Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (VII.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2023. 05. 25

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

2023.05.25.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésekben és a 131. § (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott, Pári községben lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki.

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások

2. § (1) Pári községben lakóhellyel rendelkező és

a)1 óvodai nevelésben részesülő, vagy

b) nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő

gyermek, vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatás nyújtható tanévkezdési támogatás formájában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás tekintetében rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hétszeresét nem haladja meg.

(3) A család egy főre jutó jövedelmi helyzetéről a kérelemben kell nyilatkozni.

(4) A tanévkezdési támogatás évente egy alkalommal, július 1. és szeptember 30. között igényelhető.

(5) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségéhez kell benyújtani.

(6) A kérelem mellékleteként kell benyújtani a következő nevelési, oktatási évre vonatkozó óvodai, iskolalátogatási igazolást, valamint a gyermek, vagy fiatal felnőtt nevére kiállított számlát, amely a tanévkezdéshez szükséges felszerelés, tankönyv, írószer, ruha, cipő vásárlását igazolja.

(7) A kérelem benyújtására a gyermek törvényes képviselője, vagy a fiatal felnőtt jogosult.

(8)2 A tanévkezdési támogatás összege a számlával igazolt költségek közül, az óvodások esetén legfeljebb 17.000 Ft/fő/év, iskolások esetén legfeljebb 20.000 Ft/fő/év.

(9) A tanévkezdési támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(10)3 A támogatás kifizetése utólagosan, a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül történik.

(11) A Gyvt.-ben és a rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy annak megsértésével benyújtott kérelmet el kell utasítani, a kapott támogatást jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a kapott támogatás visszafizetésére.

2/A. §4

2/B. §5

3. § (1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést helyben a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás fenntartásában működő Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha Pári Tagóvodája intézményen keresztül biztosítja.

(2) Az intézményi térítési díjat a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa határozatban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

3. Személyes gondoskodás formái

4. § (1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást a Dám Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézmény keretében látja el.

(2) A nyújtott ellátásokat és az igénybevétel szabályait a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rendeletalkotásra kötelezett Tamási Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2021. július 29-én lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 15/2007. (XI. 7.) önkormányzati rendelete.

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (8) bekezdése a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (10) bekezdése a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2/A. §-t a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. A 2/A. §-t a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2/B. §-t a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. A 2/B. §-t a Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.