Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2023. 02. 01

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2023.02.01.

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. §. (1) bekezdés 3. pontjában és 51. §. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy meghatározza Tolnanémedi községben a közterületek nevének megállapítására, megváltoztatására, nyilvántartására vonatkozó szabályokat és a házszámozás rendjét.

(2) A rendelet tárgyi hatálya Tolnanémedi község közigazgatási területén lévő közterületekre és ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira (használóira, kezelőire) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan természetbeni beazonosítását szolgálja.

3. A közterületek elnevezésének általános szabályai

3. § (1) Tolnanémedi községben minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő 90 napon belül meg kell állapítani.

(3) Az utcák, épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és előtérbe kell helyezni Tolnanémedi község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadást.

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában elhelyezkedő azonos típusú közterületek.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.

5. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személyről állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) élete, munkássága Tolnanémedi községhez kötődik, hozzájárult Tolnanémedi fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet Tolnanémedi község lakói számára.

6. § (1) A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) önkormányzati képviselő,

c) Tolnanémedi községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

d) Tolnanémedi községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) A közterület elnevezésére, valamint az elnevezés megváltoztatására vonatkozó előterjesztést annak képviselő-testülethez történő benyújtása előtt 8 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

(3) Ha a közterület elnevezésének megváltoztatását az érintett lakosság kezdeményezi, akkor az adott közterületen lakók véleményét ki kell kérni. A lakosság véleményének a képviselő-testület döntésére nézve nincs kötelező ereje.

(4) Nem lakossági kezdeményezés esetén a képviselő-testület kikérheti a közterület elnevezésével, megváltoztatásával érintett lakosság véleményét, azonban a lakosság véleményének a képviselő-testület döntésére nézve nincs kötelező ereje.

(5) A lakosság a képviselő-testülethez a véleményét, kérelmét, javaslatát postai úton, e-mailben, vagy személyesen is benyújthatja.

7. § (1) A közterület elnevezésével, valamint az elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(2) A közterület elnevezésével, valamint az elnevezés megváltoztatásával – az elnevezés, valamint az elnevezés megváltoztatásának hatályba lépését követően – értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlan tulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat, így különösen a járási hivatalt, a rendőrkapitányságot, a tűzoltóságot, a mentőket, valamint a postát.

4. A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

8. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakult telek ugyanarra a közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

(4) Beépítetlen telkek egyesítésekor a házszámokat össze kell vonni, az új helyrajzi számú ingatlan az előzőleg nagyobb számú házszámot kapja.

(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia.

(6) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló több épület, ikerház, sorház esetén, továbbá telekosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén A,B,C stb alátörés (perezés) alkalmazható abban az esetben, amennyiben az ingatlan be van jegyezve a Közhiteles Földhivatali ingatlan nyilvántartásba, vagy – ennek hiányában – használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

9. § (1) Az út, utca, köz, sétány stb (a továbbiakban együtt: utca) házszámozását úgy kell elvégezni, hogy az ingatlanokat a település központjától kifelé haladva 1-től kezdődően növekvő arab házszámmal kell ellátni úgy, hogy az út bal oldalán a páros, a jobb oldalán a páratlan házszámok legyenek.

(2) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.

(3) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

10. § (1) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve azon személy vagy jogi személy kérelmére, akinek házszámváltozáshoz jogos érdeke fűződik a jegyző határozatban állapítja meg. A jegyző határozata alapján azok a személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel rendelkeznek kötelesek az új lakcímüket hivatalos okmányaikon átvezettetni.

(2) A házszám megállapításáról szóló határozatot közölni kell az érintett ingatlannal rendelkező jogosulttal, továbbá a 7. § (2) bekezdésében meghatározott hatóságokkal.

5. Névtáblák és házszámláblák elhelyezése

11. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

12. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.

6. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba.

(2) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a 12. § (1) bekezdésében foglalt házszámtábla kihelyezési kötelezettségének e rendelet hatályba lépését követő 1 éven belül köteles eleget tenni.