Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.02.14.

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 31. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tolnanémedi Község Önkormányzatára és annak költségvetési szervére a Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi

a) bevételi főösszegét 324.213.442.- Ft összegben;

b) kiadási főösszegét 324.213.442.- Ft összegben

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tartalékát általános tartalék címén 2.000.000.- Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testülete dönt.

3. § (1) A 2. § (1) pontjában megállapított bevételi és kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban

a) Tolnanémedi Község Önkormányzata vonatkozásában a 5. melléklet tartalmazza.

b) Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét bevételek és kiadások részletezését, a bevételek kiadások mérlegét

a) Tolnanémedi Község Önkormányzata vonatkozásában a 6. melléklet tartalmazza.

b) Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024 évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 1. melléklet tartalmazza.

(4) Önkormányzat szinten összevont konszolidált bevételi és kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet, a működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az előirányzat felhasználási (finanszírozási és likviditási) ütemtervét önkormányzati szinten összevontan a rendelet 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az előirányzat felhasználási (finanszírozási és likviditási) ütemtervét önkormányzatnál és intézményénél a rendelet

a) Tolnanémedi Község Önkormányzata vonatkozásában a 10. melléklet,

b) a Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait és felújítási kiadásait a 13. melléklet részletezi.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A 17. melléklet tartalmazza Tolnanémedi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát.

(13) A 18. melléklet tartalmazza Tolnanémedi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként – hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű lehet.

(2) A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz likvid hitel kérelmet nyújtson be. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetés bevételeit jelöli meg.

(3) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés – kivéve az (1) bekezdés szerinti likvid hitelt – egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(4) A Képviselő-testület a hitelről való döntés során Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvényben meghatározottak szerint köteles eljárni.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek műveletek lebonyolítását 5.000.000.-Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) AA költségvetés végrehajtásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a költségvetési rendelet módosításával dönt.

(4) A rendelet módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal kell elvégezni.

(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §.(2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra 200.000.-Ft összeghatárig.

7. § (1) Az önkormányzatnál a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A házipénztárból a következő készpénzes kifizetésekre igényelhető készpénz felvétel:

a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés önkormányzati díjak,

b) elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre,

d) kiküldetési kiadásokra,

e) kis összegű szolgáltatási kiadásokra,

f) társadalom – és szociálpolitikai juttatásokra.

Vegyes rendelkezések

8. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évben alkalmazandó térítési díjakat a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak cafetéria juttatásának mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében havi bttó 6.000.-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV tv. 62 §. (1) bekezdésében meghatározottak alapján 38.650.-Ft-ban állapítja meg.

(4) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összegét bttó 193.250.-Ft/fő/év összegben határozza meg.

(5) A (4) bekezdés szerinti cafetéria juttatás a polgármestert is megilleti.

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

10. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés bevételei

A települési önkormányzatok általánis működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenként

Jogcím sorszáma

Jogcím megnevezése

Rovat

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Kiegészítés előtt

Kapott támogatás

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

6 000 000

6,78

46 703 587

51 634 707

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

hektár

26 000

5 652 400

5 652 400

1.1.1.3.1

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

0

4 221 000

4 221 000

1.1.1.3.2

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

0

0

0

0

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

1 797 920

1 797 920

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

5 635 000

5 635 000

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

lakos

6 600 000

6 600 000

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

2550

43 350

43 350

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

köbméter

100

0

0

0

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás jogcím

3 915 653

3 915 653

1.1.

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

74 568 910

79 500 030

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyilvántartási ideje rléri a nyolc órát

0

1.2.1.3.

Óvodamüködtetési támogatés- üzemeltetésu támogatás

0

1.2.2.1.

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

0

1.2.3.1.1.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

0

1.2.5.1.1

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetetési feladatainak támogatása

B113

30 416 690

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

11 079 035

11 079 035

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

79 610

28

2 229 080

2 376 080

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

5 612 200

12

5 612 200

6 047 200

1.3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

18 920 315

19 502 315

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

2 961 000

1,04

3 079 440

3 764 800

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

7 149 575

7 149 575

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

adag

570

0

0

0

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

10 229 015

10 914 375

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

forint

2213

2 270 000

3 357 928

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

3 357 928

Összes támogatás

105 988 240

113 274 648

2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

Kiemelt előirányzatok

(Intézményi bontásban és összesítve)

adatok forintban

Ssz.

Bevétel

Rovat

2024. évi eredeti előirányzat

Rovat megnevezése

Közös Hivatal

Önkormányzat

Összesen

Költségvetési bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

149 480 260

149 480 260

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

3

Közhatalmi bevételek

B3

0

20 000 000

20 000 000

4

Működési bevételek

B4

0

6 450 000

6 450 000

5

Felhalmozási bevételek

B5

0

63 511 184

63 511 184

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

8

Költségvetési bevételek (=1+…+7)

B1-B7

0

239 441 444

239 441 444

Költségvetési kiadások

9

Személyi juttatások

K1

50 442 100

39 722 548

90 164 648

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 041 568

4 240 000

10 281 568

11

Dologi kiadások

K3

3 000 000

68 198 378

71 198 378

12

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

11 079 035

11 079 035

13

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

12 990 162

12 990 162

14

Beruházások

K6

0

0

0

15

Felújítások

K7

0

5 635 000

5 635 000

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

17

Költségvetési kiadások (=09+…+16)

K1-K8

59 483 668

141 865 123

201 348 791

Finanszírozási bevételek

18

Maradvány igénybevétele

B813

130 201

25 288 330

25 418 531

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

20

Központi, irányító szervi támogatás

B816

59 353 467

0

59 353 467

21

Finanszírozási bevételek (=18+...+20)

B8

59 483 668

25 288 330

84 771 998

Finanszírozási kiadások

22

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

63 511 184

63 511 184

23

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

59 353 467

59 353 467

24

Finanszírozási kiadások (=22+23)

K9

0

122 864 651

122 864 651

BEVÉTELI FŐÖSSZEG

59 483 668

264 729 774

324 213 442

KIADÁSI FŐÖSSZEG

59 483 668

264 729 774

324 213 442

3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

2024. évi bevételek és kiadások

( az önkormányzati szinten-konszolidált-bevételek és kiadások)

adatok forintban

Ssz.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

79 500 030

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

30 416 690

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 357 928

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

113 274 648

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

36 205 612

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

149 480 260

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

3 100 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

16 900 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

20 000 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

400 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 000 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

38

Ellátási díjak

B405

3 582 677

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

967 323

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

6 450 000

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

63 511 184

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

63 511 184

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

239 441 444

adatok Forintban

Ssz.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

6

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

8

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

9

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

25 288 330

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

25 288 330

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

59 483 668

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

84 771 998

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

84 771 998

BEVÉTELI FŐÖSSZEG

324 213 442

Tolnanémedi Község Önkormányzata

2024. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

74 850 048

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

5

Végkielégítés

K1105

0

6

Jubileumi jutalom

K1106

0

7

Béren kívüli juttatások

K1107

2 208 600

8

Ruházati költségtérítés

K1108

0

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 958 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

79 016 648

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 970 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 178 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

11 148 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

90 164 648

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 281 568

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

300 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 498 378

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 798 378

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 000 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 300 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

3 300 000

28

Közüzemi díjak

K331

16 000 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

13 000 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 000 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

9120000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

11 200 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

53 320 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

400 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 400 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

13 500 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

80 318 378

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 079 035

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 079 035

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 870 162

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

67

Kamattámogatások

K510

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

2 000 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

3 870 162

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

4 437 008

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1197992

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

5 635 000

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

201 348 791

Ssz.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

4

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

7

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

8

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

9

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

63 511 184

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

59 353 467

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

122 864 651

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

122 864 651

KIADÁSI FŐÖSSZEG

324 213 442

4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

( Önkormányzati szinten összevont)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Eredeti

Eredeti

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

149 480 260

Személyi juttatások

K1

90 164 648

2

Közhatalmi bevételek

B3

20 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó

K2

10 281 568

3

Működési bevételek

B4

6 450 000

Dologi kiadások

K3

71 198 378

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 079 035

5

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

12 990 162

6

Költségvetési bevételek (=01+…+05)

175 930 260

Költségvetési kiadások (=01+…+05)

195 713 791

7

Finanszírozási bevételek

B8

84 771 998

Finanszírozási kiadások

K9

122 864 651

8

Bevételek összesen (=06+07)

260 702 258

Kiadás összesen (=06+07)

318 578 442

Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)

Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Eredeti

Eredeti

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

Beruházások

K6

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

63 511 184

Felújítások

K7

5 635 000

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

4

Költségvetési bevételek (=01+…+03)

0

Költségvetési kiadások (=01+…+03)

5 635 000

6

Bevételek összesen

63 511 184

Kiadás összesen

324 213 442

Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)

Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)

5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

2024. évi bevételek és kiadások

( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok forintban

Ssz.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

79 500 030

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

30 416 690

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 357 928

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

113 274 648

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

36 205 612

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

149 480 260

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

3 100 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

16 900 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

20 000 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

400 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 000 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

38

Ellátási díjak

B405

3 582 677

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

967 323

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

6 450 000

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

63 511 184

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

63 511 184

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

239 441 444

adatok Forintban

Ssz.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

6

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

8

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

9

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

25 288 330

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

25 288 330

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

25 288 330

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

25 288 330

BEVÉTELI FŐÖSSZEG

264 729 774

Tolnanémedi Község Önkormányzata

2024. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

28 376 448

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

5

Végkielégítés

K1105

0

6

Jubileumi jutalom

K1106

0

7

Béren kívüli juttatások

K1107

276 100

8

Ruházati költségtérítés

K1108

0

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

600 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

29 252 548

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 970 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 500 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

10 470 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

39 722 548

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 240 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

300 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

9 198 378

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

9 498 378

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 300 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 200 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 500 000

28

Közüzemi díjak

K331

16 000 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

13 000 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 000 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

9120000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

10 000 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

52 120 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

200 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 000 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

13 000 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

77 318 378

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 079 035

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 079 035

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 870 162

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

67

Kamattámogatások

K510

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

2 000 000

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

3 870 162

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

4 437 008

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1197992

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

5 635 000

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

141 865 123

Ssz.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

4

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

7

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

8

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

9

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

63 511 184

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

59 353 467

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

122 864 651

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

122 864 651

KIADÁSI FŐÖSSZEG

264 729 774

6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Eredeti

Eredeti

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

149 480 260

Személyi juttatások

K1

39 722 548

2

Közhatalmi bevételek

B3

20 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó

K2

4 240 000

3

Működési bevételek

B4

6 450 000

Dologi kiadások

K3

68 198 378

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 079 035

5

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

12 990 162

6

Költségvetési bevételek (=01+…+05)

175 930 260

Költségvetési kiadások (=01+…+05)

136 230 123

7

Finanszírozási bevételek

B8

25 288 330

Finanszírozási kiadások

K9

122 864 651

8

Bevételek összesen (=06+07)

201 218 590

Kiadás összesen (=06+07)

259 094 774

Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)

Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Eredeti

Eredeti

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

Beruházások

K6

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

63 511 184

Felújítások

K7

5 635 000

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

4

Költségvetési bevételek (=01+…+03)

0

Költségvetési kiadások (=01+…+03)

5 635 000

6

Bevételek összesen

63 511 184

Kiadás összesen

264 729 774

Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)

Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)

7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi bevételek és kiadások

adatok forintban

Ssz.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

3

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

7

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

8

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

9

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

0

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

0

Ssz.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

4

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

6

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

7

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

8

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

9

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

130 201

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

130 201

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

59 353 467

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

BEVÉTELI FŐÖSSZEG

59 483 668

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

2024. évi bevételek és kiadások

adatok Forintban

Ssz.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

46 473 600

2

Normatív jutalmak

K1102

0

3

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

4

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

5

Végkielégítés

K1105

0

6

Jubileumi jutalom

K1106

0

7

Béren kívüli juttatások

K1107

1 932 500

8

Ruházati költségtérítés

K1108

0

9

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 358 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

49 764 100

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

678000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

678000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

50 442 100

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 041 568

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

300 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

300 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

700 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

800 000

28

Közüzemi díjak

K331

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 200 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 200 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

200 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

200 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

400 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

500 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

3 000 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

67

Kamattámogatások

K510

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

91

Lakástámogatás

K87

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

59 483 668

Ssz.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat

Előirányzat

Rovat megnevezése

Eredeti

1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

4

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

5

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

6

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

7

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

8

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

9

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

0

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

KIADÁSI FŐÖSSZEG

59 483 668

adatok Forintban

8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

I. Működési célú bevételek és kiadások

mérleg adatok forintban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Eredeti

Eredeti

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

Személyi juttatások

K1

50 442 100

2

Közhatalmi bevételek

B3

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó

K2

6 041 568

3

Működési bevételek

B4

0

Dologi kiadások

K3

3 000 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

5

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

6

Költségvetési bevételek (=01+…+05)

0

Költségvetési kiadások (=01+…+05)

59 483 668

7

Finanszírozási bevételek

B8

59 483 668

Finanszírozási kiadások

K9

0

8

Bevételek összesen (=06+07)

59 483 668

Kiadás összesen (=06+07)

59 483 668

Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)

Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok forintban

Ssz.

Bevétel

Kiadás

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Rovat megnevezése

Rov sz.

Előirányzat

Eredeti

Eredeti

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

Beruházások

K6

0

2

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felújítások

K7

0

3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

4

Költségvetési bevételek (=01+…+03)

0

Költségvetési kiadások (=01+…+03)

0

6

Bevételek összesen

0

Kiadás összesen

0

Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)

0

Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)

9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

(önkormányzati szinten összevont finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.

Rovat megnevezése

Rov.

EI.

2022

össz.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szep.

okt.

nov.

dec.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

149 480 260

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 692

149 480 260

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Közhatalmi bevételek

B3

20 000 000

0

0

10 000 000

0

0

0

0

0

10 000 000

0

0

0

20 000 000

4

Működési bevételek

B4

6 450 000

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

6 450 000

5

Felhalmozási bevételek

B5

63 511 184

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 595

63 511 184

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Költségvetési bevételek (=01+…+07)

B1-B7

239 441 444

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

175 930 260

9

Finanszírozási bevételek

B8

84 771 998

6 809 333

6 809 333

6 809 333

6 809 333

6 809 333

6 809 333

6 809 333

6 809 333

6 809 333

6 809 333

6 809 333

6 809 335

81 711 998

10

Bevételek összesen (=08+09)

324 213 442

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 215

16 768 215

201 218 590

11

Személyi juttatások

K1

90 164 648

7 513 721

7 513 721

7 513 721

7 513 721

7 513 721

7 513 721

7 513 721

7 513 721

7 513 721

7 513 721

7 513 721

7 513 717

90 164 648

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 281 568

856 801

856 797

856 797

856 797

856 797

856 797

856 797

856 797

856 797

856 797

856 797

856 797

10 281 568

13

Dologi kiadások

K3

71 198 378

5 933 200

5 933 198

5 933 198

5 933 198

5 933 198

5 933 198

5 933 198

5 933 198

5 933 198

5 933 198

5 933 198

5 933 198

71 198 378

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 079 035

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 252

11 079 035

15

Egyéb működési célú kiadások

K5

12 990 162

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 512

1 082 510

12 990 162

16

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felújítások

K7

5 635 000

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 587

5 635 000

18

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Költségvetési kiadások (=11+…+18)

K1-K8

201 348 791

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 092

11 822 091

141 865 123

20

Finanszírozási kiadások

K9

122 864 651

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 720

122 864 651

21

Kiadások összesen (=19+20)

324 213 442

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

264 729 744

22

Finanszírozási hiány(-) / többlet (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Halmozott finanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

(önkormányzat, mint önálló gazdálkodási egység finanszírozási és likviditási ütemterve)

Forintban

Ssz.

Rovat megnevezése

Rov.

EI.

2024

össz.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szep.

okt.

nov.

dec.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

149 480 260

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 688

12 456 692

149 480 260

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Közhatalmi bevételek

B3

20 000 000

0

0

10 000 000

0

0

0

0

0

10 000 000

0

0

0

20 000 000

4

Működési bevételek

B4

6 450 000

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

537 500

6 450 000

5

Felhalmozási bevételek

B5

63 511 184

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 599

5 292 595

63 511 184

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Költségvetési bevételek (=01+…+07)

B1-B7

239 441 444

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

14 660 855

175 930 260

9

Finanszírozási bevételek

B8

25 288 330

2 107 361

2 107 361

2 107 361

2 107 361

2 107 361

2 107 361

2 107 361

2 107 361

2 107 361

2 107 361

2 107 360

2 107 360

25 288 330

10

Bevételek összesen (=08+09)

264 729 774

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 216

16 768 215

16 768 215

201 218 590

11

Személyi juttatások

K1

39 722 548

3 310 212

3 310 212

3 310 212

3 310 212

3 310 212

3 310 212

3 310 212

3 310 212

3 310 212

3 310 212

3 310 212

3 310 216

39 722 548

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 240 000

353 333

353 333

353 333

353 333

353 333

353 333

353 333

353 333

353 333

353 333

353 333

353 337

4 240 000

13

Dologi kiadások

K3

68 198 378

5 683 198

5 683 198

5 683 198

5 683 198

5 683 198

5 683 198

5 683 198

5 683 198

5 683 198

5 683 198

5 683 199

5 683 199

68 198 378

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 079 035

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 253

923 252

11 079 035

15

Egyéb működési célú kiadások

K5

12 990 162

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 514

1 082 512

1 082 510

12 990 162

16

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felújítások

K7

5 635 000

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 583

469 587

5 635 000

18

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Költségvetési kiadások (=11+…+18)

K1-K8

141 865 123

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 094

11 822 092

11 822 091

141 865 123

20

Finanszírozási kiadások

K9

122 864 651

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 721

10 238 720

122 864 651

21

Kiadások összesen (=19+20)

264 729 774

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

22 060 812

264 729 744

22

Finanszírozási hiány(-) / többlet (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Halmozott finanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.

Rovat megnevezése

Rov.

EI.

2024

össz.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szep.

okt.

nov.

dec.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Működési bevételek

B4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Költségvetési bevételek (=01+…+07)

B1-B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Finanszírozási bevételek

B8

59 483 668

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 976

59 483 668

10

Bevételek összesen (=08+09)

59 483 668

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 976

59 483 668

11

Személyi juttatások

K1

50 442 100

4 203 508

4 203 508

4 203 508

4 203 508

4 203 508

4 203 508

4 203 508

4 203 508

4 203 508

4 203 508

4 203 510

4 203 510

50 442 100

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 041 568

503 464

503 464

503 464

503 464

503 464

503 464

503 464

503 464

503 464

503 464

503 464

503 464

6 041 568

13

Dologi kiadások

K3

3 000 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Költségvetési kiadások (=11+…+18)

K1-K8

59 483 668

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 976

59 483 668

20

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Kiadások összesen (=19+20)

59 483 668

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 972

4 956 976

59 483 668

22

Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Halmozott finanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételek és kiadások kötelező feladtok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

I. Tolnanémedi Község Önkormányzata

(Önkormányzati szinten összevont)

adatok forintban

Ssz.

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Eredeti

1.

Kötelező feladat

324213412

Kötelező feladat

324 213 412

2.

Önként vállalt feladat

0

Önként vállalt feladat

0

3.

Államigazgatási feladat

0

Államigazgatási feladat

0

4.

Bevételek összesen

324 213 412

Kiadások összesen

324 213 412

II. Tolnanémedi Község Önkormányzata

(Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok forintban

Ssz.

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Eredeti

1.

Kötelező feladat

26 472 974

Kötelező feladat

264 729 744

2.

Önként vállalt feladat

Önként vállalt feladat

3.

Államigazgatási feladat

-

Államigazgatási feladat

-

4.

Bevételek összesen

26 472 974

Kiadások összesen

264 729 744

III. Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok forintban

Ssz.

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Eredeti

1.

Kötelező feladat

59 483 668

Kötelező feladat

59 483 668

2.

Önként vállalt feladat

-

Önként vállalt feladat

-

3.

Államigazgatási feladat

-

Államigazgatási feladat

-

4.

Bevételek összesen

59 483 668

Kiadások összesen

59 483 668

13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2024. évi beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások

I. Tolnanémedi Község Önkormányzata

adatok forintban

BERUHÁZÁSOK (K6)

FELÚJÍTÁSOK (K7)

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Eredeti

0

Útfelújítás

5 635 000

Összesen

5 635 000

II. Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok forintban

BERUHÁZÁSOK (K6)

FELÚJÍTÁSOK (K7)

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Eredeti

0

-

Összesen

14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

Európai Unios és egyéb támogattásal megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Projekt azonosítója

Megvalósításának határideje

2023. december 31.

adatok forintban

Bevételek

2022

2023

2024

Összesen

Saját erő

0

0

0

Központi támogatás

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

Bevételek összesen:

0

0

Kiadások

2022

2023

2024

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

Maradvány

0

0

0

Kiadások összesen:

0

0

Projekt azonosítója

Megvalósításának határideje

adatok forintban

Bevételek

2022

2023

2024

Összesen

Saját erő

0

0

Központi támogatás

0

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

Bevételek összesen:

0

0

Kiadások

2022

2023

2024.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

Adminisztratív költségek

0

Maradvány

0

0

0

Kiadások összesen:

0

15. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

adatok forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

0

0

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

0

0

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

0

6.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

0

7.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

0

0

8.

Egyéb kedvezmény

0

0

9.

Egyéb kölcsön elengedése

0

0

16. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön
alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

adatok forintban

Ssz.

HITEL, KÖLCSÖN

Kölcsön-nyújtás éve

Lejárat éve

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

2024

2025

2026

2027

1

Rövid lejáratú

0

0

0

0

0

0

2

3

4

5

6

Hosszú lejáratú

0

0

0

0

0

0

7

8

9

10

11

Összesen (1+6)

0

0

0

0

0

0

17. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet az 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet hez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

Az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése g) pont ja szerinti

adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok forintban

Sorszám

Bevételek

2024

1

a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

20 000 000

2

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

6450000

3

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

4

a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

0

5

bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

6

a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

7

Saját bevételek *

26 450 000

8

Saját bevételek (7. sor) 50%-a

13 225 000

a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez, továbbá kezesség- és garanciavállalásához történő kormányzati hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét,

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5)pontja Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

18. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek

adatok forintban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

ÉVEK

ÖSSZESEN

2 023

2 024

2 025

2 026

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

0

19. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok forintban

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

Kiadás vonzata évenként (futamidő)

Összesen

2024

2024

2025

2026

2027

0

1.

0

2.

0

3.

0

4.

0

5.

0

6.

Összesen

0

0

0

0

0

0

20. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszámkeret (intézményenként és összesítve)

adatok fő

Közös Hivatal

Önkormányzat

Engedélyezett létszámkeret

Ssz.

Munkakör

2024. január 1.

2024. december 31.

Átlaglétszám

2024. január 1.

2024. december 31.

Átlaglétszám

2024. január 1.

2024. december 31.

Átlaglétszám

1

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője

1

1

1

0

1

1

1

2

I. besorolási osztály összesen

1

1

1

0

1

1

1

3

II. besorolási osztály összesen

8

8

8

0

8

8

8

4

KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

10

10

10

0

0

0

10

10

10

5

"A", "B" fizetési osztály összesen

0

1

1

1

1

1

1

6

"C", "D" fizetési osztály összesen

0

1

1

1

1

1

1

7

"E"-"J" fizetési osztály összesen

0

0

0

0

0

8

pedagógus I.

0

0

0

0

0

9

pedagógus II.

0

0

0

0

0

10

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

0

0

0

2

2

2

2

2

2

11

vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0

0

0

0

0

12

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0

0

0

0

0

13

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

2

2

2

2

2

2

14

közfoglalkoztatottak

0

9

9

9

9

9

9

15

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

0

0

0

11

11

11

11

11

11

16

polgármester, főpolgármester

0

1

1

1

1

1

1

17

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

0

0

0

0

0

0

18

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

0

0

0

0

0

0

19

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK

0

0

0

1

1

1

1

1

1

ÖSSZESEN

20

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

10

10

10

14

14

14

24

24

24