Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.14.
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Végleges előterjesztői indokolás
Tolnanémedi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2024. február 12 -i ülésére
Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapítása.
Tisztelt Képviselő-testület !
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV tv-ben foglalt
rendelkezések alapján elkészítettük az önkormányzat 2024. évi költségvetését.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. §.(3) bekezdésében foglaltak szerint:
„ A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a
naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. „
Ennek megfelelően a mellékeltek szerint terjesztjük elő az önkormányzat 2024. évi
költségvetését.
Előzetes hatásvizsgálat:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatása nincs.
2. Környezeti és egészségi következményi:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre, egészségre gyakorolt
hatása nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
A rendeletben foglaltak végrehatásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása
nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A 2023. évi LV tv. és a 2011. évi CXCV tv.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Tolnanémedi, 2024. február 8.
Takács Erzsébet
jegyző