Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X.13.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 18- 2022. 05. 30

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatásról

2021.10.18.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) ellenszolgáltatás nélkül, szociális célú tűzifát biztosíthat azon pári állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok részére, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

a) a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

aa) egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át, vagy

ab) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és

b) a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc tv.) 4. § (1) b pontja szerinti vagyona, és

c) téli fűtését tűzifával oldja meg és erről nyilatkozik.

(2) A kérelmek elbírálásánál a Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, illetve Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján rendszeres települési támogatásra jogosult, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyben részesül oly módon, hogy részükre jövedelmi és vagyoni helyzetükre tekintet nélkül állapítható meg a támogatás, amennyiben a fennálló jogosultságot a kérelmező igazolja.

(3) Az (1) bekezdés aa) pont szerinti egy főre jutó havi jövedelem megállapítása során a 65 év feletti és egyedül élő kérelmező esetén, a jövedelme 90 %-ának megfelelő összeget kell figyelembe venni.

(4) Az igénylő - amennyiben a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozik - a saját és családja jövedelmi viszonyait a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme alapján köteles igazolni, valamint a vagyoni helyzetéről köteles nyilatkozni.

(5) A tűzifa támogatás háztartásonként egy személynek állapítható meg.

(6) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

2. § (1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a szociális rászorultság alapján történik.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.

3. § (1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelem benyújtásával indul.

(2) A kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségéhez kell benyújtani 2021. november 12-ig.

(3) A jogosultság megállapítása szociális rászorultság alapján történik a rendelkezésre álló szociális tűzifa mennyigésének kimerüléséig.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az 1. § (2) bekezdés szerinti ellátásra való jogosultságot igazoló dokumentumot, vagy a háztartás tagjainak jövedelem igazolását.

(5) A jogosultság megállapítása érdekében a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető és az érintett személyek és szervek adatszolgáltatásra felszólíthatóak.

(6) A kérelmeket Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyett, átruházott hatáskörében eljárva Pári Község Polgármestere bírálja el.

4. § (1) A rendelkezésre álló tűzifa mennyisége a jogosultak között egyenlő arányban kerül elosztásra.

(2) Egy háztartás részére legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(3) A döntést követő 60 napon belül az önkormányzat saját költségén gondoskodik a támogatásként megállapított tűzifa rászorulókhoz való eljuttatásáról.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár egy összegben folyósított, az Önkormányzat részére megállapított támogatása, valamint az önkormányzat által kötelezően vállalt önrész.

6. § Ez a rendelet 2021. október 18-án lép hatályba, és 2022. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem szociális célú tűzifa támogatáshoz
Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként szociális célú tűzifa támogatást megállapítani szíveskedjenek.
A kérelmező adatai:
családi és utónév: ………………………………………………………………...………….
születési név:…………………………………………………………………...…………….
anyja neve: ……………………………………………………………………..……………
születési helye, ideje: ……………………………………………………………..…………
állandó lakcíme: ……………………………………………………………………..………
a lakcímen együtt lakó család tagjainak száma: ………………………………………..……
kiskorú gyermekek száma:…………………………………………………………………...
Nyilatkozom, hogy az alábbi támogatásban részesülök: *
· aktív korúak ellátása,
· időskorúak járadéka,
· rendszeres települési támogatás
Nyilatkozom, hogy a családban halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodnak.*
igen nem
Nyilatkozom, hogy 65 év feletti és egyedül élő vagyok.*
igen nem
A lakcímen együtt lakó család tagjainak adatai:

Név

Születési hely, idő

Havi nettó jövedelem

Vagyonnyilatkozat**

van nincs

van nincs

van nincs

van nincs

van nincs

A lakcímen együtt lakók egy főre jutó jövedelme:

*A megfelelő válasz aláhúzandó.
** A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) b pontja alapján vagyon a külön-külön számított, 855.000 Ft forgalmi értékű hasznosítható ingatlan (kivéve amelyben életvitelszerűen lakik), jármű (kivéve mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű), vagyoni értékű jog (kivéve a háztartás általa lakott ingatlanon fennálló), pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg, vagy az előbbiek, ha az együttes forgalmi értékük meghaladja a 2.280.000 Ft-ot.
Alulírott anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti című lakásban családommal életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése műszakilag biztosított.
Pári, 2021. ………………………..
………………………………….
Kérelmező aláírása
Mellékletek:
jogosultságot megállapító okiratok
jövedelem igazolások