Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete

a termelői piac üzemeltetéséről

Hatályos: 2021. 11. 01

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a termelői piac üzemeltetéséről

Pári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pári Község Önkormányzata a 375. helyrajzi számú ingatlanon termelői piacot üzemeltet.

(2) A piac minden hónap első és harmadik péntekén 9:00 és 13:00 óra között tart nyitva.

(3) A piac típusa: helyi termelői piac. A piacon zöldség-gyümölcs, élelmiszer, virág, palánta, ruházati és iparcikk továbbá használtcikk értékesíthető.

2. § Az árusok az árusítóhelyeket érkezésük sorrendjében foglalják el.

3. § (1) A piactér igénybevétele során be kell tartani a kereskedelmi, közegészségügyi, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, tűzrendészeti és köztisztasági jogszabályokban foglalt előírásokat.

(2) Zöldséget, gyümölcsöt, élelmiszert földről árulni nem megengedett.

(3) Az áru elhelyezésére, a sátrak, pavilonok, asztalok felállítására a nyitva tartási idő kezdete előtt 1 órán belül, szétszedésére, összecsomagolására pedig a nyitvatartási idő végét követő 1 órán belül kerülhet sor. Az áruszállításra használt járművek a ki és berakodás idején kívül csak a piacfelügyelő engedélyével tartózkodhatnak a piac területén.

(4) A piactéren lévő építményeket, árusító asztalokat és berendezési tárgyakat megrongálni, bepiszkolni, helyéről eltávolítani tilos.

(5) A helyhasználat során minden árus köteles az elfoglalt helyet tisztán tartani.

(6) Az árut úgy kell elhelyezni, hogy az a közlekedést ne akadályozza.

(7) Az árus a helyhasználat megszüntetésekor köteles a helyet üresen, tisztán, sértetlen állapotban az átvett berendezésekkel együtt átadni.

(8) A piac területén állandó árusító pavilon felállításához és adásvételéhez előzetesen be kell szerezni az üzemeltető tulajdonosi hozzájárulását.

4. § (1) A piacon az árusítóhelyek száma: 7 db. Az árusítóhely, továbbá a sátor, a pavilon és a mozgóbolt által elfoglalt terület után díjat kell fizetni.

(2) Az árusítóhely díja 500,- Ft/nap.

(3) A sátor, pavilon, mozgóbolt által elfoglalt terület díja 100,- Ft/m2/nap.

(4) A díjat az árusítás megkezdése előtt, de legkésőbb 9.00 óráig kell megfizetni a piacfelügyelő részére, aki a díj megfizetéséről készpénzfizetési számlát vagy nyugtát állít ki, melyet az árus – mindaddig, míg a helyét elfoglalva tartja – köteles megőrizni és az ellenőrzésre jogosult személy kérésére felmutatni.

(5) A Képviselő-testület a karitatív tevékenységet végző szervezetek részére mentességet adhat a díj megfizetése alól. A mentességet élvező szervezet a mentességet engedélyező határozatot az árusítás során köteles magánál tartani és a piacfelügyelő kérésére felmutatni.

5. § (1) A piac rendjének fenntartása, a piacra vonatkozó jogszabályi előírások betartatása és a használati díjak beszedése az üzemeltető által megbízott piacfelügyelő feladata.

(2) Az üzemeltető a kereskedelmi tevékenységet végzőkről nyilvántartást vezet.

(3) Az üzemeltető három hónapra megvonja a helyhasználat jogát attól az árustól, aki a rendelet 3. §-ában foglalt előírásokat felszólítás ellenére ismételten megszegi. A helyhasználat megvonásáról az üzemeltető az ok megjelölésével írásban tájékoztatja az érintettet. A helyhasználat megvonásról az üzemeltető nyilvántartást vezet. A helyhasználatot megvonó döntés ellen az érintett a döntés közlésétől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez címzett panasszal élhet.

6. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.