Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 09. 27

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Pári Község közigazgatási területén a közösségi színtér működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre terjed ki.

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatás

2. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő, művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

  • a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét a közösségi színtérben,
  • b) a közösségi színtér díjtalan használatát,
  • c) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain,
  • d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2) A Képviselő-testület a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-ig fogadja el.

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja, mértéke

3. § (1) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatást a 7091 Pári, Nagy utca 24. szám alatti Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: közösségi színtér) működtetésével látja el.

(2) Az önkormányzat a Kult. tv. 78/I. § (3) bekezdése alapján engedélyezi az (1) bekezdés szerinti közösségi színtér más célra történő átmenti igénybevételét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közösségi színtér házirendjét a rendelet 1. melléklet tartalmazza.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait a közösségi színtér működését költségvetésből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati saját bevétel és pályázati forrás.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 27-én lép hatályba.

6. § Hatályát veszti Pári Község Képviselő-testületének 15/2008. (XI. 5.) számú önkormányzati rendelete a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról.

1. melléklet

9/2021. (IX. 20.) számú önkormányzati rendelet 1. melléklete

Házirend

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

7091 Pári, Nagy utca 24.

Nyitva tartás:

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet alapján.

Páratlan hét:

Páros hét:

Hétfő

08:00-12:00 12:20-17:20

Hétfő

zárva

Kedd

08:00-12:00 12:20-17:20

Kedd

08:00-12:00 12:20-17:20

Szerda

08:00-12:00 12:20-17:20

Szerda

08:00-12:00 12:20-17:20

Csütörtök

08:00-12:00 12:20-17:20

Csütörtök

08:00-12:00 12:20-17:20

Péntek

15:00-19:00

Péntek

08:00-12:00 12:20-17:20

Szombat

zárva

Szombat

15:00-19:00

Vasárnap

zárva

Vasárnap

zárva

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (a továbbiakban: közösségi színtér) igénybevételének rendje:

1. A közösségi színteret, helyiségeit nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszereléseit és más eszközeit.

2. A közösségi színteret annak rendeltetése szerint, – szervezett, kötött program kivételével minden érdeklődő – igénybevételi szándék bejelentése nélkül – szabadon használhatja.

3. Az előzetes bejelentéssel történő igénybevétel esetén csak a teljeskörű felelősség vállalásával történhet.

4. A közösségi színtér helyiségeiben minden látogató köteles a közösségi és társas élet szabályait betartani, kulturált magatartást tanúsítani.

5. A közösségi színtérként működő helyiségek, közösségi célokat szolgálnak, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása minden látogató kötelessége.

6. A látogató személyes tárgyainak megóvásáért a fenntartó önkormányzat felelősséget nem vállal.

7. A közösségi színtér helyiségeinek egyedi igénybevételi szándékát legalább egy héttel a tervezett igénybevétel előtt, írásban kell kérni. A helyiséghasználati igényekről a polgármester dönt.

8. Az Önkormányzat természetbeni juttatásként a községben működő önszerveződő közösségek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségéről.

9. A bérleti díjak mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

10. A közösségi színtér használata során a Házirend betartása kötelező.

Pári, 2021. szeptember 20.

Glück Róbert sk.

polgármester