Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (XII.12.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosítja.


Módosító rendelkezések

1. §


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) 3. § (1) bekezdésben a „Nagy László” szövegrész helyébe a „Nagy Andrea Krisztina” szöveg lép.


(2) Az Ör. 1. számú mellékletének helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.Záró rendelkezések

2. §


Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.


               Farkas Jánosné                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. december 12.


                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző


Mellékletek