Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.”

2. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § E rendelet alkalmazásában:

a) temető: a rendelet 2. §. (1) bekezdésében jelölt ingatlan,

b) a temető tulajdonosa: Pári Község Önkormányzata (7091 Pári, Nagy utca 18.),

c) a temető fenntartója, üzemeltetője: Pári Község Önkormányzata (7091 Pári, Nagy utca 18.).”

3. § (1) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat által ellátott üzemeltetési és fenntartási feladatok)

„j) a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 18. §-a szerinti nyilvántartások vezetése,”

(2) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat által ellátott üzemeltetési és fenntartási feladatok)

„m) vállalkozói tevékenység engedélyezése a temető területén,”

(3) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.”

4. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Temetni, vagy az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnát elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.”

5. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremlék nem állítható.”

6. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Amennyiben a használati idő leteltét követően a temetési hely feletti jogosultsággal rendelkező ismételten nem váltja meg azt, úgy az önkormányzat kétszeri sikertelen fizetési felszólítás után jogosult a temetési helyet minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.”

7. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozó az engedély kérelemben megjelölt víz, áram igénybevétele esetén az 1. melléklet szerinti temetőfenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni az engedély kiadásával egyidejűleg az önkormányzat által kiállított számla ellenében, pénztári befizetéssel.”

8. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Ttv. 25. §. (1) bekezdése szerinti temetkezési szolgáltatási tevékenységek részben, vagy teljeskörűen az eltemetésre kötelezett által kiválasztott temetkezési szolgáltató igénybevételével végezhetőek.

(2) A temetkezési szolgáltató részére az önkormányzat a ravatalozót teljes felszereltségével, valamint a halott hűtőt bocsájtja rendelkezésre, a temetkezési szolgáltatási tevékenység ellátásának idejére, a temetési idő egyidejű pontosításával a temetőgondnokkal egyeztetve. A halott hűtő telítettsége esetén a halott elhelyezéséről és hűtéséről a temetkezési vállalkozó köteles gondoskodni. Minden egyéb eszközt a temetkezési szolgáltató maga köteles biztosítani.”

9. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „a Római Katolikus Egyházközség” szövegrész helyébe a „Pári Község Önkormányzat” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az „A Római Katolikus Egyházközség (a továbbiakban: Egyház) és Pári Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által megkötött megállapodás alapján a” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti” szöveg

lép.

11. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet