötelezettséggel járó döntések későbbi évekre vonatkozó hatása

M e g n e v e z é s

2019

2020

2021

Összesen

Nebojsza turisztikai fejlesztés

148477527

148 477 527

Energtikai fejlesztések müv.ház

82344318

82 344 318

Energtikai fejlesztések önk.épület,óvoda

100406351

100 406 351

Főzőkonyha felújítás

116069

116 069

Iskola energetikai korszerüsítése

44540051

44 540 051

Óvoda tornaszoba kíalakítása

14729502

14729502

Csapadékvíz elvezetés

197975498

197975498

Temető kerítés magyar falu pr.

4951306

4951306

Áthúzódó feladatok összesen:

182 866 738

262 196 357

148 477 527

593 540 622