Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Hatályos: 2017. 02. 24- 2017. 12. 31

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

A rendelet célja

 1. §


A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött vagy engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz (a továbbiakban: háztartási szennyvíz) összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.


A rendelet hatálya

 1. §


(1)  A rendelet tárgyi hatálya a háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.

(2)  A rendelet területi hatálya Pári Község közigazgatási területére terjed ki.

(3)  A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a)  a közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra (továbbiakban: közszolgáltató),

b) az ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.


II. Fejezet

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

 1. §


(1) A háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás kizárólagos teljes körű ellátására jogosult szervezet: Lackó-Motor Bt. (képviseli: Nagy László, székhely: 7090 Tamási, Deák F. u. 15. cg.: 17-06-005673) Pári Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel 2017. március 1-től 2021. december 31.-ig.

(2) A közszolgáltató által összegyűjtött háztartási szennyvizet a DRV Zrt által üzemeltetett, Tamási Szennyvíztisztító Telepen, az erre a célra kialakított fogadóműtárgyban kell elhelyezni.


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje

 1. §


(1) A háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre.

(2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettsége alól, amennyiben beépített, de nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik.

(3) A szolgáltatást munkanapokon 6 óra és 18 óra között kell elvégezni. A megrendelést a beérkezésétől számított 72 órán belül teljesíteni kell.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. §


(1) A közszolgáltató köteles:

 1. ellátni a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást;
 2. a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű zárt rendszerű, szennyvíz-szállító járművet biztosítani, megfelelő létszámú szakembert alkalmazni;
 3. a háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása során keletkezett szennyeződés azonnali ártalmatlanításáról gondoskodni;
 4. a szennyvíz-szállító járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani;
 5. legalább telefon alapú ügyeleti feladatot ellátó szervezetet fenntartani;
 6. az ártalmatlanításra elszállított háztartási szennyvíz mennyiségéről ingatlanonként nyilvántartást vezetni, a jegyző felhívására adatot szolgáltatni;
 7. a közszolgáltatói tevékenységéről évente beszámolót, részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 1-ig az önkormányzatnak benyújtani;

(2) A közszolgáltató jogosult:

 1. a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kezelni és nyilvántartani, a jogviszony megszűnését követően az adatokat megsemmisíteni;
 2. az ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év október 31-ig a jegyzőnek benyújtani;


Közszolgáltatási szerződés tartalma

 1. §

(1) A háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

 1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
 2. a szerződés tárgyát,
 3. a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
 4. a teljesítés helyét,
 5. a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,
 6. a felek jogait és kötelezettségeit,
 7. a közszolgáltatási díj megállapításának módját,
 8. a szerződés módosításának, felmondásának módját.


Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

 1. §


(1) Az ingatlantulajdonos köteles:

 1. az ingatlanán keletkező, összegyűjtött háztartási szennyvizet a külön jogszabályban meghatározott műszaki – és közegészségügyi előírások szerint, környezetkárosítás nélküli közműpótló létesítményben gyűjteni, tárolni és a közszolgáltatónak átadni, részére a rendeletben megállapított közszolgáltatási díjat megfizetni;
 2. a közszolgáltatást vízfogyasztásától függően szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal köteles igénybe venni és a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani;

(2) Az ingatlantulajdonos felel a közszolgáltatónak átadott háztartási szennyvíz minőségéért, nem tartalmazhat környezetre veszélyes anyagot, technológiai eredetű szennyvizet, mérgeket, zsírokat.


Az önkormányzat kötelezettségei

 1. §


(1) Az önkormányzat kötelezettsége:

 1. a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása,
 2. a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása,
 1. minden év december 31. napjáig felülvizsgálja, megállapítja a következő évre érvényes közszolgáltatási díjat,
 2. az állami költségvetési támogatás összegét a közszolgáltatónak átadja az elszállított szennyvíz mennyiségének igazolása után a közszolgáltatói adatszolgáltatás alapján.


A közszolgáltatás díja

 1. §


(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási díjat fizet, amely a rendelet 1. mellékletben megállapított, általános forgalmi adó nélküli egységnyi díj.

(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás teljesítésekor készpénzben vagy egyéb módon a számla átvételét követően kell megfizetni. A közszolgáltató az ingatlantulajdonos kérelmére a megfizetés módjára vonatkozóan külön írásba foglalt megállapodást köthet.


III. Fejezet

Záró rendelkezések

 1. §


(1) E rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pári Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.
               Farkas Jánosné                                                                 Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. február 23.


                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                        jegyző

Mellékletek