Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020 (XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2021.01.01.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint eljáró Pári Község polgármestere, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat az illetékességi területére az alábbi adókat állapítja meg:

a) helyi iparűzési adó,

b) magánszemélyek kommunális adója.

2. Helyi iparűzési adó

2. § Az iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 1,5 %-a.

3.1

3. §2

4. §3

4. Záró rendelkezések

5. § E rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

6. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 8/2015. (XI. 18.) önkormányzati rendelete.

1

Visszavonta a 10/2020. (XII. 09.) Ör 1. §-a.

2

Visszavonta a 10/2020. (XII. 09.) Ör 1. §-a.

3

Visszavonta a 10/2020. (XII. 09.) Ör 1. §-a.