Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016 (II.22.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 01- 2016. 03. 01

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 45. § (5) bekezdése, 92. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörben eljárva a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről a következőket rendeli el:


1. §


Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:


(1)[A polgármester a jogosultsági feltételek fennállása esetén]


  1. „rendszeres települési támogatást”


[állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában foglaltak figyelembe vételével, valamint e rendeletben meghatározott feltételek szerint.]


2. §


Az Ör. a következő 9/A. §-sal egészül ki:


„Rendszeres települési támogatás

9./A §


(1) A polgármester Pári községben bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyeknek az általuk lakott lakás fenntartásához támogatást nyújt a kérelem beadás hónapjának első napjától az adott év december 31. napjáig.

(2) Rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át. Egy háztartásnak kell tekinteni a lakásban együtt lakó, oda bejelentett, az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyeket.

(3) Rendszeres települési támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4) Rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a)      a támogatással érintett lakásba bejelentett személyek jövedelemigazolását,

b)      a kérelmező személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.

c)      a kérelmező áramszolgáltatói partnerazonosítóját.

(5) Rendszeres települési támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra és annak mértéke havi 5.000 Ft.

(6) A rendszeres települési támogatás kizárólag a támogatásra jogosult által lakott lakásban történő áramfogyasztás fedezetére fordítható. A folyósítás az áramszolgáltatóval kötött megállapodás alapján, az áramszolgáltató számlájára utalással, havonta a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történik. A támogatási kérelem benyújtására az áramszolgáltatóval szerződésben levő személy jogosult.

(7) Rendszeres települési támogatás megszűnik:

a)      a támogatásra jogosult kérelmére,

b)      ha a kérelmező a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak, átengedi, vagy a lakásban nem él életvitelszerűen,

c)      amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.

(8) Rendszeres települési támogatás kifizetését fel kell függeszteni, abban az esetben, ha a támogatottnak az önkormányzattal szemben köztartozása áll fenn. A megítélt támogatás összegét külön megállapodás alapján a köztartozás kiegyenlítésére kell fordítani.

(9) A (7) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

(10) Amennyiben a rendszeres települési támogatás folyósítása a (7) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján kerül megszűntetésre, úgy a támogatás ugyanarra a lakásra a megszűntetést követő 6 hónapon belül ismételten nem állapítható meg.”


3. §


(1) Az Ör. 10.§ (1) bekezdés a) és b) pontja hatályát veszti.


(2) Az Ör. 10.§ (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:


(2) [Az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatást a DÁM Önkormányzati Társulással (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.) kötött megállapodás alapján a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény (7064 Gyönk, Táncsics u. 472.) útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:]


„b) család- és gyermekjóléti szolgálat.”


4. §


(1) Ezen rendelet 2016. március 1. napon lép hatályba.


(2) Ezen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
                Farkas Jánosné                                                                    Kis-Fehér Katalin

                  polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2016. február 22.


                                                                                                             Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző