Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.24.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 25- 2021. 03. 25

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban biztosított feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.


1. §


(1) Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 8. § (3) bekezdésben a „húszezer” szövegrész helyébe a „harmincezer” szöveg lép.

(2) Az Ör. 9./A § (2) bekezdésben a „200 %-át” szövegrész helyébe a „230 %-át” szöveg lép.Záró rendelkezések

2. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                  Glück Róbert                                                                     Kis-Fehér Katalin

                  polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 24.


                                                                                                             Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző

Mellékletek