Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

1. § (1) Tolnanémedi Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi

a) helyi adó bevételének összege: 12.600.000.- Ft,

b) helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának összege 44.256.471.- Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 53.937.699.- Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 7. melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete,

c) az általános és céltartalékot e rendelet 6. melléklete,

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 10. melléklete

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 262.687.456.- Ft.

3. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.

(6) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A cafetéria (Szép Kártya) összegének mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók esetében havi bttó 6.000.-Ft – ban állapítja meg.

(3) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 200.000 Ft. Összeg határig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

(4) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon lép hatályba. Bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

1. 1. melléklet Bevételek forrásonként

2. 2. melléklet Kiadási előirányzatok alcímenkénti bontásban

3. 3. melléklet Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz

4. 4. melléklet Közös hivatal bevételei és kiadásai

5. 5. melléklet Roma nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai

6. 6. melléklet Általános és Céltartalék kimutatása

7. 7. melléklet Kimutatás a felhalmozási és beruházási kiadásokról

8. 8. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv

9. 9. melléklet Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó közvetett és közvetlen támogatásokról

10. 10. melléklet Létszám és bérkimutatás

11. 11. melléklet Többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyletek

12. 12. melléklet Gördülő tervezés 2024-2025-2026

13. 13. melléklet Térítési díj kimutatás

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata bevételek 2023.év

Közös hivatal működési tám.

44 256 471

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

5 652 400

Közvilágítás fennt.támogatása (kötött felh.)

4 221 000

Köztemető fennt.támogatása (kötött felh.)

1 797 920

Közutak fennt.tám. (kötött felhasználásu)

5 635 000

Egyéb kötelező önk.feladatok tám.

6 600 000

Lakott külterület feladatai

35 700

PM.illetmény kiegészítése

3 915 653

Települési önkormányzatok szociális fel.támogatása

9 617 000

Szociális étkeztetés (24fő)

2 066 680

Falugondnoki szolgálat tám.

5 142 300

Gyermekétkeztetés támogatása

3 905 842

Gyermekétkeztetés bértámogatás

2 484 276

Közmüvelődési feladatok tám

2 863 928

Összesen:

98 194 170

Átvett pénzeszközök

Tb támogatás védőnő

10 927 200

Tb támogatás házi orvosi szolg

14 854 800

Start közmunka tám 5 fő

7 424 000

Települések hozzájárulása 3 falu

4 567 536

ÖSSZESEN:

37 773 536

Saját bevételek

haszonbérlet,lakbér

600 000

szoc étkeztetés bevétele

4 800 000

gyermek étkeztetés bevétele

100 000

bérleti díj,egyéb bevételek

1 000 000

kommunális adó,pótlékok

2 600 000

iparüzési adó

10 000 000

mezőgazd.termény értékesítés

1 200 000

ÖSSZESEN:

20 300 000

Áthúzódó fejlesztések

Müv.ház energetikai fejlesztés

20 358

Önkormányzat épületeinek ener.korsz.

100 257

TOP Nebojsza turisztikai fejlesztés

87 336 896

Víziközmű elsz.számla

9 697 201

Maradvány (bank,pénztár)

9 265 038

106 419 750

2023.évi bevételek összesen:

262 687 456

2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A Tolnanémedi Község önkormányzata kiadásai

2023

Választott tisztségviselő (köztisztv.)juttatása

7 800 000

Személyi juttatások

28 416 192

Start közfoglalkoztatás

7 424 000

Megbizási díjak

1 000 000

Közlekedési költségtérítés

2 000 000

Cafetéria Széchenyi pihenőkártya

530 500

Személyi jellegü juttatások

összesen:

47 170 692

Szociális hozzájárulási adó 275

13,00%

4 838 105

6,50%

482 560

Pénzeszköz átadások

13 795 160

Szociális juttatások

9 617 000

Dologi kiadások

40 531 965

Tartalék

1 000 000

Közös hivatal kiadásai össz.

52 280 078

Felújítás,fejlesztések (TOP)

92 971 896

Kiadások összesen:

262 687 456

3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz

2023

Szociális juttatások

Települési támogatások

9 617 000

Összesen:

9 617 000

Átadott pénzeszközök

Óvoda társulás

267 000

St.ügyelet tám.

1 839 074

Őszikék társulás támogatás

1 849 086

Dr.Mihócs Zsolt háziorvosi szolg.

9 120 000

Dám társulás,belső ellenőrzés

720 000

összesen:

13 795 160

Közös hivatal működési támogatás

44 256 471

Nagyszékely hozzájárulása

1 764 862

Tolnanémedi hozzájárulása

3 456 071

Kisszékely hozzájárulása

937 879

Belecska hozzájárulása

1 864 795

Közös hivatal

52 280 078

Dologi kiadások

Szakmai anyag beszerzések

500 000

Benzin,gázolaj

1 800 000

Egyéb készlet szakmai (közmunka)

1 100 000

Telefon

1 200 000

Gázdíjak

600 000

Villany

5 231 965

Karbant,kisjav.

300 000

Egyéb üzemeltetési szolg.

7 000 000

ÁFA kiadások

6 000 000

Útiköltség

100 000

Vízdíj,szennyvíz ksg

1 200 000

Bank és posta ksg

1 500 000

Vásárolt élelmezés

14 000 000

Összesen:

40 531 965

Beruházások,felújítások

Nebojsza turisztikai fejlesztés

87 336 896

Útfelújítás,kátyúzás

5 635 000

92 971 896

4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

2023.

Bevételek

Önkormányzati hivatal müködésének támogatása

44 256 471

2022.évi maradvány igénybevétele

969 444

4 falu hozzájárulása

8 023 607

Összesen:

53 249 522

Kiadások

Személyi juttatások

40 807 400

Megbízási díjak

693 648

Cafetéria juttatás

1 932 500

Közlekedési költségtérítés

1 521 800

Tb járulékok

5 394 174

Személyi jell.jutt.,járulékok összesen:

50 349 522

Dologi kiadások részletezése:

belföldi kiküldetés,továbbképzés

100 000

szakkönyvek előfizetések

300 000

nyomtatvány,irodaszer

100 000

egyéb üzem szolg

1 300 000

telefon ksg

100 000

egyéb dologi kiadások

400 000

ÁFA

600 000

Dologi kiadások összesen:

2 900 000

Kiadások összesen:

53 249 522

5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Nemzetiségi Önkormányzat

2023

Nyomtatvány,irodaszer

20 000

Üzemeltetési anyagok

300 000

Egyéb dologi kiadások

142 523

Szállitás ksg

50 000

Kiküldetés

5 000

Szakmai anyagbeszerzés

21 553

Egyéb szolgáltatások

100 000

ÁFA

260 000

Kiadás összesen:

899 076

Müködési költségvetési támogatás

520 000

Feladatalapú támogatás

300 000

2022.évi pénzmaradvány

79 076

Bevételek:

899 076

6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék kimutatás 2023.év a Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében

1. 1.000.000.- forintot különített el tartalék címén.

2. Tartalék megbontása:

2.1. - Általános működési tartalék 500.000

2.2. - Céltartalék 500.000

7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a felhalmozási és beruházási kiadásokról

Sorszám

FELHALMOZÁSI CÉL

AZ ÉRINTETT

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

ALCÍM

SZAKÁGAZAT

l.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

COFOG

Nebojsza turisztikai fejlesztés

062020 Településfejlesztési feladatok

87.336.896

II.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:

1.

Útfelújítások, kátyúzás, járda építés

045160 Közutak, árkok felújítása, javítása

5.635.000

8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szept.

Október

November

December

Összesen

Bevételek:

1 . Saját bevétel

300 000

300 000

3 500 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

4 000 000

3 000 000

2 300 000

2 400 000

20 300 000

2. Költségvet tám.

8 182 848

8 182 848

8 182 848

8 182 848

8 182 848

8 182 848

8 182 848

8 182 848

8 182 848

8 182 848

8 182 848

8 182 842

98 194 170

3. Támog. értékű bev.

3 147 795

3 147 796

3 147 796

3 147 796

3 147 796

3 147 796

3 147 796

3 147 796

3 147 796

3 147 796

3 147 796

3 147 781

37 773 536

4. Felújítás

87 336 896

87 336 896

-

5- Értékpapír

6.Pénzmaradvány

19 082 854

19 082 854

7. Bevételek összesen (1-6. sor)

11 630 643

11 630 644

14 830 644

12 230 644

12 230 644

31 313 498

12 230 644

12 230 644

102 667 540

14 330 644

13 630 644

13 730 623

262 687 456

Kiadások:

8.Müködési kiadások

14 059 630

14 059 630

14 059 630

14 059 630

14 059 630

14 059 630

14 059 630

14 059 630

14 059 630

14 059 630

14 059 630

14 059 630

168 715 560

9.Adósságszolgálat

10.Felújítási kiadások

5 635 000

87 336 896

92 971 896

11.Beruházási kiadás

1 000 000

1 000 000

12.Tartalék felhasználás

13.Kiadások összesen (8-12.)

14 059 630

14 059 630

14 059 630

14 059 630

14 059 630

19 694 630

14 059 630

14 059 630

101 396 526

15 059 630

14 059 630

14 059 630

262 687 456

14. Egyenleg

- 2 428 987

- 2 428 986

771 014

- 1 828 986

- 1 828 986

11 618 868

- 1 828 986

- 1 828 986

1 271 014

- 728 986

- 428 986

- 329 007

-

0

9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó közvetett és közvetlen támogatásokról

s.sz.

Az önkormányzat bevételi jogcímei

Összesen

S.SZ.

Közvetett támogatás

Összesen

Közvetett támogatásokhoz

1.

Helyi adó bevételek

2600000

l.

Helyi adók elengedés

0

2.

Iparüzési adó

10000000

kedvezmény

0

3./

0

ADÓK összesen

12600000

0

4./

Ellátottak téritési díja

100000

Térítési díj elengedés

0

5./

Alkalmazottak,idősek tér.díj

4800000

Térítési díj elengedés

0

Helyiségek bérbeadásának

1000000

Bérleti díj kedvezmény

0

6./

Bérleti díjai

elengedés

7./

Egyéb (terményértékesítés)

1200000

Kedvezmény,elengedés

0

8./

Haszonbérlet ,lakbérek

600000

Kedvezmény

0

elengedés

0

Bevételek összesen

20300000

Kedvezmény,elengedés

0

Önkormányzat közvetlen

kiadásai jogcím 2022.év

9617000

.Közvetlen támogatás

9617000

1./

Szociális ellátások kkifiz(tétel1010

Lakosság részére

9617000

9617000

ÖSSZESEN közvetlen kiad

Összesen közvetlen tám.

10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

bérfelhasználása és létszámok

Létszám:

Bérköltség:

közfoglalkoztatás

6 fő

7.424.000.-

háziorvosi szolgálat

1 fő

6.825.000.-

védőnői szolgálat

1 fő

6.552.792.-

önkormányzat igazgatás

2 fő

11.844.000.-

zöldterület gazdálkodás

1 fő

4.196.800.-

köztemető fenntartás (megbiz. díj)

1 fő

360.000.-

művelődési ház

1 fő

360.000.-

falugondnoki szolgálat

1 fő

3.880.800.-

Összesen:

14 fő

44.640.192.-

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

Létszám

10 fő

41.501.048.-

11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyletek

1. A Tolnanémedi Község Önkormányzata 2023.évben többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügylete nincs. Összeg: 0

12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés

2023-2024-2025

adatok forintban

BEVÉTELEK

2023

2024

2025

KIADÁSOK

2023

2024

2025

Müködési költségvetési támogatás

53 937 699

60 000 000

62 000 000

Személyi kiadások

47 170 692

48 000 000

49 000 000

Önkormányzat saját bevételei

7 700 000

8 000 000

9 000 000

Járulékok

5 320 665

5 500 000

6 000 000

Közös hivatal Támogatása

44 256 471

50 000 000

55 000 000

Dologi kiadás

40 531 965

41 000 000

42 000 000

Működésre átvett pénzeszköz

37 773 536

40 000 000

44 000 000

Szociális juttatások

9 617 000

10 000 000

11 000 000

Közhatalmi bevételek,adók

12 600 000

13 000 000

14 000 000

Átadott pénzeszköz

13 795 160

14 000 000

17 000 000

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

-

-

-

Egyéb kiadások

-

Fejlesztési célú támogatás

-

-

-

Felújítások,fejlesztések

92 971 896

100 000 000

100 000 000

Felújítás.fejlesztési bevételek

87 336 896

90 000 000

90 000 000

Intézményfinanszirozások

52 280 078

53 000 000

60 000 000

Hitel

-

-

-

Tartalékok

1 000 000

1 500 000

1 000 000

Pénzmaradvány

19 082 854

12 000 000

12 000 000

-

-

-

ÖSSZESEN

262 687 456

273 000 000

286 000 000

ÖSSZESEN

262 687 456

273 000 000

286 000 000

13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Térítési díj kimutatás

Az önkormányzat vásárolt élelmezést biztosít étkeztetésre.

2023.március 1.napjától, a következő élelmezési nyersanyagnormát határozza meg:

- óvodai ellátottakra

600 Ft

- szociális étkeztetés

750 Ft

- vendég étkeztetés

1092 Ft

Az élelmezési nyersanyagnorma összeg az élelmiszer nyersanyag mennyisége,

valamint az energia és a tápanyagtartalom alapján:

1. Óvodai ellátás

Tízórai 100.- Ff/nap/fő

100.- Ft/nap/fő

Ebéd 420.- Ft/nap/fő

420.- Ft/nap/fő

Uzsonna 80.- Ft/nap/fő

80.- Ft/nap/fő

Napi norma

600.- Ft/nap/fő