Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

Pári helyi építési szabályzatáról szóló 10/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 24- 2017. 02. 24

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


Módosító rendelkezések

1.§


(1) Pári helyi építési szabályzatáról szóló 10/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) 6. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:


(9) A (2) bekezdés szerinti Telekterület minimum a terület feltárását szolgáló magánút és közmű létesítmények területére nem vonatkozik.


(2) A HÉSZ 7. §-a az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:


(11) A Kü-I2 építési övezeti jelű idegenforgalmi-fogadóhely területen a (8) bekezdés szerinti beépítési maximum a vízfelület nélkül számított telekrészre vonatkozik.


(3) A HÉSZ 20. § (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(10) A lakóterületen az alábbi „telepengedély”-hez kötött tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények nem alakíthatók ki (a hatályos TEÁOR kódszámai csoportosítása szerint):

vegyi anyag, termék gyártása [20],

kőmegmunkálás [2370],

csiszolótermék gyártása [2391],

vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása [2410],

acélcsőgyártás [2420],

hidegen húzott acélrúd gyártása [2431],

alumíniumgyártás [2442],

ólom, cink, ón gyártása [2443],

rézgyártás [2444],

fémszerkezet gyártás (fémszerkezet lakatos) [2511],

fémtartály gyártása[2529],

fémalakítás, porkohászat [2550],

fémfelület kezelés (pl. galvanizáló, ónozó, ólmozó, mártó) [2561],

gépgyártás [2822- 2830, 2893- 2896],

gépjárműjavítás,- karbantartás [4520],

hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, ártalmatlanítás, hulladékanyag hasznosítás [381-383],

fa-, építőanyag,- szaniteráru-nagykereskedelem [4673],

vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem [4752].


(4) A HÉSZ az 1. és 2. számú függelékkel egészül ki.


Záró rendelkezések

2.§


(1) Hatályát veszti a HÉSZ 1. § (16) bekezdésben a „és a tervdokumentációnak tartalmaznia kell” szövegrész.


(2) Hatályát a HÉSZ 4. § (4) bekezdésben az „ A kertvárosias lakóterület feltárását és kiszolgálását biztosító magánút helyét és nagyságát – a beruházási szándék konkréttá válásakor – a területre készített telekalakítási/ elvi építési engedélyezési tervben kell meghatározni.” szövegrész.


(3) Hatályát veszti a HÉSZ a 4. § (5) bekezdésben az „A zöldfelület helyét az ingatlan egészére készített elvi építési engedélyben kell meghatározni.” szövegrész.


(4) Hatályát veszti a HÉSZ 6. § (1) bekezdésben az „azzal az eltéréssel, hogy a területen nem helyezhetők el az OTÉK 19. § (3) bekezdés szerinti létesítmények.” szövegrész.


(5) Hatályát veszti a HÉSZ 6. § (2) bekezdésében az „A *-gal jelölt legkisebb telekterület a terület feltárását szolgáló magánút és közmű létesítmények területére nem vonatkozik.” szövegrész.


(6) Hatályát veszti a HÉSZ 7. § (8) bekezdésben az „A *-gal jelölt beépítési százalék a vízfelület nélkül számított telekrészre vonatkozik.” szövegrész.


(7) Hatályát veszti a HÉSZ 9. § (4) bekezdésben az „Az országos utak külterületi szakasza menti védőtávolságon belül bármilyen építmény elhelyezése, bármilyen építési tevékenység csak a közlekedési létesítmény kezelőjének hozzájárulásával és előírásai szerint történhet.” szövegrész.


(8) Hatályát veszti a HÉSZ 18. § (17) bekezdés b) pontjában az „Amennyiben a keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a napi 5 m3-t, de bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást, akkor helyi szennyvíztisztító kisberendezés nem létesíthető, ki kell várni a közcsatorna csatlakozás lehetőségét.” szövegrész.


(9) Hatályát veszti a HÉSZ 18. § (19) bekezdésben az ”,amelyhez az illetékes közegészségügyi és vízügyi hatóságok hozzájárulása is szükséges.)” szövegrész.


(10) Hatályát veszti a HÉSZ 22. § (17) bekezdésében az „A tevékenységet fel kell függeszteni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni a jegyzőt, aki az illetékes múzeum és örökségvédelmi hatóság szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A múzeum 24 órán belül köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról, ha szükséges, haladéktalanul meg kell kezdenie a mentő feltárást.” szövegrész.


(11) Hatályát veszti a HÉSZ 1. § (13) bekezdése, a 9. § (3) és (7) bekezdései, a 18. § (12) és (25) bekezdései, a 21. § (4) bekezdése, a 22. § (18) bekezdése, a 23. § (1) bekezdése, a 3. számú és a 4. számú melléklete.(12) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(13) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
               Farkas Jánosné                                                                 Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 23.


                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                     jegyző