Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2022. 12. 15

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

2022.12.15.

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény 40. §., 41. §.(3) bekezdésében, a 42. §.-ban kapott felhatalmazás alapján , a 6. §. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Tolna Megyei Szervezete díjjal kapcsolatos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Tolnanémedi község közigazgatási területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa a tisztességes és méltó temetéshez, valamint a végtisztesség megadásához való jogot, szabályozza a temetők működési rendjét, a temető használatának szabályait.

(2) E rendeletben használt fogalmak alatt a temetőkről és a temetkezésről szőlő 1999. évi XLIII törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII törvény végrehajtásáról szóló 145/1999./X.1/ Korm. rendelet által használt fogalmakat kell érteni.

2. § (1) Tolnanémedi község közigazgatási területén köztemetőt fenntartani, temetkezési szolgáltatást végezni a hatályos jogszabályok alapján, és az e rendeletben foglaltak szerint lehet.

(2) A rendelet területi hatálya Tolnanémedi községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén lévő Tolnanémedi belterület 766 hrsz. alatti köztemetőre terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettető(k)re, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást, valamint egyéb temetői munkát végző természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra illetve arra, akire nézve a tevékenységek során jogok keletkeznek, és kötelezettségek hárulnak.

2. Köztemető fenntartása, üzemeltetése

3. § (1) A köztemető fenntartását, üzemeltetését és a temető rendeltetésszerű használatához szükséges, a Tv. 9. §-a szerinti tárgyi és infrastrukturális feltételeket az Önkormányzat biztosítja.

(2) A köztemető fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat éves költségvetéseiben biztosítja.

4. § (1) Az önkormányzat gondoskodik a ravatalozó tisztántartásáról, a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételek biztosításáról.

(2) Az önkormányzat a temetőüzemeltetési feladatai során ellátja:

a) a köztemetőben lévő temetési helyek nyilvántartásainak előírás szerinti vezetését, naprakész állapotban tartását, gondoskodik a tárolt személyes adatok biztonságáról,

b) a temetési helyek kijelölését, a temetési helyek feletti rendelkezési jog lejárati idejének folyamatos figyelemmel kísérését,

c) a köztemető tisztántartását, a temetői hulladék gyűjtését, és közszolgáltató által történő elszállításától való gondoskodást,

d) a köztemető útjainak, járdáinak tisztántartását, télen a hó eltakarítását és síkosság mentesítését,

e) a köztemető területén a közös használatú részeken, a kerítés mentén szükség szerinti kaszálását és parlagfű irtását, a sövények, cserjék, örökzöldek folyamatos gondozását,

f) a köztemető területén víz vételi hely biztosítását,

g) a veszélyes állapotú sírkövek által előidézett veszélyhelyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételét,

h) a temetéssel összefüggő szolgáltatási tevékenységek koordinálását, különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket,

i) ügyfélfogadást.

(3) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési és kártérítési felelősség az önkormányzatot nem terheli.

3. A temető használatának és igénybevételének szabályai

5. § (1) A temető nyitvatartási ideje: naponta 0 órától 24 óráig. A temető bejáratánál jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, címét.

(2) A temető rendjét szabályozó és egyéb közérdekű hirdetményeket a temető főbejáratánál kell közzétenni.

(3) A temetőben nem tanúsítható olyan magatartás, amely mások kegyeleti érzéseit zavarhatja, a látogatókat megbotránkoztatja.

(4) 12 éven aluli gyermekek csak nagykorú felügyelete mellett tartózkodhatnak a temetőben. Az általuk okozott kárért a felügyeletükkel megbízott személy a felelős.

(5) A köztemetőbe állatot – kivéve vakvezető kutya – bevinni nem szabad.

(6) A temetőlátogatók kötelessége a köztemetői terület, az ingó és ingatlan létesítmények, tárgyak rendeltetésszerű használata, állaguk megóvása.

(7) A köztemető területén a látogatók nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely egészségre ártalmas, szennyeződést, bűzt, egyéb környezeti kárt okoz, mások kegyeleti jogának gyakorlását akadályozza, korlátozza, balesetveszélyt okoz.

(8) A temetőben csak a sírok, sírboltok, síremlékek díszítését szolgáló tárgyak, különösen koszorúk, lámpák, vázák helyezhetők el. Az egyes sírhelyek díszítésére szolgáló tárgyak, növények, koszorúk eltávolítását csak a rendelkezni jogosult, vagy megbízottja végezheti. A sírok gondozását körültekintően, kellő gondossággal szabad végezni oly módon, hogy azzal a szomszédos sírhelyeket ne rongálják, illetve ne szennyezzék be.

(9) A sírhelyre csak olyan növény helyezhető el, mely a sírhelyek közötti távolság megtartását biztosítja. A temetőben történő faültetéshez a temető tulajdonosának írásbeli hozzájárulása szükséges.

(10) A sírok mellé ülőpadot elhelyezni, a sírhely környezetétől függően, a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával lehet.

(11) A sírgondozással összefüggésben keletkezett hulladékot, szemetet lerakni csak az erre a célra kihelyezett hulladéktárolókba szabad. A temető hulladéktárolóiba földet, törmeléket, háztartási szemetet, nem a temetőből származó hulladékot elhelyezni nem szabad.

6. § (1) A köztemető területére tehergépjármű, munkagép csak a temetkezési tevékenységgel, a fenntartási munkákkal, síremlékek bontásával, felállításával összefüggésben és csak az elvégzendő munkák időtartamára hajthat be.

(2) A síremlék építéssel, bontással keletkező építési törmelék, hulladék és felesleges föld az építés, bontás befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.

(3) A köztemetőben munka úgy végezhető, hogy az sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza a temetési szertartást, az elhunytak búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy annak eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(4) Az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő módon végzett munka esetén a temető üzemeltetője a sírhely felett rendelkezni jogosultat megfelelő határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége esetén a temetési hely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére, a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi vagy elvégezteti és annak költségeit áthárítja a temetési hely birtokosára.

(5) A köztemetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – az önkormányzat székhelyén (7083 Tolnanémedi, Fő u. 29.) a munkavégzés megkezdését megelőzően legalább 3 munkanappal be kell jelenteni.

(6) A köztemető területén vállalkozási tevékenységet végzők csak a temető hivatalos nyitvatartási ideje alatt, a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhetnek munkát.

7. § (1) Az önkormányzat temetkezési szolgáltatást nem nyújt.

(2) A temetőben az eltemettető és az engedéllyel rendelkező temetkezési vállalkozók a ravatalozót és berendezéseit, a temető egyéb infrastrukturális létesítményeit díj fizetése nélkül használhatják.

(3) A köztemető területén vállalkozási tevékenységet végzőknek temető-fenntartási hozzájárulási díjat nem kell fizetni.

4. Temetési helyek

8. § (1) A temetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az önkormányzat jelöli ki. A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell.

(2) Temetni, illetve az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat elhelyezni csak a temetkezés céljára kijelölt temetési helyen szabad.

(3) A köztemetőben biztosított temetési helyek:

a) koporsós temetés esetén:

aa) sírhelyek: egy, kettő koporsó befogadására alkalmas temetési hely,

ab) sírboltok (kripta): maximum a (4) bekezdés c) pont szerinti méretben

létesíthetők.

b) hamvasztásos temetés esetén:

ba) urnafülke

bb) urnasírbolt.

(4) A temetési helyek mérete:

a) egyes sírhely: 0.90 m x 2,1 m

b) kettős sírhely: 1,8 m x 2,1 m

c) a sírboltok mérete maximum 3,5 m x 3 m, minimális mélysége a terepszinttől számítva 1,8 m.

d) urnafülke belső mérete: 30 cm x 30 cm

e) urnasírbolt mérete: 0,8 m x 1 m

(5) A sírhelyek közötti távolság oldalirányban 0,50 m, a sírhely fejfa felőli részén 1 m távolságot kell biztosítani.

(6) A temetési helyen elhelyezhető síremlék legnagyobb magassága legfeljebb 2,5 méter.

5. A temetési helyek használati ideje és díja

9. § (1) A temetési hely felett a rendelkezési jogosultságot annak megváltásával lehet megszerezni.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati ideje):

a) egyes és kettős sírhely esetén 25 év, illetve az utolsó koporsó rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt (kripta) esetén 60 év

c) urnafülke esetén 10 év

d) urnasírbolt esetén 20 év

(3) A temetési helyek megváltásának és újra váltásának díjtételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A köztemetőben az erre kijelölt helyen lehetőség van előre sírhelyet váltani.

(5) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újra váltható). Az újra váltás időtartama megegyezik a (2) bekezdésben meghatározott időszakkal.

(6) A díjakat minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(7) Amennyiben a temetési hellyel rendelkezni jogosult a temetési helyet a rendelkezési jog lejártáig ismételten nem váltja meg, a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, és az üzemeltető a temetési helyet újra értékesítheti.

(8) Az önkormányzat a sírhelygazdálkodás körében köteles térképet és naprakész nyilvántartást vezetni a megváltozott és szabad temetési helyekről.

6. Záró rendelkezések

10. §1

11. § Ez a rendelet 2022. december 14-én lép hatályba.

1

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.