Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2017. 05. 27- 2023. 06. 30

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (X. 7.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról1

2017.05.27.

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Pári Község Önkormányzata helyi közszolgáltatást szervez a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalommentes elhelyezésére, a hulladék szelektív gyűjtésére és e tevékenység ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás célja a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, a képződő hulladék mennyiségének csökkentése, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyének csökkentése valamint az épített és természeti környezet védelme.

(3) A rendelet hatálya Pári Község közigazgatási területére terjed ki.

(4) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó szabályokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 32/A. § (1) bekezdése szabályozza.

2. § (1) A helyi közszolgáltatással ellátott területen valamennyi ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója – ideértve a nem természetes személy ingatlantulajdonost, ingatlankezelőt, ingatlanhasználót – (továbbiakban: ingatlanhasználó) a szervezett közszolgáltatást a jelen rendeletben meghatározott módon köteles igénybe venni.

(2)2 A település teljes közigazgatási területén a települési hulladék összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, mint közszolgáltatást, valamint a szelektív és zöld hulladékgyűjtést a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai utca 39.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi, mint kizárólagos közszolgáltató.

(3) A Közszolgáltató a tevékenységét közszolgáltatási szerződés alapján, a hatályos jogszabályok szerint, valamint e rendelet figyelembevételével látja el.

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése, illetve ártalmatlanítása a Cikói Hulladékkezelő Központ területén történik.

(5) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot a Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Koordináló szerv) látja el.

II. Fejezet

Az ingatlanhasználó kötelezettségei

3. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az ingatlan területén gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

(2) Települési hulladék nem halmozható fel, azt az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak a szállítás napján átadni.

(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtése során úgy köteles eljárni, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, az állat- és növényvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(4) Az ingatlan használója köteles, az ingatlanhasználó tulajdonában lévő, a Közszolgáltató által meghatározott típusú, 110-120 vagy 70 literes űrmértékű, szabványos gyűjtőedényt használni, karbantartásáról, elhasználódás esetén annak pótlásáról gondoskodni.

(5) A gyűjtőedény gyűjtés idejére közterületre történő kihelyezése, a gyűjtést követően annak visszahelyezése az ingatlan használójának a feladata.

(6) Az ingatlan használója a gyűjtőedényt a gyűjtést megelőző napon 18 órától a gyűjtés napján 6 óra 00 percig köteles a közterületre kihelyezni.

(7) A gyűjtőedényben nem helyezhető el olyan anyag, különösen forró hamu, maró anyag, állati tetem, folyadék, zsiradék, gyúlékony- vagy robbanóanyag, építési törmelék, nagyobb terjedelmű és súlyú tárgy, amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozó dolgozó egészségét vagy megrongálhatja a járművet.

(9) Közterületen elhelyezett gyűjtőedényzetből hulladékot kiönteni, az edényzet körül szétszórni, illetve más tulajdonában lévő edényzetbe nagyobb mennyiségű hulladékot helyezni tilos.

(10) Az ingatlanhasználó kötelezettsége az ingatlan használatában történt változás írásban történő bejelentése a Közszolgáltató felé, a változás időpontjától számított 15 napon belül. Amennyiben az ingatlanhasználó a változás-bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, a változás bejelentéséig köteles a közszolgáltatás díját fizetni.

III. Fejezet

A közszolgáltatás ellátásának rendje

4. § (1) A települési hulladék elszállítására a Közszolgáltató által megjelölt időpontban heti 1 alkalommal kerül sor.

(2) A települési hulladék gyűjtése a szabványos – a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, egy illetve két fős háztartások esetén 70 literes, az ezen felüli háztartások esetén 110-120 literes gyűjtőedénnyel, vagy a Közszolgáltató által biztosított zsákkal történhet.

(3) A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a gyűjtőedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.

(4) Többlethulladékot a Közszolgáltató emblémájával ellátott zsákban lehet gyűjteni, kihelyezésére a gyűjtőedény kihelyezésére vonatkozó rendelkezések irányadók.

(5) A gyűjtőedény tisztítása és fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata.

(6) A hulladékgyűjtő edény közterületre csak zárt fedéllel, hulladékgyűjtő zsák pedig kizárólag lezárt állapotban helyezhető ki.

5. § (1) Nem kell közszolgáltatási díjat fizetni arra az időszakra, ameddig a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség szünetel.

(2) Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele azokon a családi házas ingatlanokon, amelyeken folyamatosan senki sem tartózkodik és emiatt hulladék sem keletkezik, valamint az ingatlanhasználó nem rendelkezik díjhátralékkal. A szüneteltetés legfeljebb az erre irányuló igény bejelentésétől számított 12 hónapig tarthat, ennek lejártát követően a szüneteltetésre irányuló igény ismételten benyújtható.

(3) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal. A kérelem benyújtásával egyidejűleg jegyzői igazolás csatolása szükséges arról, hogy az ingatlan lakatlan.

(4) Ha a szünetelés (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak írásban bejelenteni.

(5) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékkezelési közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a kihelyezés és az elszállítás tényét hivatalos, visszakereshető módon dokumentálni, az ingatlanhasználó pedig köteles közszolgáltatási díjat fizetni.

IV. Fejezet

Zöldhulladék-gyűjtés

6. § (1) Az ingatlanhasználóknál keletkező zöldhulladék - házhoz menő gyűjtés keretében - összegyűjtéséről és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató gondoskodik évi egy alkalommal.

(2) Az ingatlanhasználó a zöldhulladék kezeléséről elsősorban saját ingatlanán, komposztálással köteles gondoskodni.

(3) A zöldhulladékot illetve a zöldhulladékot tartalmazó zsákot csak a szállítás meghirdetett időpontját megelőző 3 napon belül lehet a közterületre kihelyezni.

(4) A házhoz menő zöldhulladék gyűjtése során az ingatlanhasználó nem helyezhet építési törmeléket, háztartási jellegű hulladékot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint állati tetemet a zöldhulladék közé.

V. Fejezet

Egyes hulladékok gyűjtésének szabályai

7. § (1) Az elkülönítetten gyűjtött műanyag-, fém-, papír-, zöld- és üveghulladékot a Közszolgáltató közvetlenül az ingatlanhasználóktól gyűjti össze.

(3) A műanyag- és, fémhulladékot a 120 literes sárga fedelű edényben lehet gyűjteni. A papír- zöld- és üveghulladékot a 120 literes kék fedelű edényben lehet gyűjteni.

(4) Az ingatlanhasználók által összegyűjtött szelektív hulladék a Közszolgáltató által meghatározott összetételben, a megadott időpontokban és gyakorisággal kerül elszállításra.

(5) A gyűjtés napjairól a Közszolgáltató a tárgyévet megelőző év utolsó napjáig köteles a lakosságot tájékoztatni. A közszolgáltatással kapcsolatos egyéb közérdekű adatot, tájékoztatást a Közszolgáltató az ügyfélszolgálatán, valamint az önkormányzat a honlapján mindenki számára hozzáférhetővé teszi.

(6) Amennyiben a lakossági értesítőben megjelölt napokon a Közszolgáltató szelektív gyűjtött hulladék elszállításában az időjárás vagy más elhárítatlan ok akadályozza, az akadály elhárítását követően köteles haladéktalanul megkezdeni a szelektív hulladék elszállítását.

8. § A használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási felszerelési tárgy, bútor és egy feleslegessé vált ingóság elszállítására évente egy alkalommal lomtalanítási akciót kell szervezni. A lomtalanítást a Közszolgáltató végzi az önkormányzattal egyeztetve, időpontjáról a helyben szokásos módon a lakosságot tájékoztatni kell.

VII. Fejezet

Díjfizetési kötelezettség

9. § A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználónak a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be.

VIII. Fejezet

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

10. § (1) Ezen a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pári Község Önkormányzati Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete

1

Az önkormányzati rendeletet a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2023. július 1. napjával.

2

Módosította a 9/2017. (V. 26.) Ör. 1. § (1) bekezdése.