Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 6/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 10. 01

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és 37. § (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Pári Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 6/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közterület filmforgatási célú használata esetén fizetendő közterület használat díja megegyezik a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) 3. mellékletében foglalt díjtételek mindenkori mértékével.”

2. §

A Rendelet 6. §-a helyébe az következő rendelkezés lép:

„A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra az Mgtv. rendelkezései az irányadóak.”

3. §

(1) A Rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba.

(2) A Rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

           Farkas Jánosné                                                             Kis-Fehér Katalin

             polgármester                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2016. szeptember 30.
                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző