Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

A 2021. évi költségvetés zárszámadásáról.

Hatályos: 2022. 05. 31

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.05.31.
A 2021. évi költségvetés zárszámadásáról.
Végső előterjesztői indokolás
Előterjesztés
Tolnanémedi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2022. május 30 -i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetése zárszámadásának megállapítása.
Tisztelt Képviselő-testület !
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §.(1) – (2) bekezdésében foglaltak szerint: „(1)[1] A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b)[2] a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.„
Ennek megfelelően a mellékeltek szerint terjesztjük elő az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást..
Előzetes hatásvizsgálat:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.
1. Környezeti és egészségi következményi:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre, egészségre gyakorolt hatása nincs.
1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
1. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A 2011. CXCV tv. 91. §.(1) bekezdés.
1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tolnanémedi, 2022. május 26.
Takács Erzsébet