Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról

2024.05.29.

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. § - ában kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:

A rendelet hatálya kiterjed

1. § (1) Az önkormányzatra.

(2) A közös hivatalra.

(3) A roma nemzetiségi önkormányzatra.

Bevételek, kiadások

2. § (1) A 2022. évi bevételek:

a) állami támogatás 112.868.663-

b) gépjárműadó 0.-

c) saját bevételek 31.648.985.-

d) átvett pénzeszközök 38.961.687.-

e) finanszírozási bevételek 0.-

f) előző évi pénzmaradvány 106.749.750.-

g) felhalmozási bevétel 4.239.536.-

Bevételek összesen: 291.468.615.-

(2) Az önkormányzat kiadásai:

a) működési kiadások 126.546.355.-

aa) személyi juttatás 46.633.276.-

ab) munkaadót terhelő járulékok 5.244.153.-

b) felhalmozási kiadások 83.777.902.-

c) felújítási kiadások 599.556.-

d) finanszírozási kiadások 56.126.472.-

e) hitel visszafizetés 0

Kiadások összesen: 269.050.285.-

(3) Pénzmaradvány: 25.288.330.-

Záró rendelkezések

3. § A bevételek és kiadások részletezését az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. és 8. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2023.év bevételek

Eredeti

Mód.EI

Telj

Követelések

Helyi önk.mük.tám.

72 114 144

74 799 745

74 799 745

Tel.szoc,gyermekjóléti fel.

23 216 098

26 295 626

26 295 626

Kulturális feladatok tám

2 863 928

3 357 928

3 357 928

Müködési célu kieg tám

-

8 228 136

8 228 136

Elszámolásból szárm.bev.

187 228

187 228

Norm.áll.tám.

98 194 170

112 868 663

112 868 663

Átvett pénzeszközök

Tb támogatás orvos, védőnő

25 782 000

23 928 000

23 928 000

Egyéb felhalmozású bevételek

4 567 536

3 655 222

3 655 222

Közfoglalkoztatás

7 424 000

11 378 465

11 378 465

Müködést tám.(BM)

Összesen:

37 773 536

38 961 687

38 961 687

Műk célú támogat. államh.bel.

135 967 706

151 830 350

151 830 350

Saját bevételek

Lakbér,haszonb,sírhely

600 000

2 969 801

2 450 859

Biztósító ált fiz kártérítés

-

203 767

203 767

Egyéb felhalm. célú tám.

-

-

779 636

Egyéb müködési bev.

-

1 589 002

2 989 035

Ellátási díj bevétel (konyha)

3 858 268

3 858 268

4 838 177

Általános forg. a. visszatér.

-

140 000

140 000

Kiszámlázott ÁFA

1 041 732

1 409 312

1 972 510

Bérleti díjak,szolg.

1 000 000

1 760 890

2 444 919

Egyéb közhat. bev.

-

585 740

-

Kamatbevétel

15

Komunális adó

2 600 000

2 600 000

2 655 643

Iparüzési adó

10 000 000

15 586 354

13 094 924

Mezőgazd értékesítés

1 200 000

879 000

79 500

Saját bevételek össz:

20 300 000

31 582 134

31 648 985

Költségvetési bevételek:

156 267 706

183 412 484

183 479 335

Felhalmozási célu pénzeszk.

Államháztart.előlegezés

-

-

4 239 530

Előző évi maradvány

106 419 750

106 749 750

106 749 750

Egyéb bevételek

106 419 750

106 749 750

110 989 280

Kincstári szlák egy.

Bevételek összesen:

262 687 456

290 162 234

294 468 615

2. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2023.évi kiadások

Eredeti EI.

Mód.EI.

Telj

Kötelezettségek

Személy jutt.

35 840 192

36 440 192

36 329 085

Vál.tisztv.juttatása

7 800 000

7 800 000

7 475 000

Nem rendsz,közl

2 000 000

1 000 000

892 250

Egyéb szem jutt.

1 000 000

1 600 000

1 494 241

Külsö szem.jutt.

530 500

530 500

442 700

Személy jutt.ö:

47 170 692

47 370 692

46 633 276

Szoc.hozz.jár.adó

5 320 665

5 320 665

5 244 153

Dologi kiadások

40 531 965

74 837 360

56 816 985

Immat. Javak beszerz.

-

900 000

650 000

Beruház. előzet. felsz forg. a.

-

300 000

175 500

Pénzeszköz átadások

13 795 160

11 795 160

11 385 448

Előző évi elszám. Szárm. kiad.

-

49 127

49 127

Szociális juttatások

9 617 000

5 617 000

5 591 866

Felújítás,felhalmozás

92 971 896

1 411 826

599 556

Egyéb felhalm. tám. államh. bel.

85 777 902

85 777 902

Tartalék

1 000 000

-

-

Egyéb kiadások

157 916 021

180 688 375

161 046 384

Költségvetési kiadások

210 407 378

233 379 732

212 923 813

Közös hivatal kiadásai

52 280 078

52 878 492

52 222 462

Államházt.belüli előleg vissza

-

3 904 010

3 904 010

Helyi önk.előző évi visszafiz.

-

-

-

Finanszírozási kiadások:

52 280 078

56 782 502

56 126 472

Kiadások összesen:

262 687 456

290 162 234

269 050 285

Felújítások,beruházások 2023.év.

-

-

-

Összesen:

-

-

-

3. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz

2023.év

Szociális juttatások

Települési támogatás

5 591 866

Összesen:

5 591 866

Átadott pénzeszközök

Bursa Hungarica tám.

600 000

St.ügyelet tám.

1 372 944

Dám,TÖOSZ stb társul.átadások

292 504

Háziorvosi szolgálat

9 120 000

összesen:

11 385 448

Közös önkor. Hivatalnak átadás

52 222 462

Dologi kiadások

Szakmai anyagok

126 933

Üzemeltetési anyag

6 482 024

Telefon,internet szolgátatások

1 665 173

Áramdíjak

11 011 854

Gázdíjak

1 873 699

Víz és szennyvíz szippantás

743 974

Vásárolt élelmezés

11 601 087

Bérleti, lízing díjak

27 640

Szakmai tev. seg. szolg.

1 520 000

Karbant,kisjav.

314 298

Egyéb szolgáltatások

8 480 397

Egyéb dologi kiadások

955

ÁFA kiadások

12 921 451

Kiküldetés kiadásai

47 500

Összesen:

56 816 985

4. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati hivatal

2023.év

Kiadások

Eredeti

Mód EI

Teljesítés

Személyi jutt.

40 807 400

40 907 400

40 715 539

Béren kívüli jutt.

1 932 500

1 604 712

1 489 650

Közl.ktg térítés

1 521 800

1 249 588

1 237 480

Egyéb külső szem jutt.

693 648

1 393 648

1 348 498

Személyi jutt.

44 955 348

45 155 348

44 791 167

Járulékok

5 394 174

6 058 624

6 058 624

Szakmai anyagbeszerzés

300 000

-

-

Üzemeltetési anyag

100 000

200 000

137 196

Informatikai,telefon szolg.

100 000

234 550

166 334

Egyéb szolgáltatások

1 300 000

1 650 000

1 513 802

Kiküldetés költségei

Kiküldetés

100 000

30 000

12 200

ÁFA

600 000

450 000

382 581

Egyéb dologi kiadás

400 000

70 000

387

Dologi kiadások

2 900 000

2 634 550

2 212 500

Kiadások összesen:

53 249 522

53 848 522

53 062 291

Bevételek

Közös hiv.támogatás

52 280 078

52 878 492

52 222 462

Előző évi maradvány

969 444

969 444

969 444

Összesen

53 249 522

53 847 936

53 191 906

Pénzmaradvány 12.31.

130 201

5. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG (Vagyonkimutatás)

2022.év

2023.év

ESZKÖZÖK

Szellemi termékek vagyonértékű jogok

1 734 102

1 583 574

Ingatlanok

893 200 647

871 747 318

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

18 099 835

7 262 983

Egyéb tartós részesedések

370 000

370 000

Beruházások,felújítások

-

-

Befektetett eszközök összesen:

911 670 482

879 380 301

Készletek

Pénztár

513 540

545 250

Költségvetési számlák

18 448 699

23 842 829

Kincstárban vezetett számlák

87 457 511

900 251

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

-

-

Követelések

3 810 461

16 934 254

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 021 900 693

921 602 885

FORRÁSOK:

Nemzeti vagyon induláskori értéke

346 700 102

346 700 102

Nemzeti vagyon változásai

131 745 688

131 745 688

Egyéb eszközök induláskori értéke

10 705 585

10 705 585

Felhalmozott eredmény

580 918 014

523 816 977

Mérleg szerinti eredmény

- 57 101 037

- 100 487 055

Saját tőke összesen:

1 012 968 352

912 481 297

Kötelezettségek

4 759 710

5 178 716

Passzív időbeli elhatárolások

4 172 581

3 942 872

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

1 021 900 643

921 602 885

6. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök kimutatása 2023.12.31.

Költségvetési elszámolási számla

10 814 124

közfoglalkoztatási elszámolási számla

1 074 510

Széchenyi terv kapcs elsz.számla

572 104

Vízi közmű elszámolási számla

11 382 091

Pénztárak záró egyenlege

545 250

Összesen:

24 388 079

Kincstárnál vezetett számlák

900 251

2023.évre áthúzódó pályázatok

MINDÖSSZESEN:

25 288 330

7. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata

TÖBBÉVES KIADÁSI ELKÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ DÖNTÉSEK

KÉSŐBBI ÉVEKRE VONATKOZÓ HATÁSA

2023.év

M e g n e v e z é s

2023

2024

2025

Összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Áthúzódó feladatok összesen:

0

0

0

0

8. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2023.

Kiadások

Eredeti E

Mód Ei

Telj

Kötelezettség

Szakmai anyagok

21 553

1 291

-

Üzemeltetési any.

320 000

700 562

667 296

Kiküldetés ksg

5 000

-

-

ÁFA

260 000

170 700

168 309

Egyéb dologi kiadás

142 523

523

-

Egyéb szolgáltatás

150 000

26 000

25 848

Összesen:

899 076

899 076

861 453

Bevételek

Követelések

Müködési célu tám.

820 000

820 000

848 250

Előző évi maradvány

79 076

79 076

79 076

Összesen:

899 076

899 076

927 326

Pénzmaradvány 2023.12.31.

65 873