Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.25.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésekben és a 131. § (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Pári községben lakóhellyel rendelkező és)

„a) óvodai nevelésben részesülő, vagy”

(gyermek, vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatás nyújtható tanévkezdési támogatás formájában.)

(2) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A tanévkezdési támogatás összege a számlával igazolt költségek közül, az óvodások esetén legfeljebb 17.000 Ft/fő/év, iskolások esetén legfeljebb 20.000 Ft/fő/év.”

(3) A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A támogatás kifizetése utólagosan, a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül történik.”

2. § A gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet a következő 2/A. és 2/B. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) Pári községben lakóhellyel rendelkező szülő, gondviselő részére, rászorultságára tekintettel, egyszeri, természetbeni támogatás nyújtható babamama csomag formájában, amennyiben az újszülött gyermeke vele egy lakcímmel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás tekintetében rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hétszeresét nem haladja meg.

(3) A család egy főre jutó jövedelmi helyzetéről a kérelemben kell nyilatkozni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségéhez kell benyújtani a gyermek születését követő 60 napon belül. A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát.

(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

2/B. § (1) Pári községben lakóhellyel rendelkező gyermek, vagy fiatal felnőtt részére, 0-tól 20 éves korig, rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatás nyújtható, téli ruha vásárlás támogatás formájában.

(2) A 16 és 20 év közötti gyermek, vagy fiatal felnőtt részére az (1) bekezdés szerinti támogatás abban az esetben nyújtható, ha a gyermek, vagy fiatal felnőtt nappali rendszerű képzésben részesül és ezt a kérelmező iskolalátogatási igazolással igazolja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás tekintetében rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hétszeresét nem haladja meg.

(4) A család egy főre jutó jövedelmi helyzetéről a kérelemben kell nyilatkozni.

(5) A téli ruha vásárlási támogatás évente egy alkalommal, november 1. és november 30. között igényelhető.

(6) A téli ruha vásárlási támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségéhez kell benyújtani.

(7) A kérelem mellékleteként kell benyújtani a (2) bekezdés szerinti kérelmező esetén az iskolalátogatási igazoltást, valamint a gyermek, vagy fiatal felnőtt nevére kiállított számlát, amely téli ruha vásárlását igazolja.

(8) A (7) bekezdés szerinti téli ruhának számít a téli cipő, csizma, kabát, nadrág, overál, pulóver, kesztyű, sál, sapka.

(9) A kérelem benyújtására a gyermek törvényes képviselője, vagy a fiatal felnőtt jogosult.

(10) A téli ruha vásárlási támogatás összege a számlával igazolt költségek közül, legfeljebb 15.000 Ft/fő/év.

(11) A téli ruha vásárlási támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(12) A támogatás kifizetése utólagosan, a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül történik.

(13) A Gyvt.-ben és a rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy annak megsértésével benyújtott kérelmet el kell utasítani, a kapott támogatást jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a kapott támogatás visszafizetésére.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.