Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2022. 03. 23

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

2018.01.01.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a szennyvíz közcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlanokon álló építmények használata során keletkező nem közművel összegyűjtött vagy engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz (a továbbiakban: háztartási szennyvíz) összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatás teljes körére terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya Pári Község közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) a közszolgáltatást ellátó szolgáltatóra (továbbiakban: közszolgáltató),

b) az ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére, az ingatlant egyéb jogcímen használóra (továbbiakban: ingatlantulajdonos) akinél a háztartási szennyvíz keletkezik.

II. Fejezet

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. § (1)1 A háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás kizárólagos teljes körű ellátására jogosult szervezet: Lackó-Motor Bt. (képviseli: Nagy Andrea Krisztina, székhely: 7090 Tamási, Deák F. u. 15. cg.: 17-06-005673) Pári Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti feltételekkel 2017. március 1-től 2021. december 31.-ig.

(2) A közszolgáltató által összegyűjtött háztartási szennyvizet a DRV Zrt által üzemeltetett, Tamási Szennyvíztisztító Telepen, az erre a célra kialakított fogadóműtárgyban kell elhelyezni.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására irányuló közszolgáltatás ellátásának rendje

4. § (1) A háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre.

(2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettsége alól, amennyiben beépített, de nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik.

(3) A szolgáltatást munkanapokon 6 óra és 18 óra között kell elvégezni. A megrendelést a beérkezésétől számított 72 órán belül teljesíteni kell.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

5. § (1) A közszolgáltató köteles:

a) ellátni a háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást;

b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű zárt rendszerű, szennyvíz-szállító járművet biztosítani, megfelelő létszámú szakembert alkalmazni;

c) a háztartási szennyvíz gyűjtése és elszállítása során keletkezett szennyeződés azonnali ártalmatlanításáról gondoskodni;

d) a szennyvíz-szállító járművei tárolására a közegészségügyi, környezetvédelmi és építési előírásoknak megfelelő telephelyet biztosítani;

e) legalább telefon alapú ügyeleti feladatot ellátó szervezetet fenntartani;

f) az ártalmatlanításra elszállított háztartási szennyvíz mennyiségéről ingatlanonként nyilvántartást vezetni, a jegyző felhívására adatot szolgáltatni;

g) a közszolgáltatói tevékenységéről évente beszámolót, részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 1-ig az önkormányzatnak benyújtani;

(2) A közszolgáltató jogosult:

a) a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően (név, lakóhely vagy székhely, az ingatlan ideiglenes vagy tartós használatára vonatkozó adat) kezelni és nyilvántartani, a jogviszony megszűnését követően az adatokat megsemmisíteni;

b) az ármegállapításra vonatkozó kérelmét a megelőző év október 31-ig a jegyzőnek benyújtani;

Közszolgáltatási szerződés tartalma

6. § (1) A háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d) a teljesítés helyét,

e) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának módját.

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

7. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles:

a) az ingatlanán keletkező, összegyűjtött háztartási szennyvizet a külön jogszabályban meghatározott műszaki – és közegészségügyi előírások szerint, környezetkárosítás nélküli közműpótló létesítményben gyűjteni, tárolni és a közszolgáltatónak átadni, részére a rendeletben megállapított közszolgáltatási díjat megfizetni;

b) a közszolgáltatást vízfogyasztásától függően szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal köteles igénybe venni és a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani;

(2) Az ingatlantulajdonos felel a közszolgáltatónak átadott háztartási szennyvíz minőségéért, nem tartalmazhat környezetre veszélyes anyagot, technológiai eredetű szennyvizet, mérgeket, zsírokat.

Az önkormányzat kötelezettségei

8. § (1) Az önkormányzat kötelezettsége:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása,

b) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása,

c) minden év december 31. napjáig felülvizsgálja, megállapítja a következő évre érvényes közszolgáltatási díjat,

d) az állami költségvetési támogatás összegét a közszolgáltatónak átadja az elszállított szennyvíz mennyiségének igazolása után a közszolgáltatói adatszolgáltatás alapján.

A közszolgáltatás díja

9. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért egytényezős közszolgáltatási díjat fizet, amely a rendelet 1. mellékletben megállapított, általános forgalmi adó nélküli egységnyi díj.

(2) A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatás teljesítésekor készpénzben vagy egyéb módon a számla átvételét követően kell megfizetni. A közszolgáltató az ingatlantulajdonos kérelmére a megfizetés módjára vonatkozóan külön írásba foglalt megállapodást köthet.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet 2017. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pári Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

1. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatás igénybevételének 5 köbméterben meghatározott díja:
lakossági szolgáltatás: 7.874,- Ft/ 5 m3 +ÁFA
közületi szolgáltatás: 9.448,82,- Ft/ 5 m3+ÁFA
1

Módosította a 13/2017. (XII. 12.) Ör 1. § (1) bekezdése.