Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 07. 21

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés első fordulatában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya


(1) E rendelet hatálya Pári község településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

(2) Pári község településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.


2.§

A partnerségi egyeztetésben résztvevő természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt


(1) a Pári település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

(2) a Pári településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

(3) a Pári településen székhellyel bejegyzett civil szervezet és egyház.


3.§

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


(1) A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:

a) Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk elérhetőségét biztosítja az alábbiak szerint: kisebb terjedelmű anyagot teljes egészében, nagyobb terjedelmű anyagot kivonatosan, a teljes anyag megtekintésének lehetőségét biztosítva a helyben szokásos módon közzé teszi az önkormányzati hivatal hirdetőtábláin és az önkormányzat honlapján, valamint lakossági fórum keretében szóban.

b) A településképi arculati kézikönyv és településképi rendeletdokumentumairól az alábbi táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű, és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást állít össze, melynek elérhetőségéről felhívást tesz közzé az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján, továbbá lakossági fórumot tart a Korm. rendelet 29/A.§ (4) bekezdésének figyelembe vételével.

Dokumentum


Eljárás fajtája


Előzetes tájékoztatás

Elfogadás előtti tájékoztatás

Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet


van

van


c) A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására a Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében foglalt lakossági gyűlésre vonatkozó szabályozás az irányadó.

d) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

- az írásos észrevétel a tájékoztatóban meghatározott címre történő megküldésével,

- elektronikus levélben a tájékoztatóban meghatározott e-mail címre.


4.§

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja


(1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzőkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követő 15 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételétől számított 15 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papíralapon a polgármesternek címezve, Pári Község Önkormányzatának címére (7091 Pári, Nagy u. 18.) történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel, amennyiben a hirdetmény ilyet tartalmaz.

(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és az elfogadási szakaszban egyaránt.

(3) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(4) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során, határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és az elfogadási szakaszban egyaránt.

(5) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően az arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével megbízott főépítész véleményezi. A főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít, melyről a Képviselő-testület dönt.

(6) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.

(7) A jelen rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(8) A (7) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a vélemény beérkezésének időpontját,

c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,

d) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve a polgármester döntését.

(9) A (7) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.


5.§

Az elfogadott településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


(1) A polgármester

a) az elfogadott településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet az elfogadást követő 15 napon belül közzé teszi az önkormányzati hivatalban nyomtatásban és az önkormányzat honlapján hirdetményben,

b) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt

ba) a Lechner Tudásközpontba,

bb) az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak,

bc) a megyei kormányhivatal járási hivatala építésügyi osztályának, vagy

c) a b) pont szerinti megküldés helyett szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)–bc) alpontja szerinti szerveknek.

(2) Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik.


6.§

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló egyeztetési eljárásokban kell alkalmazni.               Farkas Jánosné                                                         Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                     jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. július 20.                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző