Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés zárszámadásáról

2023.05.26.

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:

A rendelet hatálya kiterjed

1. § (1) Az önkormányzatra.

(2) A közös hivatalra.

(3) A roma nemzetiségi önkormányzatra.

(4) A konyhára.

Bevételek, kiadások

2. § (1) A 2022. évi bevételek:

a) állami támogatás 112.929.909-

b) gépjárműadó 0.-

c) saját bevételek 23.496.981.-

d) átvett pénzeszközök 42.277.184.-

e) finanszírozási bevételek 3.904.010.-

f) előző évi pénzmaradvány 172.823.458.-

g) felhalmozási bevétel 3.169.648.-

h) Bevételek összesen: 353.431.542.-

(2) Az önkormányzat kiadásai:

a) működési kiadások 184.524.045.-

aa) személyi juttatás 101.042.987.-

ab) munkaadót terhelő járulékok 12.196.428.-

b) felhalmozási kiadások 821.701.-

c) felújítási kiadások 59.412.038.-

d) finanszírozási kiadások 3.924.008.-

e) hitel visszafizetés 0

f) Kiadások összesen: 248.681.790.-

(3) Pénzmaradvány: 106.749.750.-

Záró rendelkezések

3. § (1) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.

(2) A bevételek és kiadások részletezését az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., és 9. melléklet tartalmazza.

1. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

2022. év bevételek

Eredeti

Mód.EI

Telj

Követelések

Helyi önk.mük.tám.

77 879 960

77 879 960

77 879 960

Tel.szoc,gyermekjóléti fel.

21 378 014

25 723 664

25 723 664

Kulturális feladatok tám

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Müködési célu kieg tám

3 915 653

5 940 445

5 940 445

Elszámolásból szárm.bev.

1 115 840

1 115 840

Norm.áll.tám.

105 443 627

112 929 909

112 929 909

Átvett pénzeszközök

Tb támogatás orvos

18 856 492

17 575 386

17 575 386

Tb támogatás védőnő

7 771 092

8 066 114

8 066 114

Egyéb felhalmozású bevételek

4 146 685

4 146 685

Kistelepülések tám (közmüv)

-

-

Közfoglalkoztatás

11 411 000

9 319 351

9 319 351

Felhalmozási célu pénzeszk.

26 247 808

10 214 797

3 169 648

Összesen:

64 286 392

49 322 333

42 277 184

Saját bevételek

Lakbér,haszonb,sírhely

600 000

1 397 978

1 397 978

Egyéb müködési bev.

1 010 602

1 010 602

Ellátási díj bevétel (konyha)

1 465 099

1 465 099

Kiszámlázott ÁFA

1 035 061

1 035 061

Bérleti díjak,szolg.

4 500 000

4 500 000

2 749 108

Komunális adó

2 900 000

2 900 000

2 699 471

Iparüzési adó

9 500 000

12 669 137

12 669 137

Mezőgazd értékesítés

1 200 000

1 200 000

470 525

Saját bevételek össz:

18 700 000

26 177 877

23 496 981

Felhalmozási célu pénzeszk.

Államháztart.előlegezés

3 904 010

Előző évi maradvány

172 823 458

172 823 458

172 823 458

Egyéb bevételek

172 823 458

172 823 458

176 727 468

Kincstári szlák egy.

Bevételek összesen:

361 253 477

361 253 577

355 431 542

2. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

2022.évi kiadások

Eredeti EI.

Mód.EI.

Telj

Kötelezettségek

Személy jutt.

36 038 472

36 038 472

35 583 045

Vál.tisztv.juttatása

7 800 000

8 750 000

8 681 230

Nem rendsz,közl

2 420 500

1 550 500

1 426 715

Külsö szem.jutt.

360 000

4 860 000

4 786 101

Személy jutt.ö:

46 618 972

51 198 972

50 477 091

Szoc.hozz.jár.adó

5 088 000

6 045 000

6 031 493

Dologi kiadások

29 358 190

55 003 543

51 077 298

Pénzeszköz átadások

12 199 652

12 399 652

12 266 527

Szociális juttatások

10 408 000

6 908 000

6 671 294

Felújítás,felhalmozás

195 067 099

163 962 348

60 233 739

Konyha kiadásai

12 570 745

10 590 345

10 590 345

Közös hivatal kiadásai

48 942 819

49 183 625

46 372 013

Tartalék

1 000 000

1 000 000

Államházt.belüli előleg vissza

3 924 008

3 924 008

Helyi önk.előző évi visszafiz.

1 037 984

1 037 984

Egyéb kiadások

309 546 505

304 009 505

192 173 208

Kiadások összesen:

361 253 477

361 253 477

248 681 792

összes kiadás 2022.év

248 681 792

pénzmaradvány

106 749 750

Összesen

355 431 542

3. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz

2022.év

Szociális juttatások

Települési támogatás

6671294

Összesen:

6671294

Átadott pénzeszközök

Bursa Hungarica tám.

250 000

Polgárőr egyesület tám.

151 500

St.ügyelet tám.

1 600 094

St. Óvoda társulás hozz.jár.

546 000

Dám,TÖOSZ stb társul.átadások

598 933

Háziorvosi szolgálat

9 120 000

összesen:

12 266 527

Közös önkor. Hivatalnak átadás

51 552 199

Községi Önk. Konyhája átadás

15 036 270

Dologi kiadások

Szakmai anyagok

114 092

Üzemeltetési anyag

7 346 856

Posta,száll,bankksg

1 235 395

Telefon,internet szolgátatások

1 022 639

Áramdíjak

5 560 392

Gázdíjak

1 648 660

Víz és szennyvíz szippantás

1 149 848

Vásárolt élelmezés

3 898 746

Karbant,kisjav.

116 692

Egyéb dologi kiadások

401 734

Egyéb üzemeltetési szolg.

18 173 382

ÁFA kiadások

10 313 612

Kiküldetés kiadásai

95 250

Összesen:

51 077 298

Felújítás,felhalmozás 2022

Rákóczi u 20.szolg.lakás (10%)

482 192

Babaház óvoda Magyar Falu pr.

394 418

Útfelújítás hivatal Magyar Falu pr.

394 335

Iskola energetikai felújítás

31 413 834

Fő út 36.épűlet felújítás (10%)

497 680

Csapadékvíz elvezetés (100%)

20 833 579

Fűkasza,fűnyíró (közmunka) beszerzés

428 001

Parkoló kialakítás

5 396 000

Leptop beszerzés (temető nyilvt.)Magyar falu

393 700

Összesen

60 233 739

4. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati hivatal

2022.év

Kiadások

Eredeti

Mód EI

Teljesítés

Személyi jutt.

36 346 000

36 395 957

34 496 043

Egyéb külső személyi jutt

3 270 000

3 224 790

Külső személyi jutt.

2 340 000

2 340 000

2 243 647

Nem rendsz.jutt.

1 739 250

1 810 250

1 368 235

Céljuttatás, projektprém.

540 000

445 601

Közl.ktg térítés

1 550 000

1 570 000

1 551 642

Járulékok

5 029 180

5 694 380

5 189 027

Összesen:

47 004 430

51 620 587

48 518 985

Szakmai anyagbeszerzés

300 000

110 000

26 378

Üzemeltetési anyag

100 000

400 000

341 722

Informatikai,telefon szolg.

100 000

130 000

100 980

Egyéb szolgáltatások

1 300 000

2 157 349

1 897 555

Kiküldetés költségei

100 000

5 000

-

ÁFA

600 000

600 000

511 139

Egyéb dologi kiadás

430 473

312 273

155 440

Dologi kiadások

2 930 473

3 714 622

3 033 214

Kiadások összesen:

49 934 903

55 335 209

51 552 199

Bevételek

Közös hiv.támogatás

5 159 500

5 157 545

Kamat bevétel

1

Előző évi maradvány

992 084

992 084

992 084

Intézményfínanszírozás

48 942 819

49 183 625

46 372 013

Összesen

49 934 903

55 335 209

52 521 643

Pénzmaradvány 12.31.

969 444

5. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája

2022.év

Eredeti ei.

Mód Ei

Teljesítés

Bevételek

Gyerm.étk.tám.

1 571 998

1 571 998

1 571 998

Dolg bértám.

2 484 276

2 484 276

2 484 276

Szociális étkeztetés

1 771 440

1 771 440

1 771 440

Önkormányzat hozz.jár.

6 743 031

4 762 631

4 762 631

Gyerm.étk tér díjak

200 000

200 000

130 800

Munkahelyi étk

1 500 000

1 700 000

1 690 090

Szociális étkeztetés

4 000 000

3 800 000

2 563 980

Elöző évi maradvány

61 055

61 055

61 055

Konyha bev.össz.

18 331 800

16 351 400

15 036 270

Kiadások

Törv.szerinti bérksg.

9 660 000

7 754 834

7 114 437

Béren kivüli juttatások

216 000

121 500

121 500

Munkaadói járulékok

1 255 800

977 800

975 908

Személyi jell jutt.

11 131 800

8 854 134

8 211 845

Dologi kiadások

Élelmiszerbeszerzés

5 400 000

5 300 000

5 192 721

ÁFA

1 000 000

1 200 000

1 115 447

Közüzemi díjak

680 000

870 109

427 740

Kommunikációs szolg

120 000

-

Egyéb szolgáltatás

100 000

61 360

Egyéb müködési kiadás

27 157

27 157

Dologi kiadások

7 200 000

7 497 266

6 824 425

Kiadások összesen:

18 331 800

16 351 400

15 036 270

6. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2022.

Kiadások

Eredeti E

Mód Ei

Telj

Kötelezettség

Szakmai anyagok

150 000

-

-

Üzemeltetési any.

320 000

596 530

535 004

Kiküldetés ksg

5 000

14 000

11 030

ÁFA

260 000

120 400

120 385

Egyéb dologi kiadás

142 523

13 547

-

Egyéb szolgáltatás

150 000

214 600

213 582

Normatíva visszafizetés

128 976

128 976

Összesen:

1 027 523

1 088 053

1 008 977

Bevételek

Követelések

Müködési célu tám.

820 000

880 530

880 530

Előző évi maradvány

207 523

207 523

207 523

Összesen:

1 027 523

1 088 053

1 088 053

Pénzmaradvány 2022.12.31.

79 076

7. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG (Vagyonkimutatás)

2021.év

2022.év

ESZKÖZÖK

Ingatlanok

729 750 989

893 200 647

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

28 373 220

18 099 835

Szellemi termékek vagyonértékű jogok

2 534 630

1 576 620

Beruházások,felújítások

143 831 444

-

Egyéb tartós részesedések

370 000

370 000

Befektetett eszközök összesen:

904 860 283

913 404 584

Készletek

Pénztár

498 400

513 540

Költségvetési számlák

10 319 522

18 448 699

Kincstárban vezetett számlák

158 669 127

87 457 511

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

3 206 409

Követelések

1 750 691

2 076 309

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 079 304 432 Ft

1 021 900 643 Ft

FORRÁSOK:

Nemzeti vagyon induláskori értéke

346 700 102

346 700 102

Nemzeti vagyon változásai

131 745 688

131 745 688

Egyéb eszközök induláskori értéke

10 705 585

10 705 585

Felhalmozott eredmény

489 770 792

580 918 014

Mérleg szerinti eredmény

91 147 222

- 57 101 037

Saját tőke összesen:

1 070 069 389

1 012 968 352

Kötelezettségek

4 688 798

4 759 710

Passzív időbeli elhatárolások

4 546 245

4 172 581

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

2 149 373 821 Ft

1 021 900 643 Ft

8. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök kimutatása 2022.12.31.

Költségvetési elszámolási számla

7 200 971

közfoglalkoztatási elszámolási számla

1 074 423

Széchenyi terv kapcs elsz.számla

476 104

Vízi közmű elszámolási számla

9 697 201

Pénztárak záró egyenlege

513 540

Összesen:

18 962 239

Ebből feladattal terhelt:

működési költségekre

7 200 971

Kincstárnál vezetett számlák

87 457 511

2023.évre áthúzódó pályázatok

MINDÖSSZESEN:

106 419 750

9. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

TÖBBÉVES KIADÁSI ELKÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ DÖNTÉSEK

KÉSŐBBI ÉVEKRE VONATKOZÓ HATÁSA

2022.év

M e g n e v e z é s

2020

2021

2022

Összesen

Nebojsza turisztikai fejlesztés

148 477 527

87457511

235 935 038

Energtikai fejlesztések müv.ház

0

Energtikai fejlesztések önk.épület,óvoda

0

Főzőkonyha felújítás

0

Iskola energetikai korszerüsítése

44540051

44 540 051

Óvoda tornaszoba kíalakítása

14729502

14729502

Csapadékvíz elvezetés

197975498

197975498

Temető kerítés magyar falu pr.

4951306

4951306

Áthúzódó feladatok összesen:

262 196 357

148 477 527

87 457 511

498 131 395