Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 24- 2022. 09. 24

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.24.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014 (XII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. függelék
Pári Község Önkormányzati Képviselő-testület tagjainak névsora (2019 - 2024)

1. Glück Róbert polgármester

2. Belányi Lászlóné alpolgármester

3. Baranyai Sándor képviselő

4. Farkas Jánosné képviselő

5. Kőmüves József képviselő”